Máme nového hlavného kontrolóra mesta

Na rokovaní Mestského zastupiteľstva v Skalici, ktoré sa konalo 27. septembra, sa uskutočnila voľba hlavného kontrolóra mesta. Tajným hlasovaním poslancov bol zo štyroch kandidátov do funkcie zvolený Gejza Liska.

Kontakt je uverejnený na oficiálnej internetovej stránke mesta www.skalica.sk. Význam funkcie kontrolóra verejnosť málo vníma. Kontrolór je jediným kontrolným mechanizmom pre dohľad nad správou majetku a financiami mesta. Jedným z príjmov mesta sú (okrem podielu štátnych daní) aj miestne dane a poplatky, napríklad dane z pozemku, stavieb, poplatok za komunálne odpady a podobne.

Významný podiel príjmu mesta teda tvoria financie od občanov a podnikateľských subjektov. Súčasne sú na mesto prenesené kompetencie štátu, na ktoré samospráva dostáva do rozpočtu potrebné financie, napríklad na školstvo, sociálne služby a podobne. Pretože kontrolór má významný vplyv na správne hospodárenie mesta, skrátene prinášame jeho postavenie a úlohu.

Postavenie, úlohy, ako aj práva a povinnosti hlavného kontrolóra vymedzuje zákon o obecnom zriadení č. 369/1990 Z. z. Hlavného kontrolóra volí a odvoláva mestské zastupiteľstvo. Jeho funkčné obdobie trvá 6 rokov a začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce.

Na zasadnutiach mestského zastupiteľstva a mestskej rady sa zúčastňuje s hlasom poradným. Zodpovednosť kontrolóra je nezastupiteľná a pri zistení nedostatkov mu zákon ukladá kroky od činnosti smerujúcej k náprave vo vnútri obce, cez informovanie ministerstva financií až po podanie podnetu na prokuratúru v prípade, že nepríde k náprave pochybenia. Prokuratúra je jediným orgánom, ktorý môže zasiahnuť do kompetencií mesta.

OTÁZKA PRE HLAVNÉHO KONTROLÓRA

Novozvoleného hlavného kontrolóra mesta Skalica Gejzu Lisku sme sa opýtali na jeho prvotné plány:Mojím cieľom v spojitosti s výkonom funkcie hlavného kontrolóra mesta Skalica je zabezpečiť otvorenosť kontrolných činností voči primátorovi a celému poslaneckému zboru. Svoju prácu chcem a budem vykonávať na čo najvyššej odbornej úrovni, nezávisle od vonkajších vplyvov a v súlade s platnými zákonmi a predpismi tak, aby to bolo v záujme mesta a jeho obyvateľov. V pláne kontrolnej činnosti na I. polrok 2018, vyhotovenom hlavným kontrolórom mesta, budú jedným z bodov „kontroly vykonávané na základe podaných návrhov občanov mesta Skalica“. 

Občania sa tak budú môcť aktívne podieľať na kontrolnej činnosti samosprávy, čo v Skalici doteraz nebolo zaužívané. Občania uvedenú informáciu nájdu aj na úradnej tabuli mesta na www.skalica.sk/uradna-tabula.

 

Kontrolnej činnosti kontrolóra podlieha:

 • obecný úrad,
 • rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou,
 • právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť (napr. SMM),
 • osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie, atď…

 

Kontrolnou činnosťou sa rozumie:

 • kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení,
 • kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce,
 • kontrola vybavovania sťažností a petícií,
 • kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce,
 • kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva atď…

 

Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou:

 • poslanca obecného zastupiteľstva,
 • starostu,
 • člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec, atď.

 

Činnosti kontrolóra okrem kontrolných:

 • vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu a záverečnému účtu mesta,
 • predkladá mestskému zastupiteteľstvu výsledky kontroly,
 • predkladá najmenej raz ročne správu o výsledkoch kontrolnej činnosti,
 • vedie centrálnu evidenciu sťažností podľa zák. č. 152/1998 Z. z.,
 • vybavuje sťažnosti a podnety občanov, ktoré boli podané na orgány mesta a zamestnancov mesta, pokiaľ tu nie je osobitná právna úprava, a iné.