Vážená pani primátorka, vážení poslanci!

Dňa 11. decembra 2019 sa konalo rokovanie mestského zastupiteľstva k návrhu rozpočtu na rok 2020. Zverejňujeme hlasovanie poslancov k rozpočtu v týchto bodoch:

1. Schvaľovanie Návrhu rozpočtu na rok 2020:
UZNESENIE NEBOLO PRIJATÉ

2. Vzatie na vedomie kladného Stanoviska hlavného kontrolóra:
UZNESENIE NEBOLO PRIJATÉ

Konkrétne hlasovanie poslancov je uverejnené pod ich fotografiami.

VYSVETLIVKY:

0 neodpovedal
? nedal jednoznačnú odpoveď

MIERNA Anna
X
BARÁT Ľudovít
proti / za
BUČKOVÁ Ľubica
za / zdržala sa
HANZALÍKOVÁ Veronika
za / zdržala sa
HERTL Adrián
za / zdržal sa
HORŇÁK Miroslav
proti / za
HORŇÁK Vladislav
proti / za
CHOVANCOVÁ Katarína
neprítomná
KADLEČÍK František
za / za
KOJŠ Martin
zdržal sa / zdržal sa
KOŠÍK Peter
zdržal sa / zdržal sa
LIPOVSKÝ Miroslav
za / zdržal sa
OZÁBALOVÁ Anna
zdržala sa / zdržala sa
PAGÁČ Peter
proti / za
PÁLFFY Žigmund
proti / zdržal sa
RANGL Erik
proti / zdržal sa
REKOŠOVÁ Jana
zdržala sa / zdržala sa
ROMAN Milan
neprítomný
SKÁLA Jozef
zdržal sa / zdržal sa
ŠANTAVÝ Rudolf
zdržal sa / zdržal sa