Vážení poslanci

Dňa 8.  2.  2018 sa na MsZ predkladá návrh na schválenie investičného zámeru firmy HANT na výstavbu multifunkčnej športovej haly. Ďalej je predložený návrh na nájom pozemkov vo výmere cca 3000 m2 spoločnosti HANT na dobu neurčitú s  výškou nájomného 1,- €/rok.

Občanmi je vítaná aktivita súčasného vedenia mesta, ktoré sa k  tejto téme po dlhom čase vracia. Posunom je tiež zámer, že by hala mala slúžiť viacerým klubom, nie iba hokejovému. Keďže na stavbu haly nemá mesto financie, je tiež zaujímavým riešením prenechať jej financovanie súkromnému investorovi.

Vyvstáva však veľmi veľa nezodpovedaných otázok, na ktoré chýbajú odpovede:

• Keďže má byť hala multifunkčná, bola nezávislými odborníkmi vypracovaná a  uverejnená štúdia potrieb športových klubov a občanov? Riešila sa potreba a ekonomika bazénu?
• Kvalita predloženého návrhu je nedostačujúca ako z  hľadiska stavebného, tak investičného, a  hlavne dlhodobých právnych majetkových vzťahov medzi mestom a investorom.
• Je z  dlhodobého hľadiska jasné, kto a za akých podmienok bude halu prevádzkovať?
• Za akých podmienok môže investor halu predať, kedy a  komu? Je riešená možnosť predkupného práva – ak áno, za akých podmienok?
• Kto a komu bude platiť nájom a v akej výške?
• Bude mesto niesť náklady na prevádzku haly, ktorá bude majetkom investora? Prevádzkové náklady sú odhadované na cca 80.000 eur/rok. Tie však nie sú v rozpočte mesta v roku 2018.
• Ak je 80  % prevádzkových nákladov riešených sponzorsky, ako budú riešené po skončení sponzorských zmlúv?
• Ako sú vyriešené pripomienky, otázky a  parametre haly od športových klubov?
• Problematika nemala dostatočný časový priestor na dôkladné riešenie.

Poznáte odpovede na vyššie uvedené otázky?

Odpoveď: ÁNO / NIE / VÄČŠINOU / ČIASTOČNE

VYSVETLIVKY:
0 neodpovedal
? nedal jednoznačnú odpoveď

 

BARÁT Ľudovít
0
BARTOŠ Peter
0
ČUNDERLÍK Juraj
0
HERTL Peter
NIE
CHOVANEC Stanislav
0
KADLEČÍK František
0
KOJŠ Martin
ČIASTOČNE
KOŠÍK Ľudovít
ÁNO
KOŠÍK Peter
0
KRIVSKÝ Dušan
ČIASTOČNE
OZÁBALOVÁ Anna
NIE
PAGÁČ Peter
NIE
REKOŠOVÁ Jana
0
ROMAN Milan
ČIASTOČNE
SRHOLEC Michal
0
ŠANTAVÝ Rudolf
0
ŠTEFANEC František
ČIASTOČNE
TISOŇ Lukáš
0
TÓTH Alexander
0
VIDOVIČ Daniel
ČIASTOČNE

 

 

Milí Skaličania, zaujíma vás dajaká téma alebo máte otázku na poslancov? Podnety môžete zasielať na adresu redakcie skalickyobzor@skalickyobzor.sk. Ďakujeme!