Redakcia

Vydavateľ: Ing. Želmíra Macháčková
Redakčná rada: Prof. PhDr. Eva Fordinálová, CSc., Bc. Stano Bellan, Mgr. Iva Bukvová
Prispievatelia: občania mesta Skalica

Kontakt

Adresa redakcie: Skalický Obzor, Mallého 60, 909 01 Skalica
e-mail: skalickyobzor@skalickyobzor.sk
EV: 5707/18
Adresa vydavateľa: F. K. Veselého 1, Skalica

Uzávierka k 15. dňu v mesiaci.

Redakcia si vyhradzuje právo výberu príspevkov, vyhradzuje si právo príspevky skrátiť a redakčne upraviť.
Uverejnené príspevky nemusia byť totožné s názorom redakcie. Rukopisy nearchivujeme. Zodpovednosť za obsah textov a fotografií nesie autor.

Tlač a distribúcia

Grafická úprava a tlač: Západoslovenské tlačiarne Skalica, s.r.o.

Distribúcia:

  1. Doručením na adresu (po objednaní)
  2. Na výdajných miestach
  3. Elektronická verzia: www.skalickyobzor.sk

Cena: grátis, nepredajné
Vychádza: mesačne (okrem augusta)