Videozáznam zo zasadania MsZ 26. 9. 2018

Videozáznam si môžte pozrieť kliknutím TU

Program
1. 00:00:15 – Otvorenie
2. 00:00:50 – Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. 00:02:03 – Kontrola plnenia uznesení MsZ
4. 00:03:08 – Odpovede na interpelácie poslancov
5. 00:03:38 – Informácia o pripravenosti tepelných zariadení na zimnú vykurovaciu sezónu 2018/2019 spoločnosti SKAL&CO
6. 00:05:47 – Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za I. polrok 2018
7. 00:10:39 – Správa o výsledkoch kontrol
8. 00:11:23 – Správa o plnení investičnej výstavby za I. polrok 2018
9. 00:18:21 – Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Skalica k 30. 6. 2018
10. 00:25:35 – Prehľad hospodárenia spoločnosti SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU za I. polrok 2018
11. 00:28:17 – Predaj nadbytočného materiálu spoločnosti SMM
12. 00:30:02 – Návrh na uznesenie MsZ – vypracovanie návrhu koncepcie plateného parkovania v centrálnej mestskej zóne mesta Skalica
13. 00:32:53 – Návrh na schválenie termínu Skalických dní 2019
14. Návrh na zmluvný prevod nehnuteľností

  • a) 00:35:40 – Predaj pozemku na ul. Široká o výmere 45 m²
  • b) 00:37:21 – Predaj pozemku na ul. Dr. Clementisa o výmere približne 90 m²
  • c) 00:38:41 – Vysporiadanie pozemku v RO Zlatnícka dolina pod stavbou s. č. 21702
  • d) 00:42:13 – Predaj pozemku na ul. Lichardova o výmere 218 m²

15. 00:43:30 – Návrh na poverenie rokovať s obchodnou spoločnosťou BKS-Leasing, s.r.o.
16. 00:50:46 – Interpelácie poslancov
17. 00:50:52 – Diskusia
18. 01:02:47 – Rekapitulácia uznesení MsZ
19. 01:02:47 – Záver