Vážená pani primátorka, vážení poslanci!

ĎALŠIE VOĽBY BUDÚ PO NOVOM

Téma počtu volebných obvodov v Skalici nie je témou zďaleka novou. Skalicou rezonovala už v lete 2018 a tomuto problému sme sa venovali podrobne i na stránkach Skalického Obzoru.* Spoločenská diskusia vtedy vyústila do petície za zmenu, ktorú podpísalo viac ako 500 občanov. Petícia však vypočutá nebola. Podstatou polemiky bola snaha o väčšiu objektivitu volieb. V dvoch volebných obvodoch, oproti piatim, majú občania možnosť vyberať si z väčšieho počtu kandidátov a zvolení poslanci získavajú silnejší mandát. Vo výsledku by malo mestské zastupiteľstvo svojím zložením lepšie odzrkadľovať želania občanov a byť tvorené poslancami, ktorí získajú najväčšiu podporu vo veľkých skupinách voličov.

Dňa 19. 10. 2020 sa konalo zasadanie mestského zastupiteľstva a siedmym bodom jeho programu bolo „určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich do Mestského zastupiteľstva v Skalici na volebné obdobie 2022 až 2026 (mat. č. 86/2020)“. Zastupiteľstvo určilo na volebné obdobie 2022 – 2026 do Mestského zastupiteľstva v Skalici dva volebné obvody a počet poslancov v nich nasledovne:

Volebný obvod č. 1 tvoria ulice:
Antona Srholca, Bernolákova, Čulenova, D. Jurkoviča, Dr. Clementisa, Hodonínska, Hviezdoslavova, Janšákova, Karvašova, Lúčky, L. Svobodu, Mallého, Mazúrova, Pod Hájkom, Psíky, Pod Hájkom 36 (Zariadenie pre seniorov Skalica), Pod Hájkom 36A (JESÉNIA SKALICA, zariadenie pre seniorov), Samoty, Starohorská, Šrobárova, Skalica súpisné číslo, Športová, mesto Skalica (občania s trvalým pobytom na adrese: mesto Skalica), Školská, Štúrova, Vajanského
Počet poslancov: 9

Volebný obvod č. 2 tvoria ulice:
Agátová, Bajanova, Blahova, Boorova, Bulharská, Dr. Valacha, Doležalova, Dr. F. Buchtu, Dr. J. Ďuroviča, Dr. J. Šátka, Dr. Ľ. Nováka, Dr. Ľ. Okánika, Družstevná, Duklianska, Gorkého, Horská, Horská cesta, Hollého, Hurbanova, Jabloňová, Jatočná, Jednoradová, Kollárova, Komenského, Kráľovská, Krížna, Koreszkova, Lichardova, F. K. Veselého, Karmelitská, K Baťáku, K vodárni, Madvova, Malé trávniky, Malinová, Meňhartka, Mierová, Mýtna, Nádražná, Námestie slobody, Nešporova, Nad predmestím, Na skale, Obrancov mieru, P. Bunčáka, Partizánska, Petrovská, Predmestie, Pelíškova, Pivovarská, Pod Kalváriou, Podhradie, Potočná, Pplk. Pľjušťa, Pod záhradkami, Prachová, Pribinova, Priečna, Pri potoku, Rastislavova, Rohatecká, Ružová, Sasinkova, Salajka, Strážnická, Suchý riadok, Svätoplukova, SNP, Slnečná, Stračinská, Sudoměřická, Šebestova, Široká, Škarniclovská, Štefánikova, Tehelňa, Veľké trávniky, Veľkomoravská, Veterná, Záhradná, Zlatnícka, Zlatnícka dolina, Vally, Vinohradnícka, Vrchovského, Zápotočná, Železničná
Počet poslancov: 10

* Ak si chcete osviežiť pamäť a objasniť argumenty, články k tejto téme nájdete v starších číslach Skalického Obzoru – 2018/1, 2018/7, 2018/9 alebo kliknutím na články tu:

Koľko volebných obvodov potrebuje Skalica?

Petícia občanov za dva volebné obvody – nevypočutá

Návrh na dva volebné obvody odsunutý

Loading poll ...

Hlasovanie poslancov ku dvom volebným obvodom

MIERNA Anna
– – –
BARÁT Ľudovít
neprítomný
BUČKOVÁ Ľubica
ZA
HANZALÍKOVÁ Veronika
neprítomná
HERTL Adrián
ZA
HORŇÁK Miroslav
neprítomný
HORŇÁK Vladislav
neprítomný
CHOVANCOVÁ Katarína
ZA
KADLEČÍK František
ZA
KOJŠ Martin
ZA
KOŠÍK Peter
ZA
LIPOVSKÝ Miroslav
ZA
OZÁBALOVÁ Anna
ZA
PAGÁČ Peter
nehlasoval
PÁLFFY Žigmund
neprítomný
RANGL Erik
ZA
REKOŠOVÁ Jana
ZA
ROMAN Milan
ZA
SKÁLA Jozef
ZA
ŠANTAVÝ Rudolf
neprítomný