Vážený pán primátor, vážení poslanci!

Petícia (z lat. petitio – žiadosť) je písomná žiadosť občanov, adresovaná verejnej inštitúcii, napríklad primátorovi, zastupiteľstvu a podobne. Právny inštitút petičného práva vychádza z Ústavy SR. Ide, teda, o vážny právny dokument, prejavujúci vôľu občanov. Petíciám venujeme aj dnešné otázky.

Na mimoriadnom zasadaní MsZ 15. 8. 2018 ste boli informovaní o nepredložení petície občanov poslancom, ktorú s občanmi organizoval Miroslav Kobetič. Petícia sa týkala prehodnotenia kladného stanoviska mesta k projektu stavby „Bytový dom Zápotočná“, ktorý je v rozpore s územným plánom mesta Skalica.

1. Boli ste informovaní o existencii tejto petície pred zasadaním MsZ?
ÁNO / NIE

2. Ak áno, kým a kedy?
OZNAČENIE OSOBY (napríklad MENO, OBČAN, PRIMÁTOR a pod.) / PRIBLIŽNÝ DÁTUM / NEVIEM

3. Ste spokojný so spôsobom akým bola riešená táto petícia z pozície primátora a prednostky?
ÁNO / NIE / ČIASTOČNE / NEVIEM

4. Myslíte si, že každá doručená petícia, určená mestu, primátorovi, či poslancom by mala byť prerokovávaná na zasadaní MsZ?
ÁNO / NIE / NEVIEM

5. Myslíte si, že by mal zástupca, podávajúci petíciu, dostať slovo na zasadaní MsZ?
ÁNO / NIE / NEVIEM

Prosíme vás o spoluprácu a zaslanie odpovedí na vyššie položené otázky, ako aj vašich názorov a informácií. Z vašich názorov budeme vychádzať v článku k tejto problematike.

VYSVETLIVKY:

0 neodpovedal
? nedal jednoznačnú odpoveď

 

BARÁT Ľudovít
0
BARTOŠ Peter
0
ČUNDERLÍK Juraj
0
KADLEČÍK František
0
 
 
KOJŠ Martin
ÁNO
Rokovanie Komisie výstavby
NEVIEM / ÁNO / ÁNO
KOŠÍK Ľudovít
ÁNO / Internet mesta
ÁNO / ÁNO / ÁNO
 
KOŠÍK Peter
0
 
 
KOVÁČ Viktor
ÁNO / 13. 8. 2018
Porada poslancov
NEVIEM / ÁNO / ÁNO
KRIVSKÝ Dušan
0
 
 
OZÁBALOVÁ Anna
ÁNO / 2. 7. 2018 Kobetič
NIE / ÁNO / ÁNO
PAGÁČ Peter
0
 
REKOŠOVÁ Jana
NIE / – / NIE / NIE / ÁNO
 
ROMAN Milan
0
SRHOLEC Michal
0
ŠANTAVÝ Rudolf
0
ŠPAČEK Roman
0
ŠTEFANEC František
0
TISOŇ Lukáš
0
TÓTH Alexander
0
VIDOVIČ Daniel
NIE / – / ? / ? / ?