Junijálese…

Pjekní letňí deň, slunko, teplo, to uš aj naši predci vjeďeli viužit na stretnuťá z roďinama, kamarádama, známíma, na zahraďe, v búďe pri vinohraďe, v horách alebo pri voďe. Našli si chvílu na odpočinek od roboti, pospomínali príhodi ze života, aj ket nebil lachkí, a vjeďeli sa aj zabavit.

Moji rodičé spomínali a aj já si dokonca z ďectva pamatuju, že bívali víleti do skalickích hor alebo Pláňavi a na konec Hája-Kopečňice, blísko osadi Salaš. Donedávna tam rostli mohutné, majestátňí dubiska, bila tam malá pjekná lúka a tam to bilo. Dneskaj tam dubi nestójá, uš dozráli, moseli ich zrezat alebo nemoseli, a enom tak ich povalili. Možná, že starí Skaličaňi tam choďili aj proto, že tam kedisi v dávnovjeku bilo pravjeké osídleňí a tak k temu místu mjeli úctu. Cesti tam vlastňe bili víceré, ale vječšinú sa choďilo zelenú cestú pres Predmjesťí, mezi horňíma a dolňíma Novosádama alebo Stračinskím údolím Zelňicama. Na vozoch dovézli pivo, víno, inší piťí, muzikantom inštrumenti a enom sa modlili, abi im višlo počasí. Nekerí ludé došli pješki alebo aj na kolách. Múj taťinek spomínál, že tam hrával jak chlapec z dechofkú a potom neskúr s kapelú Happy boyss. Ludé sa bavili, počúvali, nekerí ftrávje aj tancovali. Choďívali tam aj Mokrohájané. Ti to mjeli blísko pres jejich vinohradi. Starí vimreli a táto tradícija zakapala. Škoda.

Neskúr sme obnovili tradícije junijálesú mi, skalickí jágri. V mjesíci máj, jún sa strílá srnec a tak sa podarilo navarit dobrí srnčí guláš, kerí luďí prilákal. Ve Zlatňíckej doliňe, za potokem sme na lúce postavili stan pro „kuchiňu“, dovézli pár stolú, lafki, zríďili sme bufet, zehnali muzikantú, kerí vjeďeli zahrát aj bez eletriki a od rána do neskorého večera bilo veselo. Dospjelí, mládeš a aj ďecka. Na druhí deň sa pouklúzalo a zostali spomínki.

Aj já mám pár pjekních spomínek na tito zábavi. Prvňí mosím spomenút na tich najstarších, kerí to roki organizovali a nám mlačším pripomínali. Ríkali sme im stríci – Turic, Tomík, Kuruc, Poživenec, Bílík, Ferenčák, Dinka, Horváth, Hyža. No, bilo ich vjec, ale fšeckích aňi nepamatuju. Nech mi odpusťá.

Jedenkrát f pátek navečér pred junijálesem došel k nám Pala a rekel, že je málo masa do gulášu a mosíme ít strelit srnca. Veďel o pjekném na Starej Kostelňici a tak sme ráno f sobotu o štiroch hoďinách išli tam. Mja, jak dobrého šísera, poslal po jednej straňe járka, f kerém rostli veliké kríčki. On, že srnca kameňem vižene, a já ho mám trefit. Tak sme sa rozešli a po malej chvíli skutečňe srnec vibjehel na lúku, utekal g horám. Já sem vistrelil, srnec spadel a mi sme pokojňe fajčili cigareti na úspjech. Ftem sa srnec postavil u utekal do kríčkú spátki, já sem friško vistrelil, ale srnec to nečúl. Pala obešel kríčki a zakričal, že srnca viďí. Vistrelil on, chvílu bilo ťicho a potom šramot. Po desíťi minutách vilézel Palinek, dodrápaní, gaťe rozkmásané, ruki aj nohi krvavé a táhel mrtvého srnca. On mjel enom jeden patrón, srnca omráčíl, nemjel núž a tak teho srnca zahrdúsil. Ten sa bráňil a ňeho zrichtoval tak, že vipádal jak voják po víbuchu granáta. Nakonec srnec skončil v guláši a masa bilo dosť.

Ket bilo špatné počasí, tak sme junijáles pripravili v Orlovňi. Ďecka sa ťešili, že neco vihráli f tomboli, mi sme do společňí kase zarobili nejakú korunu a fšecí sme si to pochvalovali. Nakonec ludé nenadávali, že skalickí jágri choďá enom po vinohradoch, polách a horách strílat a že neco uďelajú aj pro luďí. Pomjeňili sa jágerské společnosťi a pomjeňili sa aj zviki. Mjesíc jún zostál, ale junijálese nejsú. Možná, že to nekomu napadne a budú zas.

Anton Dinka st.