Skrotenie zlej ženy

Rok 2017 skončil. Pre každého z  nás  –  jednotlivca, kolektív či organizáciu –  je to čas, v ktorom sme mali pred sebou desiatky akcií, ktoré sme si na jeho začiatku naplánovali. Teraz je reálny čas, aby sa všetky predsavzatia zhodnotili a vytýčili sme si nové predsavzatia a  ciele na rok 2018…

V ZO JDS Skalica i v ostatnom mesiaci december uskutočnili viaceré podujatia. Bol to nielen vydarený zájazd do Bratislavy (návšteva farmárskych a  vianočných trhov), ale rovnako vydarený Mikulášsky večierok s tanečnou zábavou, na ktorú prišli i  seniori zo spriatelenej ZO JDS Kopčany.

Taktiež sa uskutočnilo aj zhodnotenie celoročnej činnosti za rok 2017 a predstavenie pripravovaných podujatí na rok 2018. Už 3.  januára 2018 sa členovia výboru JDS Skalica opäť zídu, aby si zapísali všetkých záujemcov z  radov svojich členov, ktorí majú záujem o  týždenný pobyt v  ozdravovacích kúpeľoch v  Nimnici. V  januári 2018 pripravili pre milovníkov divadiel výlet na zaujímavú činohru Skrotenie zlej ženy od Shakespeara. Zájazd s päťdesiatimi členmi JDS do Bratislavy sa uskutoční už 24. januára 2018.

O divadelné predstavenia v divadlách v Bratislave, Nitre či Trnave je medzi seniormi vždy veľký záujem, a aj preto výbor, predovšetkým organizátorka Viera Černá, každoročne vopred zaisťuje 6 – 7 kultúrnych predstavení vždy v  doobedňajších hodinách, ktoré sú spojené s  návštevou mesta, aby z takýchto podujatí boli vo večerných hodinách doma v Skalici. Už sa tešia na prvé divadelné predstavenie v roku 2018 a všetkým milovníkom kultúrnych, ako aj iných podujatí želá pani Viera Černá, ale aj celý výbor ZO JDS Skalica v novom roku 2018 dobré zdravie a  pohodu po celý rok.