V aktivitách nepoľavíme – uskutočníme ich

„V  našej organizácii JDS evidujeme 705 platiacich členov,“ prezradila nám predsedníčka –  ANNA HOŠKOVÁ. Pre 11-členný výbor je dosť náročné uspokojiť všetkých členov. Aj preto bude povinnosťou výboru nielen naplánovať, ale aj zabezpečiť v  priebehu roka všetky naplánované aktivity.

Už 3.  januára 2018 sme na prvom stretnutí členov výboru v  kancelárii v  Štíbore radi privítali desiatky členov, ktorí si medzi prvými zaplatili členský príspevok (dve eurá na rok). Predovšetkým prišli členovia, ktorí majú záujem zúčastniť sa relaxačno-rekondičných pobytov v  Lúčkach, resp. v Nimnici cez prvý, resp. druhý termín.

V  našom okrese máme 21  obcí, z  toho sú tri mestá (Skalica, Holíč a Gbely). V 18 obciach a troch mestách sú založené miestne organizácie JDS. Organizácie sa nepodarilo založiť v troch obciach (Koválovec, Lopašov, Oreské). Od 1. januára do 31. marca vo všetkých organizáciách JDS prebehnú hodnotiace členské schôdze, na ktorých sa uskutoční vyhodnotenie činnosti za trojročné obdobie. Naša organizácia JDS, ktorá je druhou najväčšou v okrese Skalica, uskutoční hodnotiacu schôdzu 20. februára 2018, na ktorej bude tiež schválený plán aktivít na rok 2018. Tiež sa schvália štyria delegáti na okresný snem JDS, ktorý sa uskutoční 9. apríla 2018 v Holíči. Počet delegátov je stanovený kľúčom (jeden delegát na 150 členov).

I keď zájazdy do rôznych kútov Slovenska i  zahraničia patria medzi seniormi medzi prioritné aktivity, stále sú aktuálne, a  preto sa s  ich realizáciou počíta i v tomto roku. Naviac to budú i  kultúrne zájazdy –  obľúbené zájazdy do divadiel (Bratislava, Nitra, Trnava). Pripravia sa oslavy Dňa matiek, účasť na odborných prednáškach, Mesiac úcty k starším a ďalšie aktivity.

I  v  tomto roku sa naša organizácia bude snažiť aktivitami uspokojiť svojich členov. V  skalickom okrese žije viac ako 9-tisíc dôchodcov, okresná organizácia JDS eviduje 3817 členov a v Trnavskom kraji, čo do počtu členov, je na druhom mieste.