Aby sme mali všetci jasno

Už rok je na tomto mieste Skalického Obzoru rubrika, v ktorej by sme radi občanom priblížili postoje primátora a poslancov k témam, ktoré nás zaujímajú. Kladieme v nej jednoznačné otázky občanov, s prosbou o jednoznačné odpovede.
Myšlienka vznikla na základe informačného vákua medzi občanmi a poslancami na čele s primátorom. My, občania si volíme primátora a poslancov, no behom ďalších štyroch rokov často netušíme aké majú postoje k otázkam, ktoré nás trápia a o ktorých v našom mene rozhodujú. Samozrejme, o existenciu tohto informačného toku by sa mali starať rovnako občania ako aj primátor s poslancami. Preto sme nečakali a pre občanov začali budovať tok informácií pravidelnou rubrikou.

ÁNO JE ÁNO – NIE JE NIE

Vzhľadom k obmedzenému priestoru sme zvolili tú najjednoduchšiu formu. Jednoznačnými otázkami a jednoznačnými odpoveďami sa snažíme priblížiť postoje primátora a poslancov. Podobne ako na zasadaniach MsZ, kde pri každom hlasovaní musia poslanci vyjadriť jednoznačný postoj ÁNO-NIE-NEVIEM, niet kam uhnúť. A keďže takto za nás rozhodujú na zasadaniach MsZ, je im táto forma známa. Ďalším z dôvodov, prečo sme zvolili túto formu „hlasovania“ je, že sa ako občania v záplave „omáčky okolo“ často strácame. Tiež sa často v odôvodneniach odvádza pozornosť od daného problému. A tak si na záver ani nevšimneme, že sme odpoveď vlastne nedostali.

KEĎ JE MNOHO MYŠLIENOK

Radi by sme rubriku rozšírili a občanom prinášali viac informácii. Preto sa v závere otázok poslancov pýtame aj na ich názory a dôvody. Väčšinou neprídu žiadne. No dostali sme už aj bez jasnej odpovede iba odôvodnenie, dokonca viacstranové. Nie je jednoduché takúto odpoveď spracovať a už vôbec nie je možné z toho za niekoho formulovať jasné áno alebo nie. Ak majú poslanci potrebu svoje postoje zdôvodňovať, čo si veľmi vážime, možno by sa mohli zamyslieť, akým spôsobom začnú sami budovať vlastný informačný kanál smerom k občanom.
Dnes sa pokúsime zaslané názory spracovať. Primátor i poslanci v nich možno nájdu spätnú väzbu od občanov. O tom predsa komunikácia je, dozvedieť sa čo si myslia všetci zúčastnení a zamýšľať sa nad tým. Či už sa nad tým zamyslia naši poslanci a čo si z toho zoberú, to musíme nechať na nich, povinnosťou občana je vyjadriť sa. A ak my naše názory vyjadríme, tak primátora a poslancov, ktorých sme si zvolili ako našu predĺženú ruku, by mali zaujímať.

1.Boli ste informovaný o existencii tejto petície pred zasadaním MsZ?
Odpovede sú uvedené v článku „Vážený pán primátor, vážení poslanci!“.

2. Ak áno, kým a kedy?
Odpovede sú uvedené v článku „Vážený pán primátor, vážení poslanci!“.

3. Ste spokojný so spôsobom akým bola riešená petícia z pozície primátora a prednostky?
Odpovede sú uvedené v článku „Vážený pán primátor, vážení poslanci!“.
ÁNO – bola vyjadrená spokojnosť poslanca, lebo petíciu riešil primátor s prednostkou.
NEVIEM – niektorí poslanci sa nevedeli vyjadriť, lebo neboli o existencii petície vôbec informovaní. Niektorí nevedeli kto ju rieši alebo neboli informovaní o priebehu riešenia.
NIE – niektorí poslanci nevedeli kto petíciu rieši alebo neboli informovaní o spôsobe riešenia a tento stav neinformovanosti sa im nepáčil.

4. Myslíte si, že každá doručená petícia, určená mestu, primátorovi či poslancom by mala byť prerokovávaná na zasadaní MsZ?
Odpovede sú uvedené v článku „Vážený pán primátor, vážení poslanci!“.
ÁNO – časť poslancov by si želala byť informovaná o všetkých petíciách, bez ohľadu na to komu je adresovaná. Petícia je pre nich závažný dokument, prejavujúci vôľu obyvateľov a občania ju používajú vo vážnych a výnimočných prípadoch. Keďže sú poslanci volení občanmi a zastupujú ich záujmy, želajú si byť s týmito závažnými dokumentami oboznámení.
NIE, ? – časť poslancov svoj postoj odôvodnila tým, že petíciu má riešiť ten komu je určená.
Pozn. redakcie: Táto konkrétna petícia bola adresovaná mestu. Občania nie sú právnici a ich vyjadrovanie je laické. Možno by stálo za zamyslenie, že často pod pojmom „mesto“ myslia okrem úradu aj primátora a poslancov.

5. Myslíte si, že by mal zástupca, podávajúci petíciu, dostať slovo na zasadaní MsZ?
Odpovede sú uvedené v článku „Vážený pán primátor, vážení poslanci!“.
ÁNO – všetci odpovedajúci poslanci sa zhodli v tom, že minimálne, keď je petícia predložená na zasadaní MsZ a je prítomný jej zástupca, mal by dostať slovo. Veľká časť si myslí, že by mal prítomný občan dostať slovo vždy, keď o to požiada.
Pozn. redakcie:
Možno by stálo za zamyslenie poslancov akým spôsobom má občan možnosť vyjadriť sa. Prvou prekážkou pre občana sú termíny zasadaní MsZ, v čase, keď sú ľudia v práci. Zmena času je na vôli primátora a poslancov. Ďalšou prekážkou je, že občania majú priestor v bode Diskusia a táto je až na záver zasadnutia. Niekedy musel občan čakať aj niekoľko hodín, lebo niektoré zasadnutia trvajú dlho. Ďalším problémom je, že občania by radi vystúpili ku konkrétnemu bodu. O ňom sa hlasuje ešte pred Diskusiou, čím to celé stráca zmysel. Napríklad, v prípade petície za volebné obvody, primátor krkolomne riešil ako zaradiť petíciu ku konkrétnemu bodu programu, nie do Diskusie.

Inšpiráciu na riešenie sme našli v iných mestách. Vystúpenie občanov by mohlo byť vždy v rovnaký a pevne stanovený čas, napríklad na každom zasadaní o 16-tej hodine. Tu by sa mohli občania vyjadriť k čomukoľvek. V prípade, že by chceli vystúpiť ku konkrétnemu bodu programu, mali by dostať priestor v danom bode a ideálne by bolo dať tento bod na začiatok programu.
Na záver by sme radi poďakovali tým poslancom, ktorí na otázky odpovedajú. Spoločne sa učíme verejne komunikovať.