Videozáznam zasadania MsZ zo 6. 6. 2018

Keďže mesto nezverejňuje audiozáznam z mestského zastupiteľstva na internete, ani v Skalickom presse, Skalický Obzor aspoň poskytuje možnosť pozrieť si videozáznam na internete. Aby ste sa rýchlo zorientovali a pozreli si to, čo hľadáte, uverejňujeme tiež Program zasadania MsZ s časovým odkazom, kde jednotlivé prerokovávané body nájdete.

Videozáznam zasadania MsZ si môžete pozrieť tu.

1. 00:00:00 – Otvorenie
2. 00:01:32 – Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. 00:02:25 – Kontrola plnenia uznesení MsZ
4. 00:03:10 – Odpovede na interpelácie poslancov
5. 00:03:40 – Zloženie sľubu poslanca MsZ
6. 00:05:40 – Voľba člena mestskej rady (MsR)
7. a) 00:07:33 – Správa o činnosti a hospodárení NEINVESTIČNÉHO FONDU MESTA Skalica za rok 2017
7. b) 00:11:19 – Návrh na schválenie fyzickej osoby, ktorá bude vykonávať finančnú kontrolu v neinvestičnom fonde mesta Skalica
8. 00:12:30 – Výročná správa o činnosti a hospodárení MHKM Skalica, n. o., za rok 2017 (hokejový klub mládeže)
9. 00:15:30 – VS o činnosti rozpočtovej organizácie ZARIADENIE PRE SENIOROV Skalica za rok 2017
10. 00:18:10 – VS o činnosti rozpočtovej organizácie JESÉNIA SKALICA, zariadenie pre seniorov, za rok 2017
11. 00:19:55 – VS neziskovej organizácie ŠTÍBOR – MCSS, n. o., Skalica za rok 2017
12. 00:21:30 – Návrh všeobecne záväzného nariadenia (VZN) mesta Skalica č. 4/2018 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb krízovej intervencie a podporných služieb v zariadení sociálnych služieb ŠTÍBOR – Mestské centrum sociálnych služieb, n. o., NOCĽAHÁREŇ (Nádražná 33/B) a útulok CESTA (Nádražná 33/E)
13. 00:23:10 – Správa hlavného kontrolóra o výsledkoch kontrol
14. 00:26:08 – Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2018
15. 00:29:30 – Návrh plánu práce MsR a MsZ na 2. polrok 2018
16. 00:33:10 – Vysporiadanie hospodárskeho výsledku spoločnosti SMM, s.r.o.
17. 00:36:10 – Návrh na schválenie zástupcu mesta Skalica do dozornej rady spoločnosti FAKULTNÁ NEMOCNICA s poliklinikou Skalica, a. s.
18. 00:39:00 – Návrh na schválenie zástupcu mesta Skalica do dozornej rady spoločnosti GRAFOBAL GROUP GOLF RESORT SKALICA, a. s.
19. 00:39:50 – Návrh na schválenie zástupcu mesta Skalica do dozornej rady spoločnosti BVS, a. s.
20. 00:41:05 – Navýšenie základného imania v spoločnosti GRAFOBAL GROUP GOLF RESORT SKALICA, a. s.
21. 00:42:39 – Návrh na udelenie ceny mesta Skalica
22. 00:46:46 – Návrh na udelenie ceny primátora mesta Skalica
23. 00:49:40 – Návrh na udelenie čestného občianstva mesta Skalica
24. 00:53:00 – Zámer predloženia žiadosti o NFP projektu Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Skalica
25. 00:55:30 – Návrh na spracovanie aktualizácie urbanistickej štúdie lokality Lúčky a vyhlásenie stavebnej uzávery v lokalite Lúčky
26. 00:57:26 – Návrh na zmluvný prevod nehnuteľností:
a) 00:57:26 – Vysporiadanie pozemku užívaného mestom Skalica
b) 00:58:26 – Vysporiadanie pozemkov na Karmelitskej ulici formou zámeny
c) 01:01:15 – Predaj budovy s. č. 2716 a pozemkov o výmere 657 m² formou OVS (Stodola na Karmelitskej ulici)
d) 01:03:30 – Predaj budovy s. č. 1807 a pozemkov o výmere 4111 m² formou OVS (Hájovňa v Zlatníckej doline)
e) 01:07:00 – Budúci predaj pozemku v RO Zlatnícka dolina o výmere 12 m²
f) 01:07:59 – Predaj časti pozemku p. č. 13945/1 vo výmere približne 72000 m² formou OVS
27. 01:13:57 – Zmena č. 2 rozpočtu mesta Skalica na rok 2018
28. 01:23:05 – Návrh k určeniu volebných obvodov a počtu poslancov v nich pre voľby do orgánov samosprávy mesta Skalica, konané v novembri 2018
29. 01:41:50 – Interpelácie poslancov
30. 01:42:10 – Diskusia
31. 02:05:50 – Rekapitulácia uznesení
32. 02:06:30 – Záver