Ako funguje komunikácia?

Slovo komunikácia dokonale spája dve polovice témy, o ktorej dnes hovoríme – o cestách a parkovaní v Skalici a o ľuďoch, ktorí by mali informovať a byť informovaní. Tá téma je dlhodobá a otáznikov je veľa. V ostatných dňoch je často skloňovaná. Driemajúci problém totiž vyplával na povrch so zmenami organizácie parkovania v areáli skalickej nemocnice.

Hustota dopravy stúpa, počet áut rastie a s tým potreba parkovania. Každá väčšia zmena organizácie parkovania, aj na území firiem, či inštitúcií, ovplyvní situáciu v priľahlých častiach mesta. Všeobecne je potreba väčšia pred verejnými budovami a ešte väčšia pri nemocnici. V prvom rade si musíme uvedomiť, že Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica nie je štátnym zariadením, ale súkromnou akciovou spoločnosťou a neplatia pre ňu rovnako všetky zákony ako pre štátne nemocnice. Areál nemocnice je majetkom akciovej spoločnosti a v akciovej spoločnosti rozhodujú akcionári (spolumajitelia). A pretože sa nás verejná služba nemocnice, ako občanov, týka, zaujímali nás dôvody zmien.

Zmeny organizácie dopravy a parkovania v nemocnici podľa vyjadrenia vedenia nemocnice boli potrebné z niekoľkých dôvodov. Hustota dopravy bola už tak preexponovaná, že ohrozovala peších pacientov. Problémom sa stala i plynulosť dopravy v areáli, kde potrebujú jazdiť sanitky. Nemenej dôležitý bol dovoz nie mobilných pacientov, kde rodinný príslušník, sprevádzajúci pacienta, mal problém ho vyložiť a zaparkovať.

Areál by mal slúžiť predovšetkým pacientom a nemocnica sa touto zmenou snaží vyjsť v ústrety hlavne nim.
Najvyššie orgány nemocnice hľadali riešenie viac ako rok. Organizáciou dopravy bola poverená spoločnosť, na túto činnosť špecializovaná, ktorá na projekt dostala všetky potrebné povolenia (napr. od stavebného úradu). Pre lepšiu plynulosť vjazdu a výjazdu, a dopravy. otvorila novú bránu z Potočnej ulice, okrem hlavného vstupu z Korezskovej ulice. Zároveň je ošetrený výjazd sanitiek, ktoré majú možnosť samostatného vjazdu a výjazdu, bez ohľadu na ostatnú dopravu. Prvých tridsať minút parkovania je zdarma, potom sa platí parkovné.
Dôležitou informáciou je, že jedným z akcionárov nemocnice je mesto Skalica a vo vedení má svoje zastúpenie. Samozrejme, že tieto zmeny výrazne zasiahli dopravu a parkovanie v centre mesta a priľahlých uliciach.

Ako bolo mesto na túto zmenu pripravené? Vedeli o tom poslanci? Otázky k téme sme im položili.
Situácia s parkovaním v centre mesta je, mierne povedané, nevyhovujúca. Napríklad desaťminútová návšteva na úrade alebo v banke sa zmení na hodinovú procedúru parkovania. Všetky parkoviská sú totiž obsadené autami, z veľkej časti parkujúcimi na mieste celý deň. Je jasné, že v Skalici je potrebná zmena. Avšak – netreba iba kritizovať, treba riešiť. Názory na riešenie sa rôznia. Podľa odborníkov by napríklad riešením bolo:

  • spoplatnenie parkovísk v centre (s hodinou zdarma),
  • vybudovanie nadzemného záchytného parkoviska mimo mesto (turizmus),
  • dodržovanie záväznej normy STN 736110, podľa ktorej súčasťou stavby je povinnosť vybudovania potrebných parkovacích miest,
  • vybudovanie podzemného parkoviska v centre mesta.

Stavebná komisia sa parkovaniu venovala mnohokrát, veď v dôsledku odstavenia vozidiel dochádza k obmedzeniam dopravného prúdu nielen v centre mesta. Stavebný úrad má k zmene rozpracované dokumenty. Vieme čo nás čaká?
Situácia sa, možno, rieši a možno dostatočne. Zostávajú však otázniky. Nemali byť poslanci informovaní už aj o zmenách parkovania v nemocnici? Nemali by byť občania informovaní o tom, ako plánuje mesto situáciu riešiť? Nezlyháva v meste komunikácia o komunikáciách? Nebolo by posunom pre takto závažné problémy vytvoriť verejnú pracovnú skupinu, zloženú zo zástupcov mesta, z odborníkov a občanov – dobrovoľníkov? Viac hláv, viac rozumu. Viac hláv napríklad videlo vo svete viac riešení a nápadov. Veď všetkým nám ide o to isté – o dobrý život v našej Skalici.