Vážení poslanci

Už to, že otázka počtu volebných obvodov bola otvorená a  diskutovaná poslancami niekoľkokrát, dokazuje jej dôležitosť. Podľa podnetov, ktoré dostávame, zaujíma táto
téma i občanov. Nie všetkým je však dostatočne jasné, v čom je problém, a  nie všetci majú pre svoj vlastný názor dostatok informácií. Pre orientáciu sme zhrnuli informácie v samostatnom článku na strane 8. Tu sa pýtame poslancov na ich názor. Poslali sme im list v znení:

Vážený pán primátor a vážení poslanci, na základe záujmu občanov o tému volebných obvodov sme tento mesiac pre Vás pripravili otázku z tejto oblasti. V súčasnosti máme v Skalici 5 volebných obvodov. Zo zákona a počtu poslancov sú pre počet obyvateľov Skalice určené minimálne 2 volebné obvody. Upozornenie: Nepýtame sa na okrsky, ktorých je v Skalici 10.

Koľko volebných obvodov v Skalici preferujete?

Odpoveď: uveďte, prosím, konkrétne číslo. Odpoveď, prosím, zašlite písomne najneskôr do 13. 12. 2018. Poprosíme Vás o spoluprácu a tým o Vaše názory na volebné obvody (počet, prípadne iné informácie). Z vašich názorov môžeme vychádzať v našom článku.

Vysvetlivky:
0 neodpovedal
? nedal jednoznačnú odpoveď

 

BARÁT Ľudovít
0
BARTOŠ Peter
5
ČUNDERLÍK Juraj
0
HERTL Peter
2
CHOVANEC Stanislav
0
KADLEČÍK František
0
KOJŠ Martin
Neviem
KOŠÍK Ľudovít
5
KOŠÍK Peter
4 až 5
KRIVSKÝ Dušan
2
OZÁBALOVÁ Anna
2
PAGÁČ Peter
0
REKOŠOVÁ Jana
5
ROMAN Milan
0
ŠANTAVÝ Rudolf
2
SRHOLEC Michal
0
ŠTEFANEC František
0
TISOŇ Lukáš
0
TÓTH Alexander
0
VIDOVIČ Daniel
2

 

 

Milí Skaličania, zaujíma vás dajaká téma alebo máte otázku na poslancov? Podnety môžete zasielať na adresu redakcie skalickyobzor@skalickyobzor.sk. Ďakujeme!