Energia lásky

Musíme sa učiť myslieť iným spôsobom! Už dlho pociťujeme, že celý náš ľudský priestor sa stáva stále akoby hustejší, nabitý, nedýchateľný. A to v rovnakej miere priestor fyzikálny – aj duševný. Akoby sme naplnili istú hranicu až po okraj. A tlak stále stúpa, no riešenie na jeho uvoľnenie nenachádzame. Čaká nás nevyhnutnosť prekročiť hranicu nášho doterajšieho chápania sveta. „Jestvuje len jeden problém“ – napísal Antoine de Saint-Exupéry: „Objaviť nanovo jestvovanie duchovného života, ktorý je čímsi väčší než inteligencia, a len tento duchovný život je schopný uspokojiť človeka.

Čiže, myslieť inak. Lenže nielen myslieť, ale aj cítiť. Už sme si takmer na dno vyčerpali energetické zdroje v prírode, avšak až smrteľne hriešne zanedbávame energetický zdroj v nás. Ide o zdroj, ktorý sa môže stať rozhodujúcim činiteľom pri riešení uvoľnenia až neznesiteľného tlaku, vyvolávajúceho beznádej a strach. Teilhard de Chardin vyslovil zaujímavú myšlienku: „Keď raz budeme ovládať veterné živly, vlny a prúdy a silu ťažkostí, potom skrotíme aj energiu lásky, potom človek druhý raz v histórii objaví oheň.

Teda, energia lásky by sa mala stať energiou budúcnosti. Ňou skutočne človek objaví oheň – tento raz oheň duchovný. Lenže, aj skroteniu tejto energie sa musíme naučiť. Francúzsky kresťanský mysliteľ François Mauriac upozorňuje: „Aby sme mohli zvíťaziť nad vrtkavosťou ľudí, nad ich chybami a najmä nad ich hlúposťou, je potrebné pochopiť tajomstvo lásky, ktoré dnešný svet nepozná. Pokiaľ ho nenájdeme, zbytočne sa budeme usilovať zmeniť ľudské osudy.

Láska je prejav prebudenia našej vnútornej energie ako súčasti univerzálnej energie – Boha. Boh je všetko objímajúca a prenikajúca láska. A nás čaká naučiť sa ju vedome prijímať a potom pretransportovať do svojho okolia – do ľudí, do celého tvorstva, do prírody. Musíme sa naučiť prosiť ako svätá Terezka Ježiškova: „Nekonečný Bože, nauč ma povolaniu lásky! Moje
myšlienky, moje modlitby, moje utrpenie, moja pokora a sebazapieranie nech je láskou, celý môj život nech je láskou! Môj Bože, premeň ma celú v lásku!

Áno, musíme túžiť zmeniť celú kvalitu svojho „ja“ na univerzálnu kvalitu lásky. “Tí, ktorí žijú láskou, vidia všetko v inom svetle.“ (Lothar Zenetti) K tomuto „inému svetlu“ musíme vykročiť cez hranice egoizmu za záchranou.