Vážená pani primátorka, vážení poslanci!

Rozhodnutia mestského zastupiteľstva majú vplyv na chod mesta a kvalitu života všetkých občanov mesta. Významnú časť rozhodnutí tvoria tie, ktoré sa týkajú financií.

Na mimoriadnom augustovom zasadaní MsZ bolo schválené prijatie úveru vo výške 730 tisíc eur s dobou splácania 5 rokov (v členení 600 tisíc eur na kapitálové výdavky a 130 tisíc eur na bežné výdavky).

Nakoľko vo svojej podstate tento úver zaťaží budúci rozpočet mesta, a svojim spôsobom ho budú splácať všetci občania zo spoločných zdrojov, dovoľujeme si požiadať pani primátorku o odôvodnenie návrhu na prijatie úveru a vás, poslancov mestského zastupiteľstva, o odpoveď na otázku:

Aké ZDÔVODNENIE vás priviedlo k hlasovaniu ZA/PROTI alebo ZDRŽAL SA pri hlasovaní prijatia úveru vo výške 730 000 eur?

Vo svojom mene, vydavateľky Skalického Obzoru, ale aj v mene našich čitateľov a obyvateľov Skalice vám ďakujem za všetky odpovede na otázky, ktoré vám kladú občania nášho mesta.

S pozdravom
Želmíra Macháčková

Percentá pri fotografii poslanca, poslankyne vyjadrujú, na koľko otázok poslanec od začiatku volebného obdobia odpovedal.


ODPOVEDE PRIMÁTORKY A POSLANCOV

Milí čitatelia, tento mesiac uverejňujeme odpovede primátorky a poslancov. Odpovede uverejňujeme v poradí v akom prišli do redakcie.

Redakcia


Anna Mierna, primátorka
Ako primátorka chcem obyvateľom nášho mesta zabezpečiť rozvoj našej Skalice. V rozpočte sme mali naplánované opravy ulíc (napr. Clementisova), chodníkov, vybudovanie oplotkov pri kontajneroch, projektové dokumentácie k projektom z fondov a mnohé ďalšie. Financie na ich realizáciu mali byť z predaja nepotrebného majetku, čo sa nám nepodarilo. Preto poslanci schválili úver.

Hertl Adrián, poslanec
Hlasoval ZA
1. Výhodnosť úveru. Požičiavame si 730.000€ a na úrokoch a poplatkoch zaplatíme max. 1.500€. 2. Hodnota peňazí klesá a cena práce, materiálov stúpa. Čo opravím dnes, budúci rok by bolo o 5-10% drahšie. 3. Potreba opravovať teraz. Necháme napríklad ešte rok zatekať hlavnú sálu kult. domu? Budú väčšie škody – náročnejšie a drahšie opravy. 4. Treba zaplatiť projekty, aby sme mohli čerpať eurofondy.

Kojš Martin, poslanec
Hlasoval ZA
Aktuálne výhodné/nízke náklady na splácanie úveru. Výrazne rastúca cena stavebného materiálu, realizácia investície „dnes“ je výrazne výhodnejšia za aktuálnych úverových podmienok ako v budúcnosti. Suma očakávaných mesačných splátok úverov a vratiek do fondov v budúcom roku vrátane úveru – nižšia ako v aktuálnom roku.

Skála Jozef, poslanec
Hlasoval ZA
Väčšina uveru ide na opravu schátralej strechy kultúrneho domu.

Miroslav Horňák, poslanec (predseda Komisie pre ekonomiku, správu majetku)
Hlasoval ZA
V ekonomickej komisii sme sa rozhodli podporiť úver z dôvodu bezvýchodiskovej situácie v rozpočte mesta a pre zabezpečenie najnutnejších investícii do majetku. Tiež, že tieto finančné zdroje prekryjú i rok 2022. Naviac sme odporučili rozdeliť uznesenie na dve časti, kde bude čerpanie časti úveru na bežné výdavky limitované rastom príjmov v 2. polroku 2021.

Bellay Matej, poslanec
Hlasoval ZA
V zásade som proti bezhlavému zadlžovaniu a rozpredávaniu majetku mesta. V tomto prípade vyhrali racionálne výhody, ktoré plynú pre Skaličanov. Úver s úrokom len 0,07% hrá vysoko v prospech Skalice. Neschválením hrozilo pozastavenie rozvoja a obnovy mesta. V drvivej väčšine idú peniaze na investičné aktivity a opravy. Už len podotknem, že odporúčanie schváliť úver dala i ekonomická komisia.

Rekošová Jana, poslankyňa
Hlasovala PROTI
Nebola som presvedčená o tom, že uver je pre Mesto Skalica nevyhnutný…

Ozábalová Anna, poslankyňa
Hlasovala ZA
Úver je za veľmi výhodných podmienok. Bohužiaľ, mesto neodpredalo schválený prebytočný majetok a tak sa nenaplnil rozpočet. Tiež spláca staré dlhy, napríklad: 450 tis. pokuta za cyklotrasu, 250 tis. kontumačne prehratý spor ver. dávky v K. Kútoch. Je v našom záujme plniť plán opráv budov, komunikácií a pod. (napr.: oprava strechy kul. domu 90 tisíc eur). Úver splácať zvládneme. Bolo lepšie nič nerobiť?

Ľubica Bučková, poslankyňa
Hlasovala ZA
Chápem, že žiadna zadlženosť nie je pozitívna hlavne v dnešnej dobe neistoty. Vnímam to tak aj v osobnom živote. No veľakrát si volíme menšie zlo. Úver má veľmi výhodnú úrokovú sadzbu a mesto ho dokáže reálne splatiť bez veľkého zaťaženia behom 5 rokov. S tým, že ho môže aj hocikedy vyplatiť. Peniaze sa využijú na potrebné investície, ktoré prinesú úžitok na dlhé roky.

Veronika Buc, zástupkyňa primátorky
Hlasovala ZA
Vzhľadom na nepriaznivé finančné splátky/dlhy čelí mesto Skalica časovému nesúladu medzi príjmami a výdavkami do rozpočtu. Prijatie úveru ma teší, pretože sa ideme vysporiadame zčasti s vecami, ktoré dlhodobo stáli nedoriešené, 84% úveru vykryje náklady na potrebné opravy a úpravy prostredia, nášho domova, v ktorom ako Skaličania žijeme.

MIERNA Anna
88%
X
BARÁT Ľudovít
13%
PROTI
BELLAY Matej
ZA
BUC Veronika
88%
ZA
BUČKOVÁ Ľubica
63%
ZA
HERTL Adrián
100%
ZA
HORŇÁK Miroslav
69%
ZDRŽAL SA
HORŇÁK Vladislav
27%
PROTI
CHOVANCOVÁ Katarína
69%
Neprítomná
KOJŠ Martin
69%
ZA
KOŠÍK Peter
25%
Neprítomný
LIPOVSKÝ Miroslav
38%
ZA
OZÁBALOVÁ Anna
100%
ZA
PAGÁČ Peter
6%
ZA
PÁLFFY Žigmund
44%
ZDRŽAL SA
RANGL Erik
31%
ZA
REKOŠOVÁ Jana
81%
ZDRŽALA SA
ROMAN Milan
13%
Neprítomný
SKÁLA Jozef
69%
ZA
ŠANTAVÝ Rudolf
0%
PROTI