Vážení poslanci!

Všimli sme si, že podľa rokovacieho poriadku MsZ musia dostať poslanci materiály k problematike tri dni pred zasadaním zastupiteľstva. Podľa rokovacieho poriadku môže nastať situácia, že je na naštudovanie materiálov krátky čas, no predpis je dodržaný. Zamerali sme pozornosť na túto tému a zaslali sme poslancom list, ktorým chceme zistiť ich pohľad na rokovací poriadok. A možno si niektorí ujasnia názor a v budúcnosti ho upravia.

Vážení poslanci, ako každý mesiac, i v tomto sa na vás obraciame s otázkami občanov. Tie dnešné sa budú týkať zasadaní MsZ. Podľa zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zasadnutie zastupiteľstva zvoláva primátor a zasadania sa konajú nepravidelne, najmenej však raz za tri mesiace (v Skalici priemerne 1-krát za 1 – 2 mesiace). Zo zákona sa termín zasadnutia zastupiteľstva zverejňuje na úradnej tabuli aspoň 3 dni pred zasadnutím zastupiteľstva. Samotný zákon pritom nehovorí, v akom časovom predstihu sa doručujú poslancom materiály. Na to slúži práve rokovací poriadok. Keďže každé rokovanie je verejné, program musí byť zverejnený 3 dni vopred. Ust. § 12 ods. 12 zákona o obecnom zriadení v zásade prikazuje MsZ , aby si podrobnosti o rokovaní zastupiteľstva upravilo. Zastupiteľstvo schvaľuje rokovací poriadok mesta a môže určiť napr. aj to, v akom časovom predstihu budú materiály doručené poslancom pred rokovaním. Podľa rokovacieho poriadku mesta Skalica sú lehoty na zvolanie zasadania a predloženia materiálov 3 dni.

Pozvánky na MsZ a podklady pre zasadanie sú vyvesené na www.skalica.sk (sekcia Samosprava / Mestske zastupiteľstvo / Zasadania). Lenže materiály na MsZ presahujú aj 200 strán textu so širokým záberom tém (školstvo, územný plán, nákupy a predaj majetku a podobne), a tak sa na vás obraciame s otázkami:

Stačí Vám lehota 3 dni na dostatočné preštudovanie materiálov?
ÁNO/NIE

Prijali by ste predĺženie lehoty na 10 dní pred zasadaním?
ÁNO/NIE

Vysvetlivky:
0 neodpovedal
? nedal jednoznačnú odpoveď

 

BARÁT Ľudovít
0
BARTOŠ Peter
0
ČUNDERLÍK Juraj
0
HERTL Peter
NIE, ÁNO
CHOVANEC Stanislav
0
KADLEČÍK František
0
KOJŠ Martin
NIE, ÁNO
KOŠÍK Ľudovít
ÁNO, NEVIEM
KOŠÍK Peter
0
KRIVSKÝ Dušan
?
OZÁBALOVÁ Anna
NIE, ÁNO
PAGÁČ Peter
0
REKOŠOVÁ Jana
NIE, ÁNO
ROMAN Milan
NIE, ÁNO
ŠANTAVÝ Rudolf
?
SRHOLEC Michal
NIE, ÁNO
ŠTEFANEC František
?
TISOŇ Lukáš
?
TÓTH Alexander
0
VIDOVIČ Daniel
NIE, ÁNO

 

 

Milí Skaličania, zaujíma vás dajaká téma alebo máte otázku na poslancov? Podnety môžete zasielať na adresu redakcie skalickyobzor@skalickyobzor.sk. Ďakujeme!