Občianska náuka 06 – Úver v podmienkach mesta

Uver je vážne rozhodnutie pre každého z nás a, samozrejme, rovnako aj pre mesto. Rovnako ako sa musíme k úveru zodpovedne postaviť v domácnosti a pýtať sa: Koľko si požičiavame? Na čo si požičiavame? Aké vysoké sú úroky? Aké vysoké sú mesačné splátky? …, tak isto zodpovedne sa k úveru pre mesto musia postaviť zastupitelia. Uvedomujeme si, že úver nás záťaží aj v budúcnosti a predstavuje určité riziko, pretože v budúcnosti sa môže stať hocičo. A to nečakané a nepredvídateľné „hocičo“ nás prekvapuje už dva roky. Z druhej strany, neriešenie situácie môže priniesť ešte väčšie finančné straty. To, čo stačí teraz včas opraviť za menšiu sumu, môže prerásť do havarijného stavu so skutočne veľkými nákladmi. Riziko prijatia úveru v samospráve obmedzuje zákon a o tom dnes budeme hovoriť.

Pravidlá prijímania úverov mestami a obcami (to je samosprávou) upravuje zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy (ďalej RPÚS).
RPÚS okrem iného hovorí (§ 2, písm. a), že návratnými zdrojmi financovania (NFZ) mesta môžu byť financie získané napríklad z týchto zdrojov:

  • úver je poskytovaný od komerčných inštitúcií, napríklad z banky; veriteľ sa pri ňom zaväzuje poskytnúť peňažné prostriedky a dlžník sa zaväzuje tieto vrátiť a zaplatiť úroky
  • pôžička – podľa Občianskeho zákonníka pri nej poskytne veriteľ dlžníkovi určené veci, najmä peniaze, a dlžník sa zaväzuje vrátiť veci rovnakého druhu; pri pôžičke je možné dohodnúť si úrok, pri úvere je úrok povinný
  • dodávateľské úvery, čo je napríklad faktúra s odloženou splatnosťou
  • návratné finančné výpomoci poskytované štátom, napríklad v prípade výpadku daní
  • zmenky a komunálne obligácie vydané mestom
  • iné

Teda, RPÚS nedefinujú jednotlivé pojmy (úver, pôžička, …), upravujú však podmienky ich prijímania a ich použitia (§ 17, ods. 2 až 7). Dnes sa budeme venovať len zdroju financií z ÚVERU.

PODMIENKY PRIJATIA ÚVERU

Podmienky prijatia NFZ (teda aj úveru) sú upravené v RPÚS § 17, ods. 6. Musia byť splnené súčasne dve podmienky:
a/ Celková suma dlhu mesta neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.
Podľa informácie MsÚ Skalica:
Celkova dlhova služba v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je k 31/12/2021 predpokladaná suma 746 481,12 eur.
Predpokladany dlh mesta vrátane ostatných záväzkov k 31/12/2021 je vo výške 898 455,80 eur (bez ŠFRB).
Skutočné bežné príjmy za rok 2020 sú 15 846 786,83 eur.

b/ Suma splátok NZF neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.
Podľa informácie MsÚ Skalica:
Celková suma splátok NFZ v roku 2021 je 898 455,80 eur.
Skutočné bežné príjmy za rok 2020 sú 15 846 786,83 eur.

To sú však hraničné hodnoty dané zákonom. Mesto a zastupiteľstvo by mali zvážiť a posúdiť všetky faktory, ktoré môžu ovplyvniť splácanie budúceho úveru, to je napríklad spôsob ručenia, úrokové sadzby poskytovaného úveru, spôsob a schopnosť splácania, atď.
Podľa informácie MsÚ Skalica:
Celková dlžná suma za prijatý úver 730 000 eur je 731 450 eur.

PODMIENKY POUŽITIA ÚVERU

Podmienky použitia NFZ (teda, aj úveru) sú upravené v RPÚS, § 17, ods. 2:
a/ Možnosť použitia úverových zdrojov len na úhradu kapitálových výdavkov (napríklad na opravy budov, ciest a podobne).
b/ Výnimočne, za jasne a prísne stanovených podmienok, na vyrovnanie deficitu medzi príjmami a výdavkami (to je aj na bežné výdavky za predpokladu, že tieto budú vrátené do konca rozpočtového roku).

KONTROLA ÚVERU

Prijatie NFZ (teda aj úveru) navrhuje primátor mesta a jeho prijatie musí schváliť zastupiteľstvo. Podľa RPÚS, § 17, ods. 14 dodržanie podmienok na prijatie NFZ preveruje (to je má povinnosť) hlavný kontrolór. Porušenie podmienok prijatia NZF mesta je hlavný kontrolór povinný bezodkladne oznámiť ministerstvu financií. V zmysle zákona o obecnom zriadení hlavný kontrolór tiež vykonáva, okrem iného, kontrolu príjmov a výdavkov a finančných operácií mesta, takže aj stav a splácanie úveru.

AKTUÁLNE INFORMÁCIE

Pre tých čitateľov, ktorých zaujímajú zmeny legislatívy spôsobené covidovou situáciou uvedieme aj najnovšiu úpravu. V zmysle zákona č. 67/2020 Z. z., § 36 o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením choroby COVID-19, počas obdobia pandémie až do 31. decembra 2021 mesto môže použiť na úhradu bežných výdavkov prostriedky rezervného fondu, kapitálové príjmy a NZF.

Redakcia


Uznesenie a hlasovanie Mestského zastupiteľstva mesta Skalica zo dňa 23. 8. 2021 o 15,00 hod.:

Mestské zastupiteľstvo mesta Skalica schvaľuje prijatie úveru na financovanie investičných akcií a bežných výdavkov od SLSP, a. s., do výšky 730 000 eur s dobou splácania päť rokov, a to v členení 600 000 eur na kapitálové výdavky a 130 000 eur na bežné výdavky.

Hlasovanie poslancov nájdete v článku Vážená pani primátorka, vážení poslanci!