Skalické ulice – staré cesty mestom

Námestie slobody
Zdroj: internet

NÁMESTIE SLOBODY

Skalické Námestie slobody, v minulosti nazývané Weliky rynk, sa vyznačuje v rámci Slovenska neobvyklým trojuholníkovitým tvarom. Vybiehajú z neho ulice Kráľovská, Komenského, Škarniclovská a Štefánikova. Spolu s Potočnou ulicou išlo a ešte vždy ide o najdôležitejší priestor mesta, kde v dávnejších dobách bývali poprední mešťania a šľachtici. Stojí tu Kostol sv. Michala Archanjela, konali a konajú sa tu trhy a jarmoky. Okrem pôvodného názvu Veľký rínok sa vyskytovalo aj latinské označenie Maiorum Theatrum sive forum, Maior Platea či Magnum Circulum a pre časť za kostolom a cintorínom aj Platea parochiali.

ŠTEFÁNIKOVA A JATOČNÁ ULICA

Na týchto dvoch uliciach sa rozkladal (od Potočnej ulice) Dolný rínok, resp. dobytčí trh, a svoje miesto tu mali aj jatky skalických mäsiarov. Napríklad 8. decembra 1604 bol totiž Baptista Dezban Wlach, ako dlžník nebohých bratov Daniela a Jána Fabian, ktorí mali sami vysoké dlhy, nútený kvôli uspokojeniu veriteľov predať za 400 florénov svoj dom „w dlazeny Ulicze Protiw Jattkam“. Dezban tento dom pri jatkách kúpil v roku 1599 od Mikuláša Michalicžky. V roku 1579 predával „na dolnim rynku“ dom s lúkou v horách kontrolór (contrascriba) skalickej tridsiatkovej stanice František Orozthonyi. To sú len útržky zápisov, ktoré svedčia o histórii oboch ulíc i o tom, na aké účely slúžili.

Roh ulíc Štefánikova a Jatočná – bývalý Dolný rínok
Zdroj: internet
Jatočná
Zdroj: maps.google.com

DRUŽSTEVNÁ ULICA

Táto ulica niesla niekedy názov Sralkowa ulicza, inak nazývaná aj Ulicza za Spitalem. Viedla od františkánskeho kláštora povedľa Štíbora severozápadným smerom k hradbám. Názov si vyslúžila podľa rodiny Sralkovcov, ktorá tu vlastnila dom. S názvom ulice sa prvýkrát stretávame až v roku 1590. Stálo tu pomerne málo domov, časť ulice za Štíborom zaberala špitálska záhrada, za ktorou stála väčšina domov, pretože parcely s domami na dnešnej Komenského (Žabej) ulici siahali až po Sralkovú (dnes Družstevnú) ulicu. Keďže ulica ležala hneď oproti kláštoru a za špitálom, je možné, aj vzhľadom na malú zástavbu a zriedkavé kúpno-predajné transakcie, že sa tu zdržiavala zväčša mestská chudoba.

Družstevná ulica
Zdroj: maps.google.com

PREDMESTIE

Integrálnou súčasťou mesta, hoci už za hradbami, bolo Predmestie (Przedmiesty, Suburbium Zakolczensium). Rozkladalo sa proti prúdu Stračinského potoka po jeho oboch stranách smerom k vinohradom. V druhej polovici 16. storočia bolo spočiatku obývané len chorvátskymi utečencami, ako to dosvedčuje názov „Na Przedmiesti slovie Charwatÿch“, podobne ako Mokrý Háj, pôvodne Šenkvice či Mokrá Ves, ktorý založili Chorváti v roku 1569. Na Predmestí stál aj mlyn, zmienka o ňom je z roku 1584.

Pod mestskou zďou, Skalica 1958
Zdroj: internet

Pavol Dinka