Návrh na dva volebné obvody odsunutý

V januárovom čísle Obzoru (článok nájdete na www.skalickyobzor.sk) sme sa venovali téme počtu volebných obvodov, konkrétne možnosti vytvorenia dvoch volebných obvodov namiesto súčasných piatich. Dôvodom pre dva obvody bola snaha o väčšiu objektivitu výsledkov volieb.
Túto tému otvorili 6. júna 2018 dvaja poslanci na zasadaní MsZ a podali návrh na schválenie dvoch volebných obvodov.

Návrh poslancov bol väčšinou hlasov stiahnutý a bude prerokovávaný na MsZ až v auguste. Dôvodom bola predčasne podaný návrh. Uvádzame názor nezávislých právnikov, citujeme: „O určení termínu volieb rozhoduje predseda Národnej rady SR a v nadväznosti na to vláda schvaľuje harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb a úlohy pre jednotlivé inštitúcie a obce. Súčasťou je aj termín, to je dokedy je potrebné uvedenú úlohu splniť. Spravidla býva určená konkrétna lehota, resp. dátum dokedy, napríklad do 10. septembra. Ide o termín, dokedy najneskôr je potrebné, aby obecné zastupiteľstvo určilo na svojom zasadnutí volebné obvody a počet poslancov, ktorí sa v nich budú voliť. Z volebného zákona, ani z iného právneho predpisu nevyplýva, že sa tak nemôže stať aj pred určením termínu volieb, resp. pred zverejnením uvedeného harmonogramu. Mám teda za to, že nešlo o predčasne podaný návrh. Vychádzam aj z toho, že podľa zákona o obecnom zriadení (§ 11, ods. 3) počet poslancov na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov obce. Navyše obecné zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace (§ 12, ods. 1, prvá veta). Ak by, teda hypoteticky, bolo zastupiteľstvo v júni a nemali sme termín volieb a potom  by bolo zastupiteľstvo o tri mesiace, tak by sa termín nestihol. V harmonograme je vždy uvedené dokedy musí byť známy počet obvodov a počet poslancov v nich.“ Možno trochu praxe. Sú mestá, ktoré majú počet obvodov už schválený. Pravdepodobne nekonali protiprávne.

Ak vás zaujíma priebeh zaujímavej diskusie poslancov a chcete si urobiť svoj vlastný názor, diskusiu nájdete na internete (čas 1 hod. 23 minút). Ak chcete svoj názor k tejto téme vyjadriť, nájdete na stránkach www.skalickyobzor.sk anketu s otázkou, na ktorú môžete odpovedať.