Ako to bolo v Skalici so schvaľovaním rozpočtu 2020 v decembri 2019

Dňa 22. 11. 2019 bol vyvesený Návrh rozpočtu na rok 2020 na úradnú tabuľu a rokovanie MsZ bolo naplánované na 11. 12. 2019 (zákonná lehota 15 dní na zverejnenie a 10 dní na pripomienkovanie, teda, lehota bola dodržaná).

Dňa 27. 11. 2019 zasadala mestská rada (ďalej MsR) a návrh rozpočtu odporučila poslancom schváliť (viď materiály do MsZ). Návrh rozpočtu bol pred rokovaním MsZ skontrolovaný hlavným kontrolórom, vo svojom stanovisku z 2. 12. 2019 predložil odborné stanovisko do materiálov MsZ a k rozpočtu sa vyjadril nasledovne: Odporúčam Mestskému zastupiteľstvu v Skalici predložený návrh viacročného rozpočtu mesta Skalica na roky 2020 – 2022 zobrať na vedomie a návrh rozpočtu mesta Skalica na rok 2020 schváliť.

Dňa 2. 12. 2019 skončilo pripomienkové konanie, neboli doručené žiadne pripomienky.

Dňa 9. 12. 2019, dva dni pred rokovaním MsZ, zasadala ekonomická komisia.

Dňa 11. 12. 2019 sa konalo rokovanie MsZ. Na ňom boli prednesené pripomienky niektorých poslancov, mimo riadneho pripomienkového kola, daného zákonom. Samozrejme, poslanci majú na MsZ nárok na vznesenie pripomienok. Po rozprave a diskusiách sa k rozpočtu hlasovalo, hlasovanie jednotlivých poslancov je uvedené na 15. strane. Celkovým výsledkom hlasovania poslancov pre Skalicu bolo – od 1. 1. 2020 rozpočtové provizórium.

Na dokreslenie situácie si treba uvedomiť, že občania a zvolení poslanci – nemajú vzdelanie na rozpočet samospráv. (U poslancov-podnikateľov si treba uvedomiť, že rozpočty súkromných firiem nie sú povinné a ani špecifikované zákonom. Ak si ich súkromník vôbec tvorí, je to iba na jeho vôli a stanovuje si sám svoje pravidlá). Väčšina poslancov nemá skúsenosti s mestským rozpočtom, takže sa musia oprieť o niečí odborný názor.

Ekonomická komisia sa skladá z poslancov a občanov (neodborníkov na rozpočty samosprávy), avšak niektorí s ním majú skúsenosti a podobná situácia je v Mestskej rade – z toho dôvodu sú komisie iba poradným orgánom a nenesú zodpovednosť. Jediným odborným orgánom na kontrolu mesta je hlavný kontrolór, koniec-koncov má to i v názve funkcie.

Späť na rokovanie MsZ. Vyjadrenie ekonomickej komisie k rozpočtu chýbalo. MsR i hlavný kontrolór odporučili prijatie rozpočtu schváliť. Poslanci však jeho odporučenie nezobrali na vedomie (podotýkame, že majú na to právo) a ani rozpočet neschválili (viď hlasovanie v článku TU).

Pri kritickom, pozornom premýšľaní vzniká veľa nejasností a natíska sa niekoľko otázok. Asi je zrejmé, že v návrhu rozpočtu boli chyby, inak by ich poslanci neuviedli. Boli chyby tak závažné, že rozpočet nemohol byť prijatý? Prečo, teda, poslanci nepredložili pripomienky v pripomienkovom kole, ale až na zasadaní MsZ? Alebo, prečo neupozornili na dané skutočnosti kontrolóra? Prečo poslanci neschválili rozpočet, keď ho kontrolór i MsR odporučili schváliť? Prečo ekonomická komisia zasadala až po pripomienkovom kole? Prečo materiály na MsZ neobsahovali stanovisko ekonomickej komisie? Boli alebo neboli pripomienky poslancov na rokovaní iba zbytočne nafúknuté? Išlo na rokovaní MsZ o záchranu rozpočtu mesta alebo iba o politické a účelové divadlo, či celkom niečo iné? A možno čitateľov napadá viac otázok a správne odpovede nikto nepozná. Avšak odpovede na tieto otázky nie sú dôležité, iba odvádzajú pozornosť od najdôležitejšieho faktu – nefunguje spolupráca, lebo prinajmenšom takto spolupráca a ochota spolupracovať nevyzerá.

Sedliacky rozum napovedá, že MÚ na čele s prednostkou, ako výkonný orgán, by mal pripraviť rozpočet tak, aby bol dodržaný zákon. Primátor, spolu s ekonomickou komisiou, by mal stanoviť stratégiu rozpočtu pre MÚ. Tomu sa hovorí spolupráca všetkých – a k tomu treba vôľu. Cieľom spolupráce by malo byť všeobecné blaho občanov mesta, no v tomto prípade asi mesto a občan zostali niekde v úzadí.

Spôsob „spolupráce“ a vírenie emócií, ako tomu bolo v decembri, asi v riešení problémov mesta nepomáha. Verme, že sa situácia zmení, v meste nastane kľud a dostane sa na rad duch spolupráce, bez ohľadu na rozdielne názory, bez osobných invektív a vyhroteného ega. Na tvorivú prácu a život treba pokoj a pohodu, a vyzerá to, že toto v Skalici od začiatku nového volebného obdobia chýba.