Právnik radí: Môžem za svojho života darovať majetok osobe s tým, že bude jeho až po mojej smrti?

Darovanie pre prípad smrti je právny inštitút, ktorého právne účinky nastanú až v prípade smrti darcu. Ide o právny úkon, ku ktorému dochádza medzi žijúcimi osobami (darca a obdarovaný), avšak k odovzdaniu daru nemôže dôjsť počas života darcu. Vlastnícke právo k daru nadobudne obdarovaný vždy až dňom smrti darcu.

Darovanie pre prípad smrti, teda darovanie závislé na podmienke, že obdarovaný prežije darcu, je jednou z možností vo viacerých právnych systémoch, ako môže človek rozhodnúť o svojom majetku pre prípad svojej smrti a vyhnúť sa prechodu majetku v dedičskom konaní. Darovanie pre prípad smrti na našom území upravoval Obecný zákoník občanský (§ 956) z roku 1811. V roku 1950 bolo z československého práva odstránené a viac sa do právneho systému platného v Slovenskej republike nedostalo. Platný Občiansky zákonník dokonca stanovuje v § 628 ods. 3 OZ, že darovacia zmluva, podľa ktorej má byť plnené až po darcovej smrti, je neplatná. Určitými náhradami za darovanie pre prípad smrti je v našom právnom systéme darovanie so zriadením vecného bremena alebo závet.

Mgr. Martina Strhanová, právnička