Posudzujeme pojmy správne?

„Odpusť, Bože, pýchu všetkým, ktorí sú dokonalí! Neuvádzaj nás do pokušenia takých hriešnych myšlienok, že si si nás vyvolil, že Ti dobre slúžime ako Tvoji vyznávači a Tvoji obrancovia! Radšej nás veď po cestách pochybovania a po cestách trápení – nedaj nám nikdy spočinúť – kým nespočinieme v Tebe!“ Pod túto prosbu poľského mysliteľa Zawieskeho by sme sa mohli podpísať všetci.

K pochopeniu univerzálnych právd nás privádza skôr utrpenie než filozofické konštrukcie chladného rozumu. Inštinktívne sa bránime porážkam a pádom, neúspechom a utrpeniu. Neujdeme im však, zaskočia nás na najneočakávanejších miestach a v najneočakávanejšom čase. Tu nám mudrujúci rozum nepostačí – tu nás zachraňuje naozaj múdre srdce. Racio nás privedie ku skepse, emocio nás privedie k poznaniu. Každé utrpenie a každý pád nám zveľaďuje sily, ktoré zvyčajne strácame na výšinách úspechov na to, aby sme sa na nich za akúkoľvek cenu udržali. Pádmi a neúspechmi dozrievame k pokore.

Pokora je v skutočnosti vnútorná duchovná akumulácia, sústreďovanie duchovnej energie pred jej použitím v medziľudských vzťahoch na lásku k blížnemu. Človek zaslepený úspechmi skutočne nevidí nič iné ako svoj prospech. Nevidí nikoho iného, iba seba. A vôbec si neuvedomuje, že nie je schopný svet chápať v širších súvislostiach a potrebách, než sú jeho vlastné. A čo je ešte dôležité – nedokáže si dobrovoľne urobiť vnútornú prestávku na vlastnú inventúru. Hromadí v sebe zbytočnosti a v základnom mravnom kapitáli mu vzrastá hrozivé manko.

Dozretie k pokore je víťazstvom z porážky. Pokora je vnútorný proces poznávania vyššieho, univerzálneho systému. Vedie nás k poznávaniu omylov a ku skromnosti z pochopenia veľkých právd, k reálnejšiemu pohľadu okolo seba. Vedie nás ku skutočnej múdrosti. Štúdiom sa stávame iba vzdelaní, utrpením a prijatým poznaním z neho sa stávame múdri. Pokora nám presne ukazuje, čo môžeme očakávať a v čo dúfať. Pokora je veľké poznanie a veľká príležitosť. A ako všetko opravdivé – potrebuje dozrieť v tichu. Pokora je katarziou, inventúrou našej duše. Umožňuje nám ľudsky žiť.