Vážená pani primátorka, vážení poslanci!

Ako volení zástupcovia spravujete a zveľaďujete v našom mene naše spoločné hmotné i duchovné dedičstvo. Vy, všetci poslanci, však máte svoje pracovné povinnosti a verejnú správu ako ďalší záujem o blaho mesta a venujete tomu svoj voľný čas (čo, samozrejme, neznižuje požiadavku na zodpovedný prístup). Uvedomujeme si, že ako naši zástupcovia bez záujmu občanov a ich pomoci v riešení vecí verejných, počas celého volebného obdobia, nielen vo voľbách a pri volebných urnách, možno sami všetko nedokážete. Preto sme vám minulý mesiac položili nasledovné otázky a požiadali vás o odpovede:

  • Chýba vám aktívna podpora či pomoc občanov alebo by sa mali spoľahnúť na svojich zvolených zástupcov a nechať riešenia na nich?
  • Ktoré témy sú dnes na pokraji pozornosti a sú z vášho pohľadu dôležité, no občanmi prehliadané?
  • Aké otázky by ste od občanov uvítali a radi vysvetlili či zodpovedali? Na čo by občania mali byť zvedaví a pritom tieto otázky od voličov nedostávate?

Za všetky doručené odpovede ďakujeme.
Redakcia


Milí čitatelia,

priestor v Obzore je obmedzený a keďže otázky položené zástupcom boli obšírne, rozsiahle sú, teda, aj odpovede. Preto tento mesiac uverejňujeme odpovede primátorky a prvej časti poslancov. V júlovom čísle uverejníme odpovede poslancov Anny Ozábalovej, Petra Košíka, Veroniky Buc, Ľubice Bučkovej, ktoré z priestorových dôvodov nebolo možné zaradiť do tohto čísla. Odpovede uverejňujeme v poradí v akom prišli do redakcie.

Iste ste si aj všimli, že v dolnej časti pod menami poslancov pribudli percentá. Tie vyjadrujú na koľko otázok poslanec od začiatku volebného obdobia odpovedal. Každý mesiac budeme uverejňovať aktuálny stav.
Redakcia


ODPOVEDE PRIMÁTORKY A POSLANCOV – 1. časť

Adrián Hertl

Chýba vám aktívna podpora či pomoc občanov alebo by sa mali spoľahnúť na svojich zvolených zástupcov a nechať riešenia na nich?
Pravidelne dostávam podnety, alebo naopak aj vyhľadávam občanov, ktorí sú ochotní pridať svoj názor na vec. Každú „ťažšiu“ tému sa snažím komunikovať s občanmi.
Ktoré témy sú dnes na pokraji pozornosti a sú z vášho pohľadu dôležité, no občanmi prehliadané?
Asi najväčší problém je a bude do budúcna odpadové hospodárstvo. Cena za odpad v budúcnosti bude určite rásť a okolo rokov 2028-2030 sa ukončí skládkovanie v Mokrom Háji. A už nie je možné otvoriť novú skládku. Toto celé nás ako mesto bude stáť rádovo milióny eur v najbližších rokoch.
Aké otázky by ste od občanov uvítali a radi vysvetlili či zodpovedali? Na čo by občania mali byť zvedaví a pritom tieto otázky od voličov nedostávate?
Každému občanovi, ktorý ma kontaktuje sa snažím pomôcť a reagovať na každý podnet alebo sťažnosť. Od občanov očakávam najmä podnety čo treba v meste urobiť, opraviť alebo nápady na zlepšenia života v meste.

Anna Mierna, primátorka

Chýba vám aktívna podpora či pomoc občanov alebo by sa mali spoľahnúť na svojich zvolených zástupcov a nechať riešenia na nich?
Nedávne jarné upratovanie ukázalo, že pre Skalicu je najlepšie, keď ťahajú všetci za jeden povraz. V rámci mesta preto prinášame nové nápady, ktoré by otvorili možnosti pre spoluprácu. Projekty pre pomoc seniorom, sociálne slabším, participatívny rozpočet, kladenie otázok, transparentnosť a pod.
Ktoré témy sú dnes na pokraji pozornosti a sú z vášho pohľadu dôležité, no občanmi prehliadané?
Existuje mnoho tém, ktoré si vyžadujú veľa práce, ale nie sú centrom pozornosti. Napríklad hospodárenie mesta. Za dva roky sme zmenili mnohé úvery, čím sme mestu ušetrili tisícky eur. Rovnako sme vyriešili súdne spory televízií a zaplatili zdedené dlhy. Prirodzene to však nie je taká zaujímavá téma.
Aké otázky by ste od občanov uvítali a radi vysvetlili či zodpovedali? Na čo by občania mali byť zvedaví a pritom tieto otázky od voličov nedostávate?
Nechcem nikomu radiť, na čo by mal byť zvedavý. Získavať informácie môže každý podľa svojho uváženia. Pripravujeme viaceré projekty na rozvoj vinohradníctva, turizmu, športu a skrášlenia mesta. Zlepšujeme aj ekonomické čísla. Takže som určite otvorená akýmkoľvek otázkam zo strany verejnosti.

Miroslav Horňák

Chýba vám aktívna podpora či pomoc občanov alebo by sa mali spoľahnúť na svojich zvolených zástupcov a nechať riešenia na nich?
Záujem občanov o prácu radnice rastie. Menej už občania rozpoznávajú prácu jednotlivých poslancov. Pritom ich rozhodovanie zásadným spôsobom ovplyvňuje život mesta a dopad na občanov i podnikateľov. Požadovať od poslancov osobnú zodpovednosť za ich hlasovanie k jednotlivým uzneseniam zastupiteľstva.
Ktoré témy sú dnes na pokraji pozornosti a sú z vášho pohľadu dôležité, no občanmi prehliadané?
Problematika urbanizmu mesta, organizácia dynamickej i statickej dopravy, pred schvaľovaním nových investícií ich povinné posudzovanie z pohľadu trvalej udržateľnosti a spoločenského prínosu. Pri väčších investičných akciách ich schvaľovanie až po verejnom prerokovaní a pripomienkovaní občanov.
Aké otázky by ste od občanov uvítali a radi vysvetlili či zodpovedali? Na čo by občania mali byť zvedaví a pritom tieto otázky od voličov nedostávate?
Dodržovanie povinného zverejňovania podľa zákona, tak na Meste ako i spol. SMM, s.r.o., a rozpočtových organizáciách mesta. Otvorenie komunikačného kanála na web stránkach mesta pre verejnú komunikáciu občanov s mestom a poslancami.

Jozef Skála

Chýba vám aktívna podpora či pomoc občanov alebo by sa mali spoľahnúť na svojich zvolených zástupcov a nechať riešenia na nich?
Áno, konštruktívna podpora diskusie občanov.
Ktoré témy sú dnes na pokraji pozornosti a sú z vášho pohľadu dôležité, no občanmi prehliadané?
Všetky podstatné, ľudia sa bavia len on témach, ktoré sú im médiami predkladané.
Aké otázky by ste od občanov uvítali a radi vysvetlili či zodpovedali? Na čo by občania mali byť zvedaví a pritom tieto otázky od voličov nedostávate?
Neviem odpovedať.

MIERNA Anna
87%
BARÁT Ľudovít
13%
BUC Veronika
87%
BUČKOVÁ Ľubica
60%
HERTL Adrián
100%
HORŇÁK Miroslav
67%
HORŇÁK Vladislav
29%
CHOVANCOVÁ Katarína
73%
KADLEČÍK František
20%
KOJŠ Martin
73%
KOŠÍK Peter
20%
LIPOVSKÝ Miroslav
40%
OZÁBALOVÁ Anna
100%
PAGÁČ Peter
7%
PÁLFFY Žigmund
47%
RANGL Erik
33%
REKOŠOVÁ Jana
87%
ROMAN Milan
13%
SKÁLA Jozef
67%
ŠANTAVÝ Rudolf
0%