Jak sem sa stal ribárem

Pokát sem sa dozvjeďel, tak ribári bili ve Skalici odjakživa a dokonca sa tím aj živili naši predci. Aj obchodovali a mjeli pret vjec jak štiristo rokama vlastňí ribňíki. Asi tam, gde sú ribňíki fčilkaj. Snád každí chalan bi scél aspoň ráz skusit chiťit ribu. Takí sem bil aj já a aj moji kamráďi, vrstevňíci. Prvňíkrát sem chital malé ribički po druhej svjetovej vojňe na prázňinách v osaďe Mlinki. Moji roďičé mja tam dali na ozdravňí pobit do roďini Sádlovích. Teda, roďina nebila kompletňí, lebo pán Sádlo bil Ňemcama popravení pred koncem vojni na Pankráci v Praze, zato, že pomahal utekat Židom z Protektorátu na Slovensko a potom dál, abi sa zachráňili. Negdo to prozraďil a tak celú kumpániju preváďačú zatkli.

Teťička zostali s troma malíma ďeckama, statkem a trápeňím. Po mužovi im zostal v kapesňíku zabalení kúsek chlebového skrojka. Najmačší sin Janek a ďefčica Maruška bili tak starí jak já a tak sme sa hrávali spolem a choďili sme do koša chitat malé ribički, ríkali im petrlinki, do potoka, kerí aj dnes teče Mlinkama. Najstarší Anďelka, tá s nama nechoďila a pomahala mamince na statku. Jest sa nedali, lebo bili tak malinké, ale bila to pasija, ket sa trepali f koši. F padesátích rokoch chalupu na Mlinkoch opusťili a odsťehovali sa do Strážňice.

Ribárská vášeň mja neopusťila. Chitali sme ribki do koša na Valoch pod spláfkem. Bili tam bjelice, červeňice, hrúzci, číci a sem-tam nejakí rak. Ket sem trochu povirostél, začal sem z kamarádama choďit na Baťák a na Moravu. Pozoroval sem starích strícú, jak chitajú na uďički a do síťí – čereňú. Silonová síť čereňa mjela tak 3x3m a bila napnutá na štiroch trojmetrovích hulkách. Celé sa to na dlúhej pjetmetrovej tiči spusťilo do vodi. Stríc Jožka Kolínek, školňík na školi u kina, ten mjeli léskovú palicu, z drátu očka a na dvoch ohlích hrebíkoch namotanú šňúru. Háčki nevím jaké mjeli. Chitávalo sa f tich místách, gde je fčíl prístaf, ríkali sme temu místu kolo. Sem tam chiťili aj vječší ribku a aj kapríka.

Skutečním ribárem sem sa stal jak mladí ženáč. Naproťi nás v ulici bíval ribárskí hospodár, pán Novotný, tak sem zašel za ňím a on zaríďil ostatňí. Prijali mja za člena místňí organizácije a tak su tam členem dodnes. Tenkrát f tich šedesátích rokoch vječšina ribárú chitalo do čereňa a enom pár mjelo ribárské pruti. A to bili chlapi do Skalice dosťehovaní odinát. Pán Novotný mje dal uplést u Štefanka Hrebíčka trojmetroví čereň ze silónu, jak sa patrí. S tatú sme išli na Kopečňicu narezat léskové trojmetrové „rohi“, hlavňí hulku mi vistrúhali stríc Amberús a trubkoví kríž pozvaroval stríc Jan Marťinčič.

Vibavení náčiňím sem čekal na májové pjekné dňi a virazili sme na Moravu na špicu, gde sa vlévá Baťák. Tonek Novotný mja pozoroval a naučil mja čereň poskládat. Poďíval sa na moje oblečeňí. Mjel sem na sebje prešívaní teplí kabát, abich nenastidél. Tonek vitáhel malí nožík, ribičku za dvje koruni odrezal mje fšeci gombíki. Hleďel sem a nechápal tú vjec. Potom mi povidal, že ket scu chitat na čereň, nemožu mjet gombíki, lebo sa mi zavaďá do oček silónu a čereň mja stáhne pod vodu a je konec. Tak sem si kabát zavazoval sisálovím špagátem. A tak sem tídeň co tídeň choďil na ribi a chital hlavňe šťuki, podustvi a jalcú. Aš neskúr sem sa naučil chitat na uďice a tak choďím dodnes. Je to pjekná záluba a sem-tam aj neco chiťím.