Prázňini na Baťáku

Baťov kanál
Foto: Želmíra Macháčková

Konečňe prázňini! Kerí chalan alebo ďefčica bi sa neťešili, že uš bude pokoj ot písanek, kňižek, učitelú a ošúchaních lavic? Jak ďecka, tak aj dospjelí sme sa vtedi choďili kúpat na Baťák. Pri spusťeních stavidlách bilo vodi dosť, takže sa dalo skákat aj zvrchu z bubnú. Já sem si nemohél zviknút plovat pot vodú objema rukama. Nos sem si jednú rukú držal, abich sa nenaglgal vodi. Choďili sa tam kúpat aj ďefčata, naše spolužáčki. Tak, abi sem nebil na posmjech, časem sem sa to naučil. Ve voďe sme sa hrávali na chitku. Ďefčatám Lidce Petrovičovej a Rúžce Bolebruchovej sme ďelali ve voďe zle. S Ferú Vépym sme ich potplovali, chitali za nohi a ždúrali. Oňi sa bráňili, špléchali na nás, nadávali nám.

Nekedi aj žalovali a potom sme mjeli doma zaracha. Velice ráďi sme sa ďívali na ňich, ket vilézli z vodi. Oňi mjeli prilepené plafki na ťeli a mi prilepené oči na ňich. Skrátka, puberta fungovala a zažili sme tam srandi víc neš dosť. Choďil sa tam kúpat aj jeden starší chalan ze Sudomjeric. Richlo sa vizúval hore u zábradlá a spadla mu do vodi teniska. Neš zbjehel po levej straňe g brehu, prút vodi ju zebral a teniska bila fuč. Každá hlupší prírodňí voda, teda aj Baťák a Morava, sú nebespečné na utopeňí, né enom tenisek. Stáva sa to, ket negdo spoťení a uhrítí sa uš nemože dočkat a skočí do vodi, alebo neodhadne hlúpku a čas na vinoreňí. A hnet je z radosťi smutek.

Naša partija chalanú jezďila na Baťák na kolách chodňíkem pres štreku okolo Černého jazera. Ket sme s kúpaňá jezďili dom, u Černého jazera sme sa zastavili. Protože sme sceli mjet uš aj frajírki, nebil pro nás problém vlést do vodi pro bílú rúžu z lekňína. Sceli sme sňú obdarovat svoju vihlédlú s náďejú, že to zabere. Na Černém jazeri na hlaďiňe stávali šťuki jak ruki a dali sa chiťit aj do dráťeného oka. Lovec mosel stát u vodi tak, abi nevrhal sťín a mosel bit poťichu. Ket slučku opatrňe navlékel ribje pres hlavu alebo ocas a škubel s drátem na palici, uš bila jeho. Skúšal sem to aj já, no nebil sem úspješní. Tenkrát tam chitával ribi aj pán Jančík. Protože sme mu ich plašili, nadával nám do pojašencú a mi sme sa chichotali, protože mi sme mjeli hlavu inde a nastrážené na konc inačí kuse …

Píšu enom to, co sem v mojem živoťe viďel, čul a zažil.

 

Miloslav Tomšej st.,
Skaličan ťelem aj dušú