Zvládneme to?

Priznajme si, že často sme znechutení, takmer náchylní pripustiť, že v modernom svete na strávenie každodenných informácií o výčinoch teroristov a katastrofách rozličného druhu je treba mať iný žalúdok. Azda je takéto deziluzívne poddávanie sa skutočnosti pohodlnejšie, ako vedomé rozhodnutie vzdorovať – prebudiť v sebe vôľu k dobru.

Avšak, ak by človek prežíval iba dobro, jeho duch by sa nevyvíjal, nezdokonaľoval. Práve bojom s nepriaznivými podmienkami sa človek stáva silnejším, odolnejším proti moci zla. My nechápeme, ako sa istými udalosťami a príhodami napĺňajú Božie plány medzi ľudstvom. Často reptáme na svoj zlý a ťažký osud. Aj keď sa nám nedaria naše plány, nesmieme zmalomyseľnieť. Neraz to, čo si želáme mať, by nás duchovne zahubilo. Preto všetko dobré aj zlé by sme sa mali naučiť prijímať s pokojom a rozvahou, aj keď sama viem, ako je takýto „duchovný tréning“ ťažký. Dobrom nespyšnieť, zlom sa nenechať zlomiť a pátrať po jeho zmysle. U múdrych sa aj môže stať iba prostriedkom na konečné dobro. Ľudia zrejme musia zlo osobne spoznať a dobrovoľne sa od neho odvrátiť. To však neznamená, že proti zlu netreba bojovať, vzdať sa. Iba bojom so zlom získame múdrosť a silu ducha.

Vôľa, odvaha, premyslené mlčanie a múdrosť (vysloviť pravé slová v pravý čas) – to sú pravé Božie iskry v nás, ktoré vedú k rozlišovaniu, čo je pravda a čo klamstvo. Tieto vlastnosti možno vypestovať v sebe cvičením v sebaovládaní. Vôľa je prameňom sily a živí sa túžbou našej duše po pravde, kráse a múdrosti. Vedieť, chcieť a odvážiť sa – bolo vždy bohatstvom múdrych. A mlčaním sa získava sila, ktorá ničí vychvaľovanie pyšných. Silou mlčania je aj spoliehanie sa na vlastné sily a schopnosť netúžiť po ničom, na čo vlastnými silami nestačíme. Avšak aj zodpovednosť za realizáciu toho, na čo stačíme.

Povinnosťou každého by malo byť spoznanie hraníc svojho vnútorného kráľovstva – ako ďaleko siahajú naše možnosti, aj ich realizovať a naplniť ich obsahom ľudskosti. Treba odovzdať všetky svoje sily v prospech dobra. Nezištná láska je najmocnejší energetický potenciál ľudstva, avšak musíme sa preň vedome rozhodnúť a dobrovoľne denne trénovať aspoň jedným dobrým činom. Zvládneme to!