Videozáznam zasadania MsZ z 15. 8. 2018

Video záznam zasadania si môžete pozrieť tu.

Program

1. 00:00:00 – Otvorenie
2. 00:05:41 – Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. 00:07:20 – Kontrola plnenia uznesení MsZ
4. 00:09:18 – Odpovede na interpelácie poslancov
5. 00:09:27 – Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta Skalica na volebné obdobie 2018 – 2022
6. 00:10:44 – Vystúpenie petičného výboru
7. 00:16:30 – Návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich do Mestského zastupiteľstva v Skalici na volebné obdobie 2018 – 2022
8. 00:50:50 – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Skalica č. 5/2018 o umiestňovaní plagátov a propagačných materiálov v meste Skalica
9. 00:52:30 – Dodatok č. 2 k zriaďovacej listine materskej školy na Nám. slobody 10, Skalica
10. 1:21:04 – Správa hlavného kontrolóra o výsledkoch kontrol
11. Návrhy na zmluvný prevod nehnuteľnosti

  • a) 1:26:33 – Vysporiadanie pozemkov užívaných mestom Skalica
  • b) 1:27:20 – Vysporiadanie a predaj pozemkov priľahlých k domom určených na bývanie
  • c) 1:30:10 – Predaj pozemku na Janšákovej ulici o výmere 141 m²
  • d) stiahnuté z programu – Predaj stavby s. č. 2722 a pozemku reg. CKN p. č. 1630 o výmere 126 m² formou OVS (Hospodárska budova s pivnicou na ulici Pod sklepami)
  • d) 1:31:10 – Predaj časti pozemku p. č. 11764/2 o výmere 7256 m² formou OVS

12. 1:32:55 – Zmena č. 3 rozpočtu mesta Skalica na rok 2018 – návrh
13. 1:53:07 – Interpelácie poslancov
14. 1:53:14 – Diskusia
15. 2:11:03 – Rekapitulácia uznesení
16. 2:13:00 – Záver