Občianska náuka 01 – Samospráva

Pripomína vám názov rubriky vaše školské časy? Nie náhodou. S rovnakým predmetom sme sa v detstve stretávali niekoľko rokov a tak to vyzerá, že by sme mali školu opúšťať nielen dostatočne vzdelaní, ale aj pripravení na občiansky život. Lenže všetko nám to hovorili v čase, keď sme nevedeli čo to skutočne znamená, ani na čo nám to bude. Navyše ešte stále mnohí z nás sa učili niečo o riadení spoločnosti, v ktorej mali uzákonenú vedúcu úlohu komunisti. To je, chvalabohu, za nami.

Občianska náuka nám mala poskytnúť dostatok informácií na to, aby sme sa pred nástupom do života oboznámili so všetkými našimi právami, no súčasne i povinnosťami. Tie súvisia predovšetkým s našou možnosťou podieľať sa na riadení spoločnosti. Máme možnosť byť zvolení, no predovšetkým máme právo voliť. Cieľom tejto rubriky je postupne, a po častiach, poskytnúť čitateľom informácie, ktoré sú celkom nevyhnutné pre správny chod samosprávy – a teda sú užitočné nielen pre poslancov, ale tiež pre samotných občanov. Primárnym cieľom bude poskytnúť informácie prehľadným a zrozumiteľným spôsobom, tak, aby sme vedeli, čo od svojich zástupcov môžeme žiadať a očakávať a čo môžu a musia robiť.

 

BIBLIA SAMOSPRÁVY

Základom legislatívy je pre samosprávu „biblia“ každej obce a mesta, a to zákon o obecnom zriadení, vedený pod č. 369 v Zbierke zákonov. Je platný od 6. 9. 1990 a účinnosť nadobudol dňom volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 1990, to je 24. novembra toho roku. Týmto zákonom sa naplnilo očakávanie spoločnosti po roku 1989 – idea samosprávy, nezávislosti od štátu a spravovania si svojich vecí a záležitostí tak povediac „u nás doma sami“.

 

NA SAMOSPRÁVU SME SAMI

Samospráva je spôsob, ako sami spoločne spravujeme svoje mesto. Definícia v zákone č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v § 4 hovorí, že „Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku a všetky záležitosti, ktoré ako jej samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon, …“ Priamočiarejšie vysvetlenie podáva Wikipédia, podľa ktorej je samospráva „spôsob riadenia určitého celku, keď daný subjekt o svojich záležitostiach rozhoduje sám autonómnym spôsobom, teda „spravuje sa sám“.

 

ZORIENTUJTE SA V LEGISLATÍVE

Mesto sa pri svojej samospráve riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi a normami, ktorými sú:

  • Ústava SR – schvaľuje ju poslanecká snemovňa SR (parlament SR) trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
  • Zákony SR – schvaľuje ich poslanecká snemovňa SR (parlament SR) nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov.
  • Nariadenie vlády SR – vydávané vládou SR.
  • Vyhlášky – vydávané ministerstvami alebo inými zmocnenými ústrednými orgánmi štátnej správy.
  • Všeobecne záväzné nariadenie samosprávneho kraja (skratka VZN) – schvaľuje ich zastupiteľstvo VÚC trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Pozn.: Iný pojem pre samosprávny kraj je vyšší územný celok, skratkou VÚC alebo hovorovo župa.
  • Všeobecne záväzné nariadenie mesta (skratka VZN) – schvaľuje ich zastupiteľstvo mesta trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov. Patria sem napríklad VZN o miestnych daniach a miestnom polatku za KO a DSO, o organizácii miestneho referenda, o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území obce.
  • Uznesenia mestského zastupiteľstva – sú prijímané nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov.
  • Vnútorné predpisy mesta – vydáva ich primátor alebo uznesením prijíma zastupiteľstvo. Patria sem napríklad Štatút obce, Rokovací poriadok MsZ, Smernica o sťažnostiach, Pracovný poriadok, Organizačný poriadok, Registratúrny poriadok, Smernica o inventarizácii, obehu účtovných dokladov, atď.

Právne predpisy sú pre pracovníkov mesta, pre primátora, poslancov i občanov záväzné, okrem vnútorných predpisov, ktoré sa nevzťahujú na občana. Sú zoradené podľa dôležitosti – vyššie sú nadradené nižším a nižšie by nemali byť v rozpore s vyššími. Ak sa tak stane, a reálne sa to stáva, platí nadradený predpis. Napríklad VZN musia byť v súlade s ústavou, zákonmi, …