Mlinárove pudlo…

Mlinári bili odjakživa bohatí a ludé ich mjeli ve velikej úcťe. Sedláci ich potrebovali a chudobňí ich mjeli ráďi, lebo im sem tam dali nejakú trochu múki, otrub alebo inší odpad od mleťá. Já si mislím, že fšadi, gde tékel potok z dostatkem vodi, či v obci alebo blísko, tak chitrí ludé to vjeďeli schosnovat. Skaličané alebo aj tí, kerí sa k nám dosťehovali odinát, tak mjeli téš rozum a postavili vodňí mlíni. V našém chotári bili a ešte aj trochu sú takové potoki, Zlatníckí, Lazuškoví, Kozruchoví, Stračinskí, Starohorskí, Propastňí, Predmeskí. Fšecki smjerovali do Moravi.

Já si zďectva a z viprávjaňá starích luďí pamatuju a spomínám na vodňí mlíni Propastňí, Pelíškúf, Stračinskí a Darebňíkúf. O tich ostatňích sem sa enom dočítal. Majitelé mlínú sa mjeňili, ale dokladú je málo. To snád aňi fčíl neňi dúležité. Mjeňila sa doba aj ludé, kerí pro mjesto mleli. Hodňe bilo aj takích, kerí mleli enom hubú a starích, kerí mleli enom palcama na rukách. Pelíškúf mlín najdete lachko, stójí pri cesťe do hor, Propastňí je blísko golfového hrišťa, zbitki Zúbkového – Darebníkového pri ribňíkoch, Stračinskí bíval pod zahradkárskú osadú Hájki za Predmjesťím, smjerem na Kopečňicu. Ostatňí bili postupňe prebudované na mlíni mechanické. Vjetrní mlín – povjetrňák, bil za Trávňíkama, za starím fotbalovím hrišťem.

Já si dobre pamatuju a mám zážitki enom z novích mlínú. Horňí mlín, na konci Potočňí ulice, pri mjeskej zďi, prebudoval pán Malík. Po znárodňeňí prešel mlín do správi mjesta a majitel aj z roďinú odešel do Rakúska. Jeho žena bila púvoden moraváčka z Dolňích Bojanovic. Její sestra sa vidala za Skaličana, masára a bívali na Potočňí ulici. Rád sem k ňim choďíval, lebo jejich sin bil múj kamarád, dobrí kuchar a ftáčkar. Míval desítki okrasňích a spjevňích ftákú. Tetička bili velice vípravná a poviprávjali nám takovúto príhodu z její ďectva. Oňi, dvje ďefčata mjeli dvoch bratrú, Janka a Jožku. Jedenkrát po domácí, sedláckej zabijačce mamička nachistali karminu pro „panáčka“, mistňího farára. S košíkem a kabelú poslali chlapcú víslušku zanést. Iďa cestú došlo Jožkovi nejak mjako v bruchu a mosél ít za kríčki. Jaňíček pokračoval pomáli fcesťe, došél ke dverám fáre, zabúchal na dvera a čekál. Otevreli sa dvera, a Janek: „Pochválen Pán Ježiš Kristus. Mamičká vám posílajú karminu. Já sem vám donésel poléfku a Janek aš sa vi…t, donese vám jelita“. Panáček zarazení počkali, zebrali víslušku, poďekovali a bilo fšecko dobré. V dospjelosť odešel bratr Jožka do Ameriki. Po rokoch sem bil na svaďbje céri mojého kamaráda a tam sem túto príhodu spomjel. Za velikého smíchu sa ozvali stríček Jožin a vikríkli: „Šak to sem bil já!“ Já sem aňi nevjeďel, že dojeli z Ameriki a náhodú sú na svaďbje.

Za mja uš sa ve mlíňe nemlela múka, ale vjec sa ďelali zmjeski pro statki. Bili tam aj skladi a fčíl je tam autoškola.

Dolňí mlín, ten bil též prebudovaní a majitelé sa strídali. Za prvňí republiki mlín kúpili bratri Piláríci a ti z ňeho uďelali moderňí, valcoví mlín, kerí je dodnes schopní. Choďíval sem tam s mojím bratrancem Jožkú na koňoch vozit na mleťí a potom pro mjechi múki, šrotu, otrub. Mojím poťešeňím bilo, ket sem sa mohel na plném mjechu zvést na rizňi do voza a po schodkoch utekat spátki. Chlapi, mlinárskí majstri a tovariši mje to dovolili. Pamatuju si stríca Mazúra, Stúpala. Hubi mjeli zamúčené, enom oči a piski sa im dali rozeznat. A tak asi aj vzešlo to ríkaňí, že „si bledí, bílí, jak mlinárové pudlo“. Pudlo to je tá strana gaťí, kerá je oproťi rosporku, na kerej sa seďi a do kerej sa ešťe aj fčíl uťírajú špinavé ruki. Ket sme sa sceli nekomu vismívat v léťe „co tuším si furt na slunku, šak si opálení jak mlinárové pudlo „.

Rod Piláríkú mjeli mlíni ve vícerích krajoch. Pán Jozef Pilárík bil velice šikovní a dobrí vinohradňík. Každí deň sem pri cesťe do školi obďivoval jeho krásnú zahradu. Z tehoto mlína je fčíl turistická atrakcija a dokumentuje umeňí remeslňíkú dávno zašlej dobi.

Aš budete mjet čas a chuť, prejďite sa po chotári a po mjesťe a skuste si prectavit, gde ti mlíni mohli bit.

Anton Dinka st.