Zapomenutí Skaličan …

Často sa mje v živoťe stalo, že sem sa stretél s človjekem, kerí sa naroďil ve Skalici a hlásil sa k temu. Takové šťesťí sem mjel aj ten deň, ket sem sa spoznal z običajním, jednoduchím pánem kaplanem v ďeďince Bíňovce trnafského okresu.

Jak k temu došlo?

Moja manželka Terka z tejto ďeďinki pocházá a v roku 1961 došla robit do skalickej nemocňice jak ďecká sestrička. Po nejakem časi sem nafšťívil její roďičú a došlo na reč, odkát su a mamička rekli, že mi tu máme Skaličana pána kaplanka. Dozvjeďel sem sa, že z jeho sestrú, tetkú Markú Hrankovú sa velice dobre poznám. A tak sem aj pána kaplanka, jak mu ríkali v ďeďine, s Terkú aj nafšťívíl. Seďeli v malej kuťici ze zastrítím oknem na stoličce a modlili sa. Terezka ich oslovila a aj f prítmí ju hned poznali podlé hlasu. Tak sem sa poprvňí stretel s dústojním pánem kaplanem v Bíňovcách, Jánom Hránkom. Ve skratce je o ňem napísané f kňižce Ľudovíta Košíka Kňažské osobnosti Skalice. Já scu ale popovidat o skromném človjeku, kerí celí svúj život zasvjeťil Bohu a luďom. Prešel víceríma farnosťama a do Bíňoviec došel uš f penziji v roku 1929. Pastoračňí činosť ale vikonával. Prvňí jeho otáska bila čí su chlapec ze Skalice? Ket sem odpovjeďel, že maminka je Borka, roďená Kadlečíková, hned vjeďel o kerú roďinu ide. Potom sme trochu pospomínali na Skalicu a jeho roďinu. Z viprávjaňá mojéj svokri a mojej ženi a z jejich spomínek vám scu neco poviprávjat.

Archív: Anton Dinka

Pán kaplan bívali f podnájmje u luďí, kerí mjeli místo a tak sa vjeckrát sťehovali. Nemjeli fáru a aňi kucharku, proto im dávali ídlo místňí ženi a roďini. Moja Terka im od ďectva nosívala objedi a večere. Posaďili ju na stoličku, nech si odpočine a lepší kúski masa vibrali a dali í jest. Aj f tem bil skromní a dobrosrdeční, šak f tich rokoch, po druhej vojňe, ludé na ďeďine teho moc nemjeli. Tak im Terka posluhovala až do tej dobi, neš odešla do Skalice. Pán kaplan bili človjek, kerí vjeďeli luďom poraďit a uisťovali ich, že Boh je fšadi a aj ket v neďelu nemožú dojít do kostela, nech sa pomodlá doma. Ked im Terezka povidala, že sa nebude sobášit f kosteli, tak ju ujisťili, že to neňi hrích, ket sa máme ráďi, pán to viďí a požehná nám a rekli, že sú rád, ked si bere Skaličana. Pán kaplan bili aj velice fťipní človjek. Chlapi na ďeďine často stávali prede dverma do kostela a tam poťichu rozebírali vjeci, keré ich napadli. Pán kaplan ich neráz upozorňili: „Zavrite ti dvera, lebo je prúvan.“ Celí život viprávjali a aj f kosteli kázali po skalicki.

Farňíci im na cinteri v Bíňovcách dali uďelat pjekný hrob s krížem, a mi tam každí rok choďíme zapálit svíčku a dat kiťičku.