Petícia občanov za dva volebné obvody – nevypočutá

Ohľadne počtu volebných obvodov v Skalici sa popísalo a podiskutovalo, minimálne medzi občanmi, mnoho. Téme sme sa venovali aj my v januárovom a júlovom vydaní Obzoru.

Videozáznam zasadania MsZ si môžete pozrieť tu.

REKAPITULÁCIA

V júni 2018 na zasadnutí MsZ poslanci Ozábalová a Krivský podali návrh na dva volebné obvody. Na tomto zasadnutí, v dobe, keď už napríklad Holíč, Gbely, Mokrý Háj a iné mestá, či obce mali schválené počty obvodov, poslanec Tisoň informoval poslancov, že schvaľovanie je predčasné a právne nerelevantné. Návrh a diskusia boli odsunuté na zastupiteľstvo, ktoré sa malo konať 22. augusta. Podľa rozhodnutia predsedu NR SR obvody museli byť schválené do 17. 8. a preto bolo nutné zvolať mimoriadne zastupiteľstvo na 15. 8. Poslanec Krivský, spolupredkladateľ návrhu, bol toho času na dovolenke a nemohol sa zasadnutia zúčastniť a tým pádom ani hlasovať. Z mimoriadneho zastupiteľstva prinášame informácie. Pre možnosť urobiť si vlastný názor na konanie a správanie primátora, poslancov a občanov uverejňujeme QR kód s videozáznamom na tejto strane. V texte nájdete aj minutáže.

PETÍCIA

Na júnovom zastupiteľstve zaznela niekoľkokrát dôležitá informácia, že počet volebných obvodov občanov nezaujíma. Dokonca poslanec Tisoň sa vyjadril, citujem: „ … nikdy za mnou neprišiel občan, ktorý by chcel, aby sa zmenili volebné obvody …“. Na náš vzájomný hodinový telefonát asi zabudol. Alebo ma nepovažuje za občana? Ako reakciu na túto zavádzajúcu informáciu som sa rozhodla, spolu s ďalšími občanmi, zorganizovať petíciu za dva volebné obvody. Ospravedlňujeme sa občanom, ku ktorým sa informácia o petícii nedostala. Bohužiaľ, bolo dovolenkové obdobie a nemali sme inú možnosť ako ju dať verejne len na facebook a potom už len šíriť ústne.

ZNENIE PETÍCIE

Predmet verejného záujmu: Dva volebné obvody v Skalici
Text petície: Žiadame mestské zastupiteľstvo o schválenie dvoch volebných obvodov pre mesto Skalica vo voľbách do orgánov samosprávy obcí, konaných 10. novembra 2018.

PETIČNÝ VÝBOR

Ing. Želmíra Macháčková, F. K. Veselého 1, 909 01 Skalica – osoba na zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci
Prof. PhDr. Eva Fordinálová, CSc., Clementisa 41, Skalica
Bc. Petra Hránková, Nádražná 11, Skalica
Bc. Martina Wagner, rod. Šebelová, L. Svobodu 10, Skalica
Miloslav Tomšej, Bernolákova 31, Skalica
MVDr. Otmar Čavojský, SNP 15, Skalica
Peter Hertl, Hollého 49, Skalica

AKÚ VÁHU MÁ HLAS OBČANA?

Petíciu podpísalo viac ako päťsto občanov – voličov mesta Skalica. Pre predstavu sily hlasu uverejňujeme nasledovné čísla:
Volebné údaje v Skalici:

 • voľby 2010 – 12 331 voličov /4 854 odovzdaných hlasovacích lístkov
 • voľby 2014 – 12 689 voličov /4 643 odovzdaných hlasovacích lístkov
 • v dnešnom zastupiteľstve ani jeden poslanec nezískal pre svoj mandát 500 hlasov, dokonca veľká časť pos­lancov získala mandát za menej ako 250 hlasov

Nezávisle od tejto petície bola v Skalici ďalšia podpisová akcia za dva volebné obvody, v ktorej sa podpísalo ďalších približne päťdesiat občanov.
Celkom bolo za dva volebné obvody viac ako 550 voličov.

ARGUMENTY?

Argumentov pre i proti, dva či päť volebným obvodom, sme zaznamenali za ostatné mesiace veľa. Diskutovalo sa kto sa dostane do zastupiteľstva a kto nie, komu čo vyhovuje, či už z hľadiska občana alebo poslanca. Všetky argumenty, bez ohľadu na verejnoprospešné, či čisto osobné úmysly však mali jedného spoločného menovateľa – kombinovanie a zvažovanie čo je pre koho lepšie. Je to správna cesta?

Základom domu, zvaného demokracia, sú voľby. Jedným zo základných kameňov je počet obvodov. Asi sa všetci zhodneme na tom, že základy demokracie budú pevné len ak výsledky volieb budú čo najobjektívnejšie a čo najpresnejšie kopírovať želanie občana-voliča. Verím, že sa všetci zhodneme na tom, že vyšší princíp objektivity v želaní občana je nadradený úvahám, čo komu vyhovuje viac (bez ohľadu na úmysel). Dokonca si dovolím tvrdiť, že je to jediné hľadisko, podľa čoho počet obvodov zvoliť.

Teraz už iba jednoduchá matematika:

 • Pri dvoch volebných obvodoch občan vyberá zhruba zo 60 kandidátov a vyberá 9-10 poslancov (teda, volí polovicu poslancov z celkového počtu 19, ktoré má mestské zastupiteľstvo)
 • Pri piatich volebných obvodoch občan vyberá zhruba z 10 kandidátov a vyberá 3-4 poslancov (to je asi šestinu z celkových 19 poslancov)
  Posúdenie, z ktorého systému budú výsledky volieb objektívnejšie a budú presnejšie kopírovať želanie voličov, už nechávame na občanov. Svoj názor za dva volebné obvody vyjadrilo viac ako 550 občanov-voličov.

Petíciu sme predniesli a odovzdali na zasadnutí zastupiteľstva (viď minutáž 11:00).

PERLIČKY ZO ZASADNUTIA

Ako občan som sa nestačila diviť, čo sa na mestskom zastupiteľstve dialo. Už na počiatku nebola veľká ochota primátora Baráta zaradiť občiansku petíciu medzi body zasadnutia a vypočuť nás ešte pred hlasovaním pos­lancov (minutáž 01:54). Až na pripomienku poslankyne Ozábalovej o zaradení až po hlasovaní, čo by bolo už bezpredmetné, nás zaradil pred hlasovaním. Zaskočili ma osobné invektívy a dezinformácie poslanca Tisoňa nielen voči mne, ale aj voči ďalším občanom, ktorí požadovali dva volebné obvody. Vo svojom prejave nás označil, okrem iného, za agresívnych. Pritom sám svojím prejavom, obsahujúcim nepravdy, celkom zbytočne rozprúdil emócie a vniesol na pôdu zastupiteľstva nevyberané konanie voči občanom. Takéto správanie poslanca voči občanom sa mi javí zvlášť nevhodné a nie je divu, že rozpútalo emócie prítomných. Na utvorenie svojho vlastného názoru na túto tému si môžete pozrieť videozáznam, ktorý uverejňujeme na poslednej strane Obzoru (21:30).

INDE PROBLÉM NEMAJÚ

Primátor Barát nazval dva volebné obvody experimentom, s otázkou, či naozaj chcú poslanci experimentovať (minutáž 15:00). Vždy som si myslela, že experiment je novinka, nevyskúšaná. Pre Skalicu by to novinka bola, avšak, my sme ľahko zistili, že sú mestá, kde sú dva volebné obvody zaužívané dlhšie a sú osvedčené. Takže celoslovensky nemôžeme o žiadnom experimente hovoriť. Uvádzame niekoľko prípadov:

 • Levoča – 15 000 obyvateľov,
  2 obvody / 19 poslancov
 • Stará Ľubovňa – 16 000 ovytaeľov,
  2 obvody / 19 poslancov
 • Senec – 19 000,
  2 obvody / 19 poslancov
 • Snina – 20 000 obyvateľov,
  2 obvody / 18 poslancov
 • Piešťany – 28 000 obyvateľov,
  2 obvody / 17 poslancov
 • Humenné – 33 000 obyvateľov,
  2 obvody / 24 poslancov
 • Poprad – 50 000 obyvateľov,
  2 obvody / 19 poslancov (tento rok neprešiel návrh na 8 volebných obvodov, zostali pri dvoch)

ROZHODLI NEROZHODNÍ?

Najskôr sa konalo hlasovanie za dva volebné obvody, no návrh nebol prijatý (ZA 7, PROTI 5, ZDRŽALO SA 6 – minutáž 38:53). Poznámka: Na schválenie bola potrebná nadpolovičná väčšina zúčastnených, to je desať poslancov.

KOCÚRKOVO?

V ďalšom kole malo byť hlasované za päť volebných obvodov, avšak poslanec Štefanec upozornil na nevyváženosť počtu poslancov v jednotlivých obvodoch a navrhol spravodlivejší systém (počet poslancov v jednotlivých obvodoch podľa počtu voličov), ktorý bol vzápätí 12 poslancami schválený (minutáž 45:06). Keď však prišlo k hlasovaniu za samotných päť obvodov, návrh nebol prijatý (ZA 9, PROTI 3, ZDRŽALO SA 6 – minutáž 47:04). V tej chvíli primátor Barát prerušil zasadnutie a na návrh zástupcu primátora Romana urobil prestávku na poradu poslaneckých klubov (minutáž 47:50). Čo nasledovalo, ponecháme bez komentára. Po prestávke a porade poslaneckých klubov sa znovu hlasovalo za päť volebných obvodov, avšak s pôvodným rozdelením poslancov v obvodoch, a tento návrh už prešiel (ZA 11, PROTI 3, ZDRŽALI SA 2 – minutáž 49:39). Poslanci tak schválili päť volebných obvodov, s pôvodným, podľa ich vlastného názoru, vyjadreného v predchádzajúcom hlasovaní, nie správnym rozdelením poslancov. Záver opäť necháme na každom občanovi. Z môjho pohľadu, ako občana Skalice, vyhralo politické rozhodnutie nad hlasmi občanov.

Minutáž 38:53:00 45:06:00 47:04:00

Prestávka

49:39:00
Poslanec 2 volebné obvody – 6 zmena počtu poslancov pri 5 VO – 7 5 VO s novým rozdelením poslancov – 8 5 VO s pôvodným rozdelením poslancov – 9
Bartoš
Peter
PROTI ZDRŽAL SA ZA ZA
Čunderlík
Juraj
ZDRŽAL SA ZA ZA ZA
Kadlečík
František
ZA ZA ZDRŽAL SA ZA
Kojš
Martin
ZA ZA ZDRŽAL SA ZDRŽAL SA
Košík
Ľudovít
PROTI ZA ZA ZA
Košík
Peter
PROTI ZA ZA ZA
Kováč
Viktor
ZA ZA ZA NEHLASOVAL
Krivský
Dušan
neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný
Ozábalová
Anna
ZA ZDRŽAL SA PROTI PROTI
Pagáč
Peter
ZDRŽAL SA ZDRŽAL SA ZDRŽAL SA NEHLASOVAL
Rekošová
Jana
ZA ZA PROTI PROTI
Roman
Milan
ZDRŽAL SA ZA ZA ZA
Srholec
Michal
ZA ZDRŽAL SA ZDRŽAL SA ZDRŽAL SA
Šantavý
Rudolf
ZDRŽAL SA NEHLASOVAL ZDRŽAL SA ZA
Špaček
Roman
ZDRŽAL SA ZDRŽAL SA ZDRŽAL SA ZA
Štefanec
František
ZA ZA PROTI PROTI
Tisoň
Lukáš
PROTI ZA ZA ZA
Tóth
Alexander
PROTI ZA ZA ZA
Vidovič
Daniel
ZDRŽAL SA ZA ZA   ZA
ZA 7 12 9   11
PROTI 5 0 3   3
ZDRŽAL
SA
6 5 6   2
NEHLASOVAL 0 1 0   2
neprítomný 1 1 1   1
počet
hlasov celkom
19 19 19   19

ROZHODLI „NEROZHODNÍ“?

Zaujímavé je pozrieť si aj zmeny názorov poslancov pri poslednom hlasovaní, po vyhlásenej prestávke a porade poslaneckých klubov. Je vidno, že sa skutočne našlo niekoľko poslancov, ktorí cez prestávku zmenili názor. Uverejňujeme výsledky hlasovaní. Možno vám videozáznam i výsledky hlasovaní pomôžu pri rozhodovaní komu dať zase hlas v tohtoročných novembrových voľbách, i keď výber, vďaka piatim obvodom, budeme mať  obmedzený.

DO ZRKADLA SA POZRIEME V  NOVEMBRI

Výsledky volieb, okrem želania občanov koho chcú mať v kreslách poslancov, dávajú aj inú dôležitú informáciu. Volíme si, a zvolíme, totiž takých poslancov, akých si zaslúžime – oni sú našim obrazom v zrkadle. Nerobím si ilúzie, že pri dvoch volebných obvodoch by to bol celkom uspokojivý pohľad, ale aspoň by sme vedeli, kde sa máme začať „česať“. Takto, vďaka piatim volebným obvodom, bude obraz opäť dosť pokrivený. Preto, až budeme pri víne kritizovať pos­lancov, ktorých sme nevolili, možno si spomenieme na tému o počte volebných obvodov a objektívnejšej možnosti výberu poslancov. Verím, že sa k tejto téme v odbornej a ľudsky akceptovateľnej diskusii vrátime skôr ako zase až mesiac pred ďalšími voľbami v roku 2022.

Želmíra Macháčková,
organizátorka petície