Videozáznam zo zasadania MsZ 24. 10. 2018

Videozáznam si môžte pozrieť kliknutím TU

Program
1. 00:00:00 – Otvorenie
2. 00:03:40 – Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. 00:05:10 – Kontrola plnenia uznesení MsZ
4. 00:06:00 – Odpovede na interpelácie poslancov
5. 00:06:01 – Záverečná správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018

  • a) 00:06:01 – ZŠ Vajanského 2, 00:08:36 ZŠ Mallého 2
  • b) 00:10:11 – ZŠ Strážnická 1
  • c) 00:14:05 – ZUŠ Dr. Janka Blaha, Kráľovská 16
  • d) 00:15:35 – MŠ Dr. Clementisa 59
  • e) 00:19:33 – Centrum voľného času, Mallého 2

10. 00:25:35 – Prehľad hospodárenia spoločnosti SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU za I. polrok 2018
11. 00:28:17 – Predaj nadbytočného materiálu spoločnosti SMM
12. 00:30:02 – Návrh na uznesenie MsZ – vypracovanie návrhu koncepcie plateného parkovania v centrálnej mestskej zóne mesta Skalica
13. 00:32:53 – Návrh na schválenie termínu Skalických dní 2019
14. Návrh na zmluvný prevod nehnuteľností

  • a) 00:35:40 – Predaj pozemku na ul. Široká o výmere 45 m²
  • b) 00:37:21 – Predaj pozemku na ul. Dr. Clementisa o výmere približne 90 m²
  • c) 00:38:41 – Vysporiadanie pozemku v RO Zlatnícka dolina pod stavbou s. č. 21702
  • d) 00:42:13 – Predaj pozemku na ul. Lichardova o výmere 218 m²

15. 00:43:30 – Návrh na poverenie rokovať s obchodnou spoločnosťou BKS-Leasing, s.r.o.
16. 00:50:46 – Interpelácie poslancov
17. 00:50:52 – Diskusia
18. 01:02:47 – Rekapitulácia uznesení MsZ
19. 01:02:47 – Záver