Vážená pani primátorka, vážení poslanci!

Do októbrového čísla Obzoru pripravujeme článok o vode a k tejto téme plánujeme vracať sa aj v ďalších číslach. K článku sme pre občanov Skalice pripravili anketu s otázkami, na ktoré odpovedali. Niektoré z nich by sme dnes radi položili aj vám.

  1. Viete, kde máme zdroje vody, ktorá tečie v Skalici z kohútika? Ak áno, prosíme o vymenovanie zdrojov.
  2. Myslíte si, že Skalica má dostatočné zdroje vody?
  3. Myslíte si, že v Skalici dostatočne chránime zdroje vody?
  4. Môžete ako poslanec prispieť k ochrane vodných zdrojov? Ak áno, ako?

Aj tentokrát vás prosíme o širšie odpovede (maximálne však do 800 znakov, vrátane medzier).

VYSVETLIVKY:

0 neodpovedal
? nedal jednoznačnú odpoveď

MIERNA Anna
Odpovede dolu
BARÁT Ľudovít
0
BUČKOVÁ Ľubica
0
HANZALÍKOVÁ Veronika
0
HERTL Adrián
Odpovede dolu
HORŇÁK Miroslav
0
HORŇÁK Vladislav
0
CHOVANCOVÁ Katarína
0
KADLEČÍK František
0
KOJŠ Martin
0
KOŠÍK Peter
0
LIPOVSKÝ Miroslav
0
OZÁBALOVÁ Anna
Odpovede dolu
PAGÁČ Peter
0
PÁLFFY Žigmund
0
RANGL Erik
0
REKOŠOVÁ Jana
0
ROMAN Milan
0
SKÁLA Jozef
Odpovede dolu
ŠANTAVÝ Rudolf
0

 

Voda je už dnes drahocennou komoditou. Jej dostupnosť a dostatok začína byť vážnou celospoločenskou témou a bude sa o nej hovoriť stále viac. Hlavným článkom „Budúcnosť stojí na vode“ sme chceli dostať do pozornosti tému vody priamo u nás, v Skalici, a pri tejto príležitosti sme urobili medzi občanmi anketu, ktorú nájdete v hlavnej téme alebo kliknutím na odkaz TU. Otázky neboli jednoduché, no zámerom nebolo vzájomne sa skúšať, ale sa nad položenými otázkami zamyslieť čo o vode v Skalici vôbec vieme, a vzbudiť v nás zvedavosť. Okrem jedného opýtaného sa veľmi ochotne zamysleli a odpovedali všetci občania, za čo ďakujeme. Otázky sme dali aj pani primátorke a poslancom. Ich odpovede, či v iných prípadoch neodpovede, Vám prinášame.

1. Voda do Skalice ide z holíčskej úpravovne vody, ktorá je z troch zdrojov – studne v Kopčianskom, Holíčskom a Skalickom katastri.
2. V súčasnosti sú vodné zdroje postačujúce.
3. Okolo vodných zdrojov sú ochranné pásma, ktoré treba dodržiavať .
4. – – – –
Anna Mierna, primátorka

1. Skalica má niekoľko zdrojov pitnej vody. V Skalici to sú studne, hlavne od Skalice smerom k Baťovnu kanálu. Ale pitnú vodu v Skalici nezískavame len z tohto zdroja, ale aj z Holíča a Kopčian a myslím, že sa privádzala voda odniekiaľ za Senicou.
2. Zdroje sú asi objemom dostatočné, len neviem v akej kvalite. Viem, že nejaké zdroje sa znečisťujú pri povodniach z Moravy (spodná voda).
3. U studní sú ochranné pásma, možno môže byť problém blízky areál bývalého závodu ZVL ako potencionálny znečistovateľ z minulosti.
4. Ako poslanec môžem upozorniť príslušné úrady na znečisťovanie a poslanci môžu územným plánom nastaviť regulatívu. Napr. bývanie v blízkosti vodných zdrojov, priemyselná výroba, …
Adrián Hertl, poslanec

1. Vodný zdroj Skalica má 13 zdrojov (8 za železnicou a 5 v Karm. záhrade) a je súčasťou skupinového vodovodu Skalica – Holíč – Kopčany. Voda zo studní je vedená do úpravne vody v Holíči a po úprave dodávaná do vodojemu do Skalice a Holíča, potom rozvádzaná do zásobných potrubí.
2. Zdrojmi vodovodu Skalica – Holíč sú studne v lokalitách Kopčany, Holíčsky les a Skalica. Voda obsahuje veľa železa a mangánu, preto ide do úpravne vody. Uvažovalo sa s prepojením vodovodu Senica (využíva podzemné vody z Karpát a zdroj Kúty).
3. Myslím si, že v Skalici chránime zdroje vody, no neviem posúdiť priemyselné podniky.
4. Ochrana vodných zdrojov je povinnosťou každého občana Skalice, čo sa týka znečisťovania zdrojov, v oblasti nakladania s pitnou vodou má Skalica zástupcovv BVS, ktorá je prevádzkovateľom.
Anna Ozábalová, poslankyňa

1. Áno.
2. Zatiaľ áno.
3. Dúfam, že áno.
4. Netuším.
Jozef Skála, poslanec