Európsky týždeň mobility v MŠ Sedmokráska

Pravidelná pohybová aktivita je predpokladom zdravého vývoja detí a základom prevencie civilizačných chorôb.

Je neodmysliteľným prvkom ľudského bytia, pretože pohyb znamená omnoho viac. Pohyb je všade okolo nás, odráža naše záujmy, potreby, city, vôľu, nálady. Je komunikačným a aj informačným prostriedkom pre okolie. Okrem iných aktivít predškoláci z MŠ Skalica, elokované pracovisko Hurbanova, v rámci Európskeho týždňa mobility navštívili zariadenie pre seniorov Jesénia.

Svojím elánom, spevom, pohybom a radosťou pomáhajú seniorom vrátiť energiu do života a deti majú radosť, keď sa im podarí vyčarovať úsmev na ich unavených tvárach. Vytvorili si medzi sebou pekné kamarátske vzťahy a nevedia sa dočkať ďalšieho spoločného stretnutia. Ani počas Európskeho týždňa mobility sme nezabudli na našich starkých v Jesénii, aby sme vdýchli radosť z pohybu a roztancovali a rozhýbali starobou, no i chorobou unavených starčekov a babičky. Určite sme svojím milým pohybovým vystúpením a zapojením všetkých do pohybových aktivít naplnili myšlienku Európskeho dňa mobility.

„Naši“ starkí necestujú, nemusia sa ponáhľať do práce a na nákupy, väčšiu časť dňa trávia v zariadení a ich pohyb je už obmedzený. A práve preto, uvedomujúc si, že i pre nich je pohyb dôležitý, tak ako inak, ako pri hrách s detičkami, sme ich nenásilne posmelili a vyburcovali k pohybovej aktivite a tiež vytvorili priateľskú a zábavnú atmosféru. Detský úsmev a smiech otvára nielen srdcia, ale videli sme, že staručké nôžky, rúčky aj telo roztancuje a rozveselí.

U niektorých tancovali aspoň srdiečka a pookriali ich unavené a jeseňou zosmutnené dušičky. Znova ich navštívime pri príležitosti „Mesiaca úcty k starším“. „Naši“ starkí v Jesénii na nás opäť čakajú a detičky slávnostný program a darčeky chystajú.

Prostredníctvom aktivít podobného charakteru je možné docieliť opätovné zmobilizovanie vnútorných síl starších ľudí a ich aktívneho prežívania staroby. Takéto návštevy, stretnutia a vystúpenia považujeme za začiatok rozpoznávania potreby starých ľudí a zároveň v deťoch predškolského veku posilňujeme výchovu k hodnotám a istú empatiu voči starým ľuďom.

Deti predsa nemajú byť prečo izolované od skutočného života, v ktorom sa žije a aj umiera. V takomto prepojení je celkom iste obrovský potenciál a sila. Zobúdza v ľuďoch hodnoty, ktoré pomaly vymierajú – úctu, vzájomnosť a slobodu vo vzťahoch. Každý starší človek by mal byť ako jeden zo vzácnych pokladov, ktoré spoločnosť má.

 

Autorka je riaditeľka MŠ Skalica.