Severný obchvat skúškou dôvery našich zastupiteľov?

Zastupiteľom dôverujeme preto, že nezmenia svoj názor. Nič iné nám ani v  tejto chvíli nezostáva. Na druhej strane, je to skúška toho ako pevné základy naša dôvera má. Stojí totiž na slove zastupiteľov, že konajú v  záujme obyvateľov, pre ich spokojnosť. Testom tejto dôvery je severný obchvat Skalice a pokojný život nielen na Krivých Kútoch.

Skôr ako vás krok za krokom prevedieme príbehom spomínanej (budúcej) cesty, treba podotknúť, že problém zanechalo súčasnému vedeniu mesta vedenie v  roku 2006. Odvtedy počas všetkých volebných období občania vedenie mesta na problém upozorňovali a  žiadali riešenie.

ÚZKOU ŠIROKOU ROVNO NA KRIVÉ

Problém vlastne začal ďaleko skôr ako terajšia diskusia o  územnom pláne (ďalej ÚPN), teda už v dobe, keď sa rozhodlo o výstavbe Krivých Kútov (ďalej len KK). Výstavba sa spustila živelne, sprevádzaná  hŕbou sľubov o  krásnom pokojnom bývaní v  domčekoch na okraji Skalice. Domčeky rástli ako z vody, no hneď na začiatku sa dajako pozabudlo na dosť zásadnú vec – na dopravu. Jediným miestom vjazdu do KK bola kedysi kľudná, úzka ulica, paradoxne s  názvom Široká. Kedysi ústila k  poliam a  naraz sa stala hlavnou príjazdovou tepnou do Krivých Kútov.

Skrátka, neprišli ani priľahlé ulice ako Suchý riadok, Priečna, Vrchovského. S rozvírením danej situácie sa čím ďalej, tým viac ozývali hlasy z  Hollého, Valov, Nádražnej, Strážnickej a ďalších ulíc. Takže to, čo začalo ako riešenie dopravy malej úzkej ulica naberá rozmery nielen Krivých Kútov a okolia, ale má dopad na obyvateľov celej Skalice. Takmer pred dvomi rokmi občania KK postrehli, že sa v  ÚPN objavila prípojka KK k  obchvatu mesta (Holíč – hranica SR/ČR). Prípojka s  označením „D2“. Malinká čiarka na mape, ktorá nebola schválená zastupiteľstvom, malinká čiarka s veľkým významom. Jej realizáciou by sa zmenil život mnohých Skaličanov. Avšak naozaj k lepšiemu? Možno sa to tak na prvý pohľad javí. V  skutočnosti by sa presunul problém jednej časti Skalice na druhú.

CESTA JEDNEJ CESTY

2006

Rozhodnutie vtedajšieho vedenia mesta o výstavbe KK bez vyriešenia a realizácie dopravy.

2006-2016

Opakované požiadavky občanov na riešenie už vtedy neúnosnej dopravnej situácie na KK.

2016, máj

V  ÚPN sa bez schválenia zastupiteľstva objavila „prípojka D2“.

2016, júl

Stretnutie občanov s  primátorom, prednostom a  vedúcim výstavby. Občania  upozornili, že „prípojka D2“ je v  ÚPN bez schválenia zastupiteľstva, ale hlavne na to, že jej výstavbou sa problém dopravy  nevyrieši, len sa prenesie z jednej časti Skalice na druhú. Občania predložili návrh komplexného riešenia dopravy Skalice – Vážnická cesta. Tento variant bol prijatý ako základ riešenia a  vznikla dohoda s  prísľubom spoločného doriešenia a  komunikácie s občanmi.

2017, máj

Zasadnutie MsZ. Prednosta a vedúci výstavby mestského úradu (ďalej vedenie MsÚ), bez prerokovania s  občanmi, predložili poslancom na schválenie ÚPN, ktorý obsahuje „prípojku D2“ bez zmeny. Proti tomuto riešeniu viac ako štyristo občanov počas jedného víkendu podpísalo petíciu. Po jej predložení zastupiteľstvu bol bod stiahnutý z  rokovania. Zároveň bolo prijaté Uznesenie číslo 59/2017, v ktorom zastupiteľstvo ukladá MsÚ vypracovať riešenie dopravy v Skalici v termíne do 30. 11. 2017.

2017, júl

Zasadnutie Komisie pre výstavbu a územné plánovanie s občanmi, na ktorom sa konalo vysvetľovanie problému a  predloženie riešenia občanov a primátora z júla 2016.

2017, september

Zasadnutie MsZ. Opäť bolo vedením MsÚ, bez prerokovania s  občanmi, predložené riešenie pripojenia k  obchvatu „prípojkou D2“, bohužiaľ, bez zmeny. Súčasne však bola pridaná časť riešenia, Vážnická cesta s  označením „D3“. Napriek opätovnému upozorneniu občanov na nevyhovujúce riešenie „prípojky D2“ bolo toto komisiou výstavby doporučené a  tento raz už zastupiteľstvom schválené. Občania dali podnet na prešetrenie na Okresnú prokuratúru. Z  vyjadrenia prokuratúry vyplýva, že schválený návrh nemá právnu relevanciu. Keďže stagnovala komunikácia občanov s  vedením MsÚ a  zastupiteľstvom, občania žiadali verejné prerokovanie ÚPN, na ktorom bude nezávislý odborník.

2017, november

Občanom bolo z  MsÚ zaslané vypracované Uznesenie číslo 59/2017 – riešenie dopravy v Skalici a prisľúbené verejné prerokovanie, ktoré sa v skutočnosti dodnes nekonalo.

2017, november

Verejné prerokovanie zmeny ÚPN za účasti občanov mesta, vedúceho oddelenia výstavby a  nezávislej odborníčky Ing. arch. M. Valkovej. Počas niekoľkohodinového rokovania nebol prítomný ani jeden poslanec z  komisie výstavby, okrem poslanca, ktorý sa zdržal približne hodinu. Po prerokovaní občania odovzdali pripomienky k ÚPN, hlavne k neriešenej „prípojke D2“, ktorú opätovne požadovali klasifikovať ako „ukľudnenú“ (to je skutočné pomenovanie v stavebníctve).

2018, február

Prerokovanie zaslaných pripomienok. Zúčastnili sa občania, vedúci oddelenia výstavby a  nezávislá odborníčka Ing. arch. M. Valková. Opäť nebol prítomný žiaden poslanec z komisie výstavby. Na stretnutí bolo dohodnuté a  podpísané – citujem: „Zmena D2 bude v  podrobnejších dokumentáciách riešená ako „ukľudnená“. Vo všeobecnosti však zúčastnení považujú za vhodnejšie nateraz uvedený návrh z ÚPN vylúčiť a počkať na verejné prerokovanie dopravnej štúdie.“

2018, marec

Zasadnutie MsZ. Opäť bol vedením MsÚ, bez dokomunikovania s občanmi, predložený návrh ÚPN, v ktorom je uvedené, že sa „prípojka D2“ ako ukľudnená zamieta, opäť zostala v  ÚPN, avšak bude obmedzená značkou pre dopravu do 3,5tony. Zostala predložená „D3-Vážnická“, ktorá rieši problém dopravy v celej Skalici.

ŽONGLOVANIE S NÁVRHMI

Občania sa však obávajú, že ako prvá sa začne výstavba neustále pretlačovanej „prípojky D2“. To by znamenalo, že potom na Vážnickú cestu nezostanú financie a jej realizácia zostane iba sľubom v  ÚPN. Poradie realizácie ciest sa už môže diať bez ich vedomia, a  tu vidia riziko. Dokonca boli nelogicky osočovaní z  egoizmu, sebeckosti a  zo zámeru pretláčať záujmy len časti občanov, aj keď podporujú „D3-Vážnickú“, ktorá rieši problémy dopravy celej Skalice. Na základe apelácie občanov, aby bola dodržaná dohoda a  „prípojka D2“ bola (pre istotu) vylúčená z  ÚPN, poslankyňa predložila návrh, ktorý však nebol schválený. „Prípojka D2“ sa tak stala súčasťou ÚPN a popisované riziko ďalej trvá.

Možno sa vám niektorým zdá, že občania prehrali a  iným, že občania KK už dávno dosiahli svoje. Ani jedno nie je pravdou.

NÁZOR ODBORNÍČKY

Situáciu možno viac objasní pár citátov z  MsZ. Potrebné je zdôrazniť, čo zaznelo od odborníčky Ing. arch. Valkovej – citujem: • „… rozumnejšie by bolo najskôr realizovať tú severnejšiu komunikáciu, označenú ako doplnok D3“ (QR kód 1:21min) Dokonca na dopyt poslanca, či je možné vybrať si a  realizovať jednu z  dvoch ciest, D2 alebo  D3, z  úst odborníčky zaznelo (QR 1:29min):

• „ …ak by sa realizovalo to prepojenie D2, ktoré priamo nadväzuje na lokalitu KK, tak zároveň vo VZN schvaľujete, že dôjde k obmedzeniu dopravy nad 3,5 tony, aj obmedzeniu dopravy mimo obsluhy daného územia“, čím vyjasnila, že D2 nevyrieši dopravné problémy Skalice, ale iba čiastočne KK. Ďalej potvrdzuje:

• „… chcem, aby ste vedeli, že nemôžete rátať s tým, že týmto prepojením pôjde komunikácia do mesta“.

Na záver zhrnula a zdôraznila:

• „… reálne, ak chcete zlepšiť obsluhu Skalice, teraz sa nebavím o KK, ale o dopravnej obsluhe Skalice, tak aj podľa tohto návrhu jednoznačne prioritne treba vybudovať severný obchvat D3“.

Primátor a niekoľkí zástupcovia sľúbili, že výstavba Vážnickej-D3 má prioritu číslo 1. Celý proces ukázal, ako „koncepčne“ sa v tomto prípade pracovalo na MsÚ v Skalici. Keby sa občania, i proti veľkej nevôli niektorých a napriek komplikáciám, nezapojili do procesu, tak v máji 2017 by bolo schválené ÚPN s neupravenou „D2“ bez „D3“. Dnes sú vďaka tlaku občanov prijaté odborne relevantné materiály.

MÁME SĽUB POSLANCOV

Sľuby! Práve na ich dodržaní stojí dôvera občanov a viera, že všetko dopadne dobre. V čo je však možné veriť a dúfať u poslancov, ktorých názor ani nepoznáme, ktorí odmietajú odpovedať na naše otázky a svojich voličov nazývajú sebeckými egoistami a protistranou? Akí egoisti, keď ide o najlepšie riešenie pre všetkých? Aká protistrana, keď poslanci sú NAŠIMI zástupcami a všetci patríme do jedného mesta? Nedôvera však je. Vyplýva z neistoty aj z mnohých sklamaní a skúseností občanov. Ak nám nejaká dôvera ostáva, tak veriť, že sa poslancom, ktorí sľúbili ako prvú postaviť Vážnickú, podarí myšlienku aj zrealizovať. A dôverovať, že tí, ktorí boli proti, pochopia rozdiel medzi záujmami a všeobecnou prospešnosťou – a zmenia postoj. Nevešajme hlavy, dúfajme a verme, že sme súčasťou zlomu, kedy sa nám dôvera vyplatí. Avšak to, aká bude ďalšia konkrétna skúsenosť, ukáže čas.

Záznam z MsZ si môžete vypočuť na www.tvsen.sk alebo cez QR kód – začiatok diskusie od 1:18 minúty a názor si môžete urobiť sami.