Biele miesta na cintoríne

List, ktorý sme poslali poslancom tento raz bol dlhší ako inokedy. Vrátili sme sa k téme orientačnej tabule na cintoríne v Skalici. Posledný odpočinok tam našlo mnoho veľkých osobností Skalice a tiež našich predkov. Tabuľa by pomohla nám i návštevníkom Skalice nájsť hroby našich osobností a aj našich predkov.

Primátorka a niektorí poslanci nám zaslali svoje odpovede na otázku k tejto téme a sú uvedené na strane 15.

Niektorí nám okrem odpovedí zaslali aj svoje názory. Časť z nich mala osobnú skúsenosť a videli už také tabule v iných mestách, pomohli im zorientovať sa na cintoríne a efektívne nájsť požadované hrobové miesto. Iní riešili nedostatok financií v meste a podotkli, že v režime šetrenia sú dôležitejšie problémy ako tabuľa. Zároveň tiež uviedli, že nedostatok financií nás neoprávňuje túto myšlienku zavrhnúť. Ďalší navrhovali hľadať iné, lacnejšie riešenie ako tabuľu. Ďakujeme všetkým, ktorí sa podelili o svoje názory.

Nie je tajnosťou, že vďaka minulosti budú mesto sužovať značné výdavky a budú sa hľadať financie na dôležitejšie výdavky ako tabuľa na cintoríne. No pred zadaním tejto tabule do rozpočtu musí byť jasný návrh realizácie (plechová, interaktívna, …) a tiež jej cena. Pripraviť návrh a spočítať náklady potrebuje čas. Netreba zabúdať, že v prípade tabule ide o riešenie na niekoľko rokov, treba doriešiť nutnosť jednoduchej a lacnej aktualizácie dát na tabuli. Dôležité bude zhrnutie skúsenosti iných miest a obcí, kde túto tabuľu majú. Robiť rýchle, ale polovičaté riešenia by asi väčšina z nás nechcela, pretože riešenie „šité horúcou ihlou“ býva často vo výsledku zbytočným utrácaním z mestskej kasy. Naopak, v čase nedostatku financií máme o to väčšiu možnosť pripraviť kvalitný návrh a riešenie. Keď budú informácie na tabuľu pripravené, už to nie je zbytočná práca, možno ich použiť a uverejniť aspoň na stránkach SMM, či virtuálnom cintoríne, to nás nič nestojí. Z hľadiska financií máme možnosť hľadať a požiadať o dotáciu. Ak sa takáto možnosť objaví, návrh bude pripravený.

Hlavne si však povedzme, či tabuľu chceme. Ak áno, začnime pripravovať dáta a návrh. Termín realizácie tabule už ukáže čas a naša peňaženka.