Právnik radí – závet

Máte problém, s ktorým vám vie poradiť právnik na stránkach Skalického Obzoru? Napíšte nám otázku na skalickyobzor@skalickyobzor.sk.

OTÁZKA:

Je pravda, že v prípade dedenia majetku je dôležitejší závet než zákon?

ODPOVEĎ:

Závet je právny úkon, pri ktorom vyjadrujeme vôľu ako nakladať s naším majetkom v prípade našej smrti. Môžeme ním určiť kto a čo bude po našej smrti dediť. Slovenský právny systém dáva prednosť dedeniu zo závetu pred dedením zo zákona. Pri spisovaní závetu však nemôžeme postupovať úplne podľa vlastnej vôle. Musíme dodržať formálnu a obsahovú stránku závetu. Pri zriaďovaní závetu nesmieme zabudnúť na neopomenuteľných dedičov.

To znamená, že neplnoletý potomkovia musia dostať toľko čo predstavuje ich dedičský podiel zo zákona a plnoletý potomkovia musia dostať toľko čo predstavuje jedna polovica ich dedičského podielu zo zákona.

Ak chceme neopomenuteľných potomkov vylúčiť z dedenia, potom je potrebné okrem závetu zriadiť aj listinu o vydedení. Vydediť potomkov môžeme len z dôvodov, daných zo zákona. Ďalej je potrebné mať na zreteli, že k podmienkam pripojeným k závetu sa neprihliada a že nemôžeme dedičom prikázať ako majú s dedičstvom nakladať. Aby sa závet pri prejednávaní dedičstva určite predložil, je najlepšie ho uložiť do Notárskeho centrálneho registra závetov.

Mgr. Martina Strhanová, právnička