Ako hospodári Skalica?

Rozpočet mesta je téma, ktorá by mohla zaujať väčšinu obyvateľov. Prečo? Pretože je dôležité vedieť, ako Skalica hospodári s  peniazmi, ktoré z veľkej časti získa od každého z nás.

Týmto článkom tému rozpočtu síce otvárame, ale neuzavrieme –  budeme sa k  nej vracať v  niektorých ďalších číslach Skalického Obzoru.

Keď sme v redakcii položili na stôl tému skalického rozpočtu, pôvodný zámer bol jednoduchý. Pozrieť sa na rozpočet, vysvetliť jednoduchou formou našim čitateľom, aké sú jeho výhody, riziká a ako mesto hospodári. Nuž, ukázalo sa, že zjednodušiť túto tému nie je vôbec jednoduché…

Urobme to ale najskôr pochopiteľnejšie –  prirovnajme rozpočet mesta k  peniazom, s  ktorými hospodárime v  domácnosti. Tak ako máme doma príjem (výplatu) a musíme si strážiť výdaje (na čo peniaze pomíňame), prípadne koľko sa zadlžíme (a či necháme dlhy ešte svojim deťom), tak podobne to funguje aj v meste. Ibaže s tým rozdielom, že všetko je zložitejšie a  vyznať sa v  tabuľke rozpočtu mesta vôbec nie je také jednoduché. Aj viacerí odborníci, ktorých sme oslovili, si údaje z tabuľky vysvetlili rôzne. Čo potom obyčajní ľudia?

AKO SA VYZNAŤ V ROZPOČTE

Vyznať sa v záplave čísel, ktoré sú na internete v kategórii mestského rozpočtu, je zložité aj preto, že rozpočet mesta sa počas roka aktuálne mení.

V  redakcii sme sa s  témou rozpočtu reálne zaoberali asi mesiac. Je úplne nemožné, aby túto tému z  údajov, ktoré mesto uverejňuje na svojej webovej stránke, pochopil bežný občan. Veď len v sekcii „Rozpočet a majetok“ na webovej stránke Skalice sme našli niekoľko tabuliek. V  nich paradoxne niektoré rovnaké položky s rôznymi číslami, pre laika popísanými úplne nedostatočne. Najprehľadnejšie tabuľky boli v podsekcii „Programový rozpočet“. Z  nich vychádzame aj v našom článku.

PREDOVŠETKÝM SA NEZADLŽIŤ

Aby nebol mestský rozpočet strašiakom, znovu pripomíname, že základné pojmy sú podobné ako v  domácnosti. Dobrý hospodár sa snaží, aby výdaje boli menšie ako príjmy. Tak vzniká plusový či prebytkový rozpočet. Ak sa príjmy a  výdaje vyrovnajú, vzniká vyrovnaný rozpočet. Ak výdaje presiahnu príjmy, je rozpočet mínusový.

Keďže mesto hospodári s  peniazmi všetkých Skaličanov, tak je na svedomí každého člena mestského zastupiteľstva, aby sa snažil o vyrovnaný rozpočet. Teda aby s výnimkou kritických situácií nezadlžoval mesto tak, aby tu po nás zostalo bremeno, ktoré budú musieť splácať ešte naše deti…

Plusový rozpočet však neznamená, že Skalica už má dlhy splatené. Rovnako nie každé zadlženie možno brať ako nebezpečné, tu je dôležité posudzovať riziká.

SKALICA – ROK 2017 V ČÍSLACH

Príjmy mesta Skalica:

Celkový príjem – 17,1 mil. eur

Príjem z daní – 7,8 mil. (46 %)

Príjem z transferov zo štátneho rozpočtu – 3,7 mil. (22 %) *

Príjem z grantov – 2 mil. (12 %)

Príjem z úverov a pôžičiek – 2,4 mil. (20 %)

* Časť daní, ktoré občania zaplatili štátu, sa vracia znovu do mesta. Celkovo teda dane tvoria skoro 70 % príjmu.

Výdaje mesta Skalica:

Celkové výdaje – 11,3 mil. eur

Výdaje mesta majú toľko položiek, že sa im budeme venovať v budúcnosti.

Príjmy mínus výdaje – 5,8 mil. eur

To sa zdá byť ako super prebytok. No veľký omyl! Pri prechádzaní iných materiálov sme objavili informácie o hospodárení s  prebytkom 0,01  mil.  eur. Ako si to vysvetliť?

Je to preto, že do rozpočtu vstupujú aj „rozpočtové organizácie“ (napr. školy, škôlky a  iné). Čo to znamená? Ak sa zase vrátime k  domácnosti, potom rozpočtovú organizáciu (RO) môžeme prirovnať k situácii, keď má rodina deti na internáte. Prakticky to znamená, že okrem domácnosti hradí aj náklady na internát (nájom, energie, stravu, potreby). Zistili sme, že rozdiel medzi 5,8 mil. a 0,01 mil. tvoria práve náklady na RO.

KTO SA NEPÝTA, NEDOZVIE SA

Úlohou médií, ako je aj Skalický Obzor, je najmä prinášať rôzne pohľady kompetentných a  nie vystupovať z  pozície odborníkov. Spýtali sme sa preto aj za vás na riziká a pozitíva skalického hospodárenia.

Pre vysvetlenie schváleného návrhu rozpočtu na rok 2018 sme oslovili predsedu a členov komisie pre ekonomiku, správu majetku a pôdohospodárstvo.

Väčšina, bohužiaľ, vôbec nereagovala, dvaja sa ospravedlnili a  dvaja poslali odpovede. Tým sme dostatočne nerozumeli a  požiadali sme o  ich objasnenie, ktoré sme dostali už len od jedného. Samozrejme by sme boli radi, keby sme vám dokázali sprostredkovať pestrosť názorov, no prinášame aspoň to, čo sa nám podarilo získať. Je však potrebné upozorniť, že komisia síce pripravuje rozpočet a dáva odporúčania, tie však musia byť schválené poslancami mesta. Člen komisie preto nemusí súhlasiť s jednotlivými položkami rozpočtu tak, ako je schválený.

1. Prosíme Vás o základné čísla v rozpočte mesta Skalica na rok 2018.

(Príjem:, Výdaj:, Hospodárenie: v mil. eur.)

Miroslav Horňák:

Príjmy: 18,772 mil. eur

Výdavky: 18,755 mil. eur (z toho výdavky na RO sú 5,9 mil. eur)

Príjmy mínus výdavky: 0,017 mil. eur (mierny prebytok – necelých 17.000 eur) Údaje z návrhu rozpočtu predloženého na MsZ 13. 12. 2017, ktorý bol s drobnými zmenami schválený.

2. Kde vnímate riziká v  nenaplnení rozpočtu?

Miroslav Horňák:

– Odhadované príjmy sú nastavené neprimerane optimisticky. Za rizikový treba považovať nárast príjmov zo štátnych daní, tak ako i nárast príjmov očakávaný z miestneho poplatku za rozvoj v celkovej  výške 0,200 mil. eur.

– V  oblasti výdajov je nezohľadnený výdaj na zaplatenie dlhov spoločnosti SMM za rok 2017, a  to vo výške minimálne 0,300 mil. eur. Na finančnom vykrytí tejto straty je spoločnosť SMM v roku 2018 existenčne závislá.

– Ďalším rizikom je, že vo výdajoch chýba časť spotreby materských škôl v objeme okolo 0,100 mil. eur. Časť deficitu navrhlo zastupiteľstvo vykryť zvýšením rodičovských poplatkov za MŠ.

– Za rizikový tiež možno považovať nárast osobných výdajov (mzdových) pri správe mesta –  Mestského úradu a  Mestskej polície o  11  %. Celkový objem nárastu je približne 0,200  mil.  eur. Tento krok má síce oporu v  tabuľkovom raste platov, no spustenie plošného navýšenia vytvára trvalý tlak na rozpočet i pre budúce roky.

– Významným rizikom rozpočtu je tiež otvorená sankcia vo výške 0,800 mil. eur za nesúlad realizovanej akcie „cyklocesta Zlatnícka dolina“ s  platnými predpismi a projektovou dokumentáciou, ktorá bola financovaná z  eurofondov ešte v  roku 2012.

3. Aký je trend v celkovej zadlženosti mesta?

Redakcia našla údaje na internete, kde podľa www.hospodarenieobci.sk celková zadlženosť Skalice za ostatné tri roky klesá. V roku 2014 bola 37,6 % a v roku 2016 bola už 26,1 %.

Miroslav Horňák:

Dobrou správou je, že radnica nezvyšuje zadlženie a  zabezpečuje splácanie dlhovej služby v  celkovej výške 1,2  mil.  eur. Splácanie dlhov však vzhľadom na staré úvery a  spätné lízingy z  minulých volebných období (pred rokom 2014) končí až v roku 2024. Treba upozorniť, že celková zadlženosť však nie je jediným ukazovateľom.

4. V  akej výške plánuje mesto predaj majetkov a ktorých?

Miroslav Horňák:

Vyrovnaný rozpočet stojí na predaji majetku vo výške 0,8 mil. eur. Z toho je v pláne predaj pozemkov za zhruba 0,6  mil.  eur (v  Krivých Kútoch a  ďalšie) a  predaj nehnuteľností zhruba vo výške 0,2  mil.  eur (budova čistiarne v škôlke, hájovňa).

5. V akej oblasti a v akej výške mesto plánuje najväčšie investície?

Miroslav Horňák:

Pozitívom rozpočtu je výška položky „Kapitálové výdaje, investície a  opravy do majetku mesta“ v  objeme 3,1  mil.  eur. Hlavné smerovanie týchto výdavkov je do bytovej výstavby. Z  uvádzanej čiastky je však len 0,4 mil. z vlastných zdrojov mesta a zvyšok sú úvery z fondu rozvoja bývania a granty. Tieto sa nezapočítavajú do celkového zadlženia mesta, pretože sú splácané z nájmov, ich splácanie je súčasťou dlhovej služby.

V  rozpočte nezostávajú financie (mimo úverov a dotácií) na výdavky na zhodnotenie a opravy majetku (oprava chodníkov, budov a  podobne). Plánované opravy sú iba vo výške okolo 0,4 mil. eur a sú podmienené predajom majetku.

 

PÝTALI SME SA SKALIČANOV:

1. Kedy sa schvaľuje rozpočet mesta?
2. Ako často sa aktualizuje rozpočet mesta a prečo?
3. Má Skalica plusový či mínusový rozpočet?
4. Je Skalica zadlžená?

Žena, SŠ, ekonómka:

1. Neviem, nesledujem.
2. Raz ročne.
3. Plusový rozpočet.
4. Je zadlžená veľa.

Dôchodca:

1. Rozpočet bol schválený 13. 12. 2017, to som sa dozvedel z Obzoru.
2. Aktualizuje sa ročne.
3. Nedávno som niekde čítal, že sme na tom dobre, tak asi aspoň vyrovnaný.
4. Skalica je určite, ako dnes všetci, zadlžená, na môj vkus veľa.

Žena, SŠ, manažérka:

1. Neviem.
2. Neviem.
3. Neviem.
4. Neviem.

Muž, SŠ, robotník:

1. December 2017.
2. Myslím, že sa neaktualizuje.
3. Plusový.
4. Zadlžená.

Dôchodkyňa:

1. Myslím, že rozpočet sa schvaľoval v decembri, nie som poslankyňa MsZ, takže celkový rozpočet až tak nesledujem. Mňa zaujíma položka venovaná športu.
2. Ako často sa aktualizuje? Myslím, že podľa situácie.
3. Rozpočet má Skalica iste plusový.
4. Skalica, tak ako každé mesto, je určite zadlžená.

Žena, VŠ, podnikateľka:

1. Na poslednom zastupiteľstve v decembri. Nie som si istá.
2. Raz ročne.
3. Určite mínusový. Ale neviem koľko.
4. Skalica je zadlžená… Smutné je, že musíme vrátiť veľa peňazí za eurofondy.