Bratstvo sv. Hurbana v Skalici

Hurbanisti v 50-tych rokoch 20. storočia

V prvej časti sme hovorili o starom Bratstve sv. Urbana, ktorého korene siahajú až do 17. storočia. Kniha artikul tohto spoločenstva inšpirovala jej objaviteľa dr. Jozefa Šátka a jeho priateľa dr. Janka Blahu a ešte sa svet ani trocha neotriasol z vojny, keď „v roku pána tisícem devítistém štyricátém pátém, v mjesíci júli v sesii u pána brata Jakuba Rúblíka“ dvanásť bratov založilo nové Bratstvo sv. Hurbana, ktoré funguje dodnes.

REŠTART BRATSTVA

Zakladajúcimi pánmi bratmi Bratstva sv. Hurbana boli Janko Blaho – bratské meno Ján Sártory, Jozef Šátek – bratské meno Jožka Zelenka, Jakub Rúblík – bratské meno Jakub Neschleba, Ján Hrebíček – bratské meno Janek z Liščin, Imrich Kubiš – bratské meno Imra Rybár, Ján Macháček – bratské meno Jan Hrobár ze Žebrákú, Ferenc Buchta – bratské meno Kmotr, Ľudovít Turkovič – bratské meno Laja ze Žebrákú, Bohumil Václavík – bratské meno Bohušek, Rudolf Turkovič – bratské meno Rudek, Emil Osvald – bratské meno Emilek, Fero Habara – bratské meno Kedrut. V novembri 1945 prijali za čestného pána brata Viktora Ozábala, ktorý padol v SNP.

ARTICULY, PRÄZES A SESIE

Na čelo Bratstva sa každoročne na sviatok Jakuba, 25. júla, volil präzes. Prvým a dlhoročným präzesom bol Janko Blaho, ďalšími boli Imrich Kubiš, Jozef Hasička, Ján Poživenec a Aleš Macháček. Volenú funkciu dekana Bratstva zastávali Jozef Šátek, Ferenc Buchta a posledným bol Anton Srholec. Zasadnutia – sesie Bratstva sa obyčajne konajú v búde niektorého z pánov bratov v jeho výročný deň. Articuly k tomu hovoria: „Na sesiách k úcte našého patróna Svatého Hurbana má sa spívat píseň nábožná Ó, Svatý Hurbane, my tebja vzíváme jako hymnus Bratstva, aby páni bratri si byli vjedomí dústojemstva a vážnosti sesií, kerým čistá radosť a veselosť není na škodu. Víno sa podlevá ARTICUL týchto a Společenstva a rádu …, ke zdraviu a radosti užívá, aby život pánú bratrú byl pjeknejší a radostnejší.“ Z týchto sesií sú v archíve Bratstva sv. Hurbana uchované ako písomné, tak aj zvukové a obrazové dokumenty.
Zápisnice svedčia o živote Bratstva tak, ako očití svedkovia a z niektorých najstarších si dovoľujeme predložiť ukážky:

august 1949
Prvé zasadnutie bolo 23. júla v Blahových záhrade … Sesia sa konala po prvý raz s dekoráciou a to na námet „skalická svadba“ (vymyslel brat Macháček). Bol tam riadne prikrytý svadobný stôl s typickou vysokou tortou, fľaškami, boli tam bohaté jedlá a vzácni hostia (Ľudo Zúbek s manželkou, Joška Frola s manželkou a drahé polovičky všetkých pánov bratov) a bola tam celá banda muzikantov … Nálada bola znamenitá a obaja predstavitelia ženícha boli trocha ukonaní – Janošek Hrebíček totižto zaspal na stoličke a Emil Osvald sa zvalil v kuchyni na diván.

november 1949
Pri jedle a pri rečiach popíjalo sa červené víno a nálada stúpala. Prikročilo sa k spevu a voľnej zábave, ktorá sa pánom hosťom tak ľúbila, že Janek Dubníček hneď pozval pánov bratov k sebe a Jožka Frola ich zasa volal na víno do Polešovíc (to len preto, lebo Ľudo Štúr veľmi hanil polešovické víno).

Silvester 1949
… Ďalej, aby páni bratia nemali nijaké upodozrievania zo strany manželiek, bolo dohodnuté, že na silvestrovské zasadnutie, ktoré bude bývať u Janka Macháčka a na letnú „svadbu“, ktorú bude dávať Rudo Turkovič, budú vždy bez ďalšieho pozvané i paničky pánov bratov ako i na hociktoré zasadnutie …

január 1950
Zasedání usporiadal pán prézes vo svojom bratislavskom byte. Pánom bratom dostalo sa veľkej cti, že prišiel medzi nich osláviť svoju päťdesiatku Zdenek Folprecht, ktorý získal nehynúce zásluhy svojou klavírnou úpravou piesne „Skalica je pjekné mjesto“… Po družnom rozhovore o divadle, hudbe, pesničkách sa nacvičovala pantomíma, skúšal sa katechizmus, robila sa skúška generála Buma a tak sa zdá, že pán dekan sa pokúšal ukázať vzácnym hosťom, ako vyzerajú naše ľudové tance.

Z hustoty dátumov v zápisniciach zo sesií je jasné, že činnosť Bratstva bola v prvých rokoch skutočne zodpovedná a hektická. Napriek tomu si nedovoľujeme ctených bratov podozrievať z toho, že medzi sesiami ich činnosť a aktivita poľavila.

HURBANISTI V NAŠICH ČASOCH

Articuly platia, sesie sa konajú a v čele Bratstva stále stojí präzes. Súčasným präzesom, od sesie 8. mája 2015, je Marián Ozábal, ktorý nám poskytol zásadné informácie:

Súčasné Bratstvo už asi tvoria po 70-tich rokoch iní bratia …
Bratstvo dnes tvoria páni bratia Aleš Macháček, Peter Macháček, Pavel Šantavý st., Milan Kubiš, Ľubomír Bohunický, Michal Srholec, Ján Hasička, Ľudovít Horváth, Bohumil Václavík, Urban Macháček, Pavol Šantavý ml. a Marián Ozábal. Teda, dvanásť – ako náš vlastný zákon káže. Niekedy môže byť na chvíľu aj menej, nikdy nie viac.

Kto je Bratstvu najdôležitejšou oporou?
Ako kedy. Medzi sesiami, samozrejme, präzes, lebo zvoláva sesie: Na sesii je oporou každý pre všetkých, po sesii sú si bratia oporou hlavne jeden druhému navzájom. Určite je však pre chod Bratstva najdôležitejšou funkciou prašáň, ktorú vykonáva naposledy prijatý pán brat. Jeho úlohou je starať sa hlavne o to, aby páni bratia počas sesie netrpeli smädom.

Je odlišnosť Urbanisti – Hurbanisti v názve vášho Bratstva len kvôli odlíšeniu od Bratstva zo 17. storočia?
Podľa citovaných Articul, prijatých v júli 1945 sme Bratstvo svatého Hurbana. A hotovo. Nikdy sme to nerozoberali. Napokon – ide len o „H“…

Hurbanisti v roku 2015