Napraví petícia budúcnosť Zápotočnej?

Písali sme niekoľkokrát, pri rôznych témach, ako je dôležité, aby ľudia spolu rozprávali. Rozprava je o to dôležitejšia, ak sú názory rozdielne a ešte viac, ak sa niekomu deje krivda. Ľudia sa ohlásia, odvolajú sa nielen na dané slovo, ale aj na uznesenia, ktoré ich ubezpečovali, že všetko bude ako je napísané. Problém je, ak na druhej strane nikto nepočúva. Ignorovanie tých, ktorí sa dovolávajú pravdy vyvoláva len silnejšiu reakciu. A tak je na svete v našom meste ďalšia petícia. Tento raz proti novej výstavbe na Zápotočnej ulici.

ĽAHKO JE SĽÚBIŤ NAVŽDY

Niekedy v osemdesiatych rokoch minulého storočia bola Zápotočná ulica určená na demolíciu. Občania mali zakázané rozširovať domy ďalšou zástavbou a dovolená bola len drobná údržba. Mesto povolilo výstavbu administratívnej budovy vtedajšiemu JRD a výstavbu bytových domov. Súčasne začalo vykupovať, respektíve vyvlastňovať pozemky.

Lenže prišiel rok 1989 a súdruhovia mali „dovyvlastňované“. V roku 1993 mesto tieto pozemky odpredalo v dražbe za účelom výstavby rodinných domov. Občania, ktorí pozemky odkúpili, boli ubezpečení, že pred ich domami nie je plánovaná ďalšia výstavba. Tento prísľub bol neskôr utvrdený v záväznom územnom pláne (ďalej ÚPN), kde stojí: „… v existujúcich sídliskách bytových domov nepovoľovať novú výstavbu objektov bytových domov“.

KEĎ MESTO PORUŠUJE VLASTNÉ PRAVIDLÁ

Tento rok na jar firma Tatralake podala žiadosť o povolenie na stavbu „Bytový dom Zápotočná“, budovanej na vlastných pozemkoch. Podotýkame, že práve týchto pozemkov sa dotýka vyššie citovaná veta z ÚPN o nepovoľovaní novej výstavby. Napriek tomu bolo začaté územné konanie, v ktorom sa vyjadrujú k žiadosti dotknuté orgány, obyvatelia a mesto Skalica.
13. 3. 2018 – za mesto sa vyjadrila komisia pre výstavbu a odporučila zámer výstavby schváliť; v zápisnici nie uvedený žiadny vzťah k ÚPN
23. 3. 2018 – mesto vydalo vyjadrenie, ktoré spracoval vedúci oddelenia výstavby a podpísal primátor, v ktorom proti stavbe nie sú námietky; opäť tu nie je žiadne vyjadrenie v súvislosti k ÚPN
5. 6. 2018 – prebehlo riadne územné konanie; občania boli jeho riadnymi účastníkmi; podali námietky priamo vedúcemu stavebného úradu (ďalej SÚ) a tiež upozornenie na porušenie ÚPN
18. 6. 2018 – mesto Skalica, ako príslušný stavebný úrad, vydáva územné rozhodnutie, v ňom stavbu povoľuje i napriek tomu, že občania mali námietky a upozornili na rozpor s ÚPN; územné rozhodnutie (ďalej ÚR), ktoré tiež neobsahuje vyjadrenie vo
vzťahu k ÚPN, podpísal primátor
2. 7. 2018 – občania odovzdali petíciu, v ktorej žiadali prehodnotenie kladného stanoviska ÚR, s odôvodnením, že bol porušený ÚPN; petíciu podpísalo 24 ľudí, teda v podstate obyvatelia z každého domu, ktorého sa ÚR dotýka.
V lehote danej zákonom občania tiež podali odvolanie proti ÚR, ktoré bolo postúpené na odvolací orgán v Trnave (krajský stavebný úrad).
6. 8. 2018 – občania dostali „Oznámenie o vybavení petície“, v ktorom prednostka vyjadrila postoj, že mesto počká na vyjadrenie vyššej inštitúcie v Trnave (krajský stavebný úrad)
15. 8. 2018 – konalo sa zasadanie MsZ, na ktorom poslankyňa Ozábalová upozornila, že bola občanmi podaná petícia a nebola predložená na zasadnutí MsZ, ako býva zvykom
Zo zápisnice MsZ vyberáme názor primátora: K výstavbe na Zápotočnej ulici povedal, že mesto nevstupuje spoločnému stavebnému úradu do kompetencií, je to samostatný orgán a primátor ich podpisuje, územný plán si preverí.
Na videu však primátor hovorí k rozhodnutiu stavebnému úradu: „Ja nechcem teraz o tom, či to je v súlade s územným plánom alebo nie, ale viem jednu vec, že spoločnému stavebnému úradu mesto nevstupuje do kompetencií. Je to samostatný správny orgán, ich stanoviská ja len podpisujem.“ O preverení ÚPN ani slovo.
Záver? Stavebný úrad situáciu nepreveril, „len sa oprel o vyjadrenie mesta“ a vydal územné rozhodnutie. A primátor oba doklady „len podpisuje“. Zákony sú opäť dodržané. A čo občan, pán primátor? Kam sa podela zodpovednosť voči ľuďom?

Môžete si sami vypočuť vyjadrenie primátora – viď video TU.
2:04:10 – poslankyňa Ozábalová
2:08:30 – primátor Barát

NA KOM JE ROZHODNUTIE?

Stavebný úrad je súčasťou samosprávy mesta. Ako hovorí Stavebný zákon č. 50/1976 Zb. v paragrafe 117, ods.1 „Stavebným úradom je obec.“ (ďalej SÚ). Pracovníci stavebného úradu sú zamestnancami mesta a sú odborníkmi, ktorí pripravujú rozhodnutia. SÚ je samostatne činný orgán, avšak jeho rozhodnutia podpisuje primátor.

Vedúci referent SÚ na územnom konaní povedal, že stavebný úrad vydáva rozhodnutia na základe vyjadrenia dotknutých orgánov. Medzi tieto orgány patrí aj vyjadrenie mesta, ktoré tiež podpisuje primátor a pripravujú pracovníci oddelenia výstavby.
Bez ohľadu na kompetencie, všetci musia, či aspoň by mali, byť povinní dodržiavať zákony a tiež záväzný ÚPN.

Pre stavebný úrad a mestský úrad je ÚPN niečím ako „bibliou“, či zákonom. Musia sa ho pri akomkoľvek schvaľovaní držať a vyjadrovať sa vo vzťahu k nemu pri rozhodovaní a povoľovaní zástavby v konkrétnych lokalitách.

ČO SA TO VLASTNE STALO?

Komisia výstavby odporučila zámer stavby a nevyjadrila sa k nemu z pohľadu ÚPN. Mestský úrad nemal k stavbe námietky a vo vyjadrení sa tiež vôbec nevyjadril k vzťahu stavby voči ÚPN. Stavebný úrad sa oprel o vyjadrenie mesta a vydal ÚR. V ÚR nie je vyjadrenie k námietke občanov o nedodržaní ÚPN – je tu len informácia, že námietky sa za-mietajú a opierajú sa o vyjadrenie mesta. Všetko toto je spracované a podpísané odborníkmi, zodpovednými osobami a primátorom.

A tak boli občania samotnými úradmi dotlačení k použitiu práva petície a odvolania sa. Petícia však nebola prerokovaná na zasadaní MsZ ani v tom minimálnom rozsahu, že existuje a bude alebo je súčasťou konania stavebného úradu.

Petícia s informáciou, že nebol dodržaný ÚPN, bola v odpovedi prednostky vybavená tým, že „ju nevybavili“ a prenechali to na Krajský úrad v Trnave. V závere odpovede na petíciu je uvedené, že „mesto Skalica v snahe reagovať na podnety obyvateľov vybavilo petíciu v medziach zákonným možností“. Právne bol zákon dodržaný. To stačí? A čo ten morálny? Nie je tento prístup minimálne alibistický? Čie záujmy mesto chráni? Stavebníka – developera alebo záujmy občanov?
Občania očakávali reakciu poslancov za svoj 4. obvod, ako aj ústretovosť zo strany mesta. Najzaujímavejší bod programu zasadnutia bolo však pre poslancov hlasovanie ohľadne počtu volebných obvodov, ktorý je dôležitý pre jednotlivých poslancov z hľadiska ich šancí na znovuzvolenie. Ostatné témy ich už tak netrápili a naša petícia už vôbec nie. Ich vyjadrenia v diskusii v štýle „služba občanom“, a im podobné, vyznievajú ako prázdna fráza.

BUDÚCNOSŤ PRÍDE ZHORA

Samozrejme, počkáme na výsledok šetrenia z Krajského úradu v Trnave, a budeme podľa toho konať ďalej. Primátor, poslanci a úradnici mesta by mali byť aktívni v prešetrení dôvodného podozrenia z porušenia ÚPN, no hlavne dodržiavať to, čo svojim občanom sľúbili, keď kupovali v dobrej viere pozemky na stavbu svojich domov.

 

Miroslav Kobetič