Koľko volebných obvodov potrebuje Skalica?

Tento rok je zase volebný. Pre mesto možno zo všetkých ten najdôležitejší – budeme si totiž voliť primátora a  19 poslancov mestského zastupiteľstva (pokiaľ do volieb nepríde k  legislatívnej zmene).

V tomto článku sa venujeme téme počtu volebných obvodov a v rubrike Vážení poslanci! sa spýtame na názor súčasných poslancov. Prečo je toto rozhodnutie dôležité a či by bola zmena prospešná, sme zhrnuli v nasledujúcich riadkoch.

NIE JE TO JEDNO…?

Aby sme hneď na úvod urobili jasno – jednoducho ide o to, kto kde kandiduje, z koľkých kandidátov má občan na výber, koľko voličov je v  danom obvode, koho poslanec zastupuje, ako (ne)vyvážené sú kandidátky, ale i koľko ľudí príde k voľbám. Je to príliš veľa okolností i zámerov na to, že očakávame výsledok spravodlivý pre všetkých.

Počet volebných obvodov je dôležitý činiteľ, ktorý zasahuje do výsledkov volieb. Zásadne ovplyvňuje, ktorí konkrétni poslanci a  ktorý primátor budú zvolení a usadnú do svojich zastupiteľských kresiel. Možno ani niektorí občania netušia, že počet volebných obvodov nie je pevný a skalickí poslanci ho môžu v rámci zákona zmeniť.

ČO STANOVUJE ZÁKON?

Voľby v  obciach upravujú zákony, ktoré určujú, že Skalica musí mať najmenej 13 poslancov. Keďže v jednom volebnom obvode môže byť volených maximálne 12 poslancov, musia byť v našom meste minimálne 2 volebné obvody.

POČET HLASOV JE POČET HLASOV…

Pri súčasnom počte volebných obvodov má každý od 2  –  3000 voličov. V   každom z  nich sú volení 3  –  4 poslanci. Aj pri veľmi nízkej účasti voličov musia byť za každý obvod zvolení poslanci v  tomto počte. Potom, tak ako v posledných voľbách, môže nastať tento prípad – v jednom obvode bol za poslanca zvolený kandidát s počtom hlasov 195 a kandidát v inom obvode s 306 hlasmi už zvolený nebol. Okrem toho možnosť kandidovať v  ľubovoľnom obvode dáva možnosť taktizovať a voľby tak už nie sú len uchádzaním sa o dôveru voličov.

VÄČŠÍ VÝBER – VIACEJ VOLIČOV?

Ak by v Skalici boli 2 volebné obvody, bolo by v  každom z nich viacej kandidátov (v prepočte približne 30) a občania by si z nich mohli vybrať až 10 poslancov, ktorým by dali hlas. Je to oveľa výhodnejší výber, ako voliť iba 4 z  10. Ľudia by dostali viacej kandidátov na výber a  zmenšil by sa problém, že sa volič volieb nezúčastní, pretože si nemá koho vybrať. Potom sa už pravdepodobne nestane, že malý počet ľudí, ktorí prídu, rozhodne za všetkých.

ZASTUPUJÚ POSLANCI TÝCH, KTORÍ ICH VOLILI?

Existuje názor, že predsa poslanec, zvolený za obvod, zastupuje záujmy tamojších obyvateľov. To je však často omyl. Mnohí poslanci vo „svojich“ obvodoch nežijú. Problém je aj v obvodoch samotných, v ich rozdelení. Pozrime sa na mape volebných obvodov napríklad na obvod č.  4. Pokrýva na jednom konci Lúčky pri Tescu a  súčasne na opačnom konci nové ulice v Krivých kútoch. Vo svojom strede navyše tesne obchádza historické centrum. To sú tri časti mesta, ktoré v tomto obvode nespája nič okrem toho, že sú v Skalici. Rovnako je to s volebným obvodom č. 5, do ktorého patrí Námestie slobody a  súčasne okrajové ulice na východe. Z tohto uhlu pohľadu je jedno, koľko bude obvodov, lebo riešeniu neznalosti problémov v  obvode by viac pomohlo zlepšenie komunikácie poslancov s občanmi než veľký počet obvodov.

MÁ POSLANEC PRACOVAŤ V MENE VŠETKÝCH?

Poslanec po zvolení zasadne v mestskom zastupiteľstve. Tu sú všetky problémy každej malej časti či ulice problémami celého mesta. Ich riešenie je financované zo spoločného rozpočtu a  poradie je závislé od ich vážnosti a prínosu pre všetkých. Ako pri tomto môže poslanec zastupovať „svoj“ volebný obvod? Čím menej volebných obvodov je v  meste, tým sú voľby objektívnejšie, spravodlivejšie a  hlavne presnejšie. Spomeňme si, že v  celoštátnych parlamentných voľbách volíme všetci voliči z  celého Slovenska poslancov do jedného „zastupiteľstva“ – národnej rady. Teda celé Slovensko je jeden obvod.

KDE BY VŠETCI VOLILI PRI DVOCH OBVODOCH?

Tam, kde doteraz, v tomto by sa nezmenilo nič. Zákon okrem obvodov určuje aj veľkosť volebných okrskov. Okrsky by mali mať spravidla 1000 obyvateľov. Toto je pohodlné pre voličov, pretože volebné miesta sú blízko ich domova. Rovnako to umožňuje rýchle sčítanie hlasov a  zmenšiť pravdepodobnosť, že sa pri sčítaní urobí chyba. Počet okrskov nesúvisí s počtom volebných obvodov. Tie by mohli ostať nezmenené v  rovnakom množstve i  na rovnakých miestach. V  Skalici bolo v  minulých voľbách 5 obvodov a  každý mal dva okrsky, t. j. celkom 10 okrskov.

SNAHA O NAJLEPŠIE

Otvorenie otázky počtu volebných obvodov v našom meste je dôležitou témou medzi ľuďmi. Táto jej dôležitosť sa ukáže najviac vždy tesne po voľbách, keď občania vidia zoznam

víťazov. Nespochybňujeme demokratickosť ani transparentnosť. Pripomíname len, čo by malo byť jediným cieľom volieb  –  aby mestské zastupiteľstvo svojím zložením čo najlepšie odzrkadľovalo želania občanov a bolo tvorené poslancami, ktorí získajú najväčšiu podporu vo veľkých skupinách voličov.

 

Znenie zákonov:

Zákon SNR 369/1990 § 11 ods. 3 písm. g – (3) Počet poslancov na
celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa
počtu obyvateľov obce takto: g)  od 10  001 do 20  000 obyvateľov
obce 13 až 19 poslancov.

Zákon SNR 180/2014 v  časti o  volebných obvodoch určuje, že
v obci, v ktorej sa má zvoliť 12 alebo menej poslancov obecného zastupiteľstva, sa môže utvoriť jeden volebný obvod.

 

Téma: Mestský rozpočet

13. 12. 2017 schválilo MsZ rozpočet Skalice pre rok 2018 a  na programe boli aj ďalšie veľmi
zaujímavé veci. Budeme sa im všetkým postupne venovať. Sledujte budúce čísla Skalického Obzoru.