Vážená pani primátorka, vážení poslanci!

Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 4. 5. 2018 primátorka Anna Mierna neprijala pozmeňujúce návrhy poslancov z dôvodu ich nepredloženia v písomnej podobe. Na základe stanoviska nezávislého právnika chybu neskôr priznala a otvorila tému zmeny Rokovacieho poriadku, v ktorom vidí príčinu vzniknutých nezrovnalostí. V minulosti už viackrát zaznela z úst niektorých poslancov požiadavka na potrebu aktualizácie Rokovacieho poriadku MsZ už z iných dôvodov. Vzhľadom k tomu sa naša otázka bude týkať tejto potreby zmeny.

Myslíte si, že je potrebné aktualizovať Rokovací poriadok MsZ?
(ÁNO / NIE / NEVIEM)

Poprosíme Vás primárne o jednoznačnú odpoveď na otázku ÁNO/NIE/NEVIEM. Budeme však radi aj za vysvetlenie vášho postoja k potrebe zmeny Rokovacieho poriadku.

VYSVETLIVKY:

0 neodpovedal
? nedal jednoznačnú odpoveď

MIERNA Anna
ÁNO / Vyjadrenie dolu
BARÁT Ľudovít
0
BUČKOVÁ Ľubica
0
HANZALÍKOVÁ Veronika
ÁNO / Vyjadrenie dolu
HERTL Adrián
ÁNO
HORŇÁK Miroslav
NIE / Vyjadrenie dolu
HORŇÁK Vladislav
0
CHOVANCOVÁ Katarína
NIE
KADLEČÍK František
0
KOJŠ Martin
0
KOŠÍK Peter
0
LIPOVSKÝ Miroslav
0
OZÁBALOVÁ Anna
ÁNO / Vyjadrenie dolu
PAGÁČ Peter
0
PÁLFFY Žigmund
0
RANGL Erik
0
REKOŠOVÁ Jana
NIE
ROMAN Milan
ÁNO / Vyjadrenie dolu
SKÁLA Jozef
ÁNO
ŠANTAVÝ Rudolf
0

Dôvod zmeny: poriadok (RoPo) nebol aktualizovaný 7 rokov. Potrebujeme upraviť najmä:

  • zosúladenie niektorých ustanovení RoPo s platnou právnou úpravou,
  • zosúladenie nejednoznačnosti výkladu niektorých ustanovení RoPo a ich použitia pri predkladaní návrhov, najmä §23, §30, § 34,
  • zosúladenie s RoPo mestskej rady a rozšírenie o zásady rokovania komisií MsZ.

Anna Mierna, primátorka

Áno, vzhľadom k novelizácii č. 369/1990 Zb. zákona o obecnom zriadení a jeho dodatkom, a najmä kvôli zosúladeniu rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva a rokovacieho poriadku mestskej rady. Absentuje rokovací poriadok komisií, ktoré sú poradnými orgánmi a mali by mať vymedzené svoje činnosti a kompetencie.
Veronika Hanzalíková, zástupkyňa primátorky

Podľa vyjadrenia experta na komunálnu sféru, citujem: rokovací poriadok je upravený dostatočne zrozumiteľne. A ja hovorím, prv sa treba naučiť abecedu a až potom chcieť niečo písať.
Miroslav Horňák, poslanec

Právne predpisy si vyžadujú po rokoch používania prehodnotenie. (Terajšie znenie je platné, preto ho treba rešpektovať a vedenie mesta by ich malo mať dostatočne naštudované). Ja by som určite otvorila debatu o dĺžke diskusného príspevku a možnosti diskutovať občanom aj k jednotlivým prerokovávaným bodom programu MsZ.
Anna Ozábalová, poslankyňa

Otvorene treba povedať, že primátorka porušila zákon aj rokovací poriadok mesta, ktoré 1,5 roka vedie. Verím, že spraví nápravu v potrebnom rozsahu. Rokovací poriadok má iné nedostatky, o ktorých hovorím už viac ako rok, nie je to však tento prípad. Aktuálna téma týchto dní je čo so skalickými dňami, tomu by bolo vhodné sa venovať aj vo vašej tlači.
Milan Roman, poslanec

Odpoveď redakcie:
Ďakujeme poslancovi Milanovi Romanovi za podnet, i keď otázka sa týkala úplne inej témy. Aktuálnych tém je veľmi veľa a bolo by vhodné venovať sa všetkým. Iba jedna rubrika sa však venuje komunikácii s poslancami – máme, teda, obmedzený priestor. Keďže hlavným cieľom Obzoru je vzdelávanie, venujeme sa v tejto rubrike prednostne tým témam, ktoré zároveň môžeme zaradiť do rubriky Občianska náuka.
Za redakciu
Želmíra Macháčková