Vážená pani primátorka, vážení poslanci!

Milí čitatelia,

priestor v Obzore je obmedzený a keďže otázky položené zástupcom boli obšírne, rozsiahle sú teda aj odpovede. Minulý mesiac sme uverejnili odpovede primátorky Anny Miernej a poslancov Adriána Hertla, Miroslava Horňáka a Jozefa Skálu. Tento mesiac uverejňujeme druhú časť odpovedí, ktoré z priestorových dôvodov nebolo možné zverejniť v júnovom vydaní. Odpovede uverejňujeme v poradí v akom prišli do redakcie.

Iste ste si všimli, že v dolnej časti pod menami poslancov pribudli percentá. Tie vyjadrujú na koľko otázok poslanec od začiatku volebného obdobia odpovedal. Každý mesiac budeme uverejňovať aktuálny stav.

Redakcia


Vážená pani primátorka, vážení poslanci,

ako volení zástupcovia spravujete a zveľaďujete v našom mene naše spoločné hmotné i duchovné dedičstvo. Vy, všetci poslanci, však máte svoje pracovné povinnosti a verejnú správu máte ako ďalší záujem o blaho mesta a venujete tomu svoj voľný čas (čo, samozrejme, neznižuje požiadavku na zodpovedný prístup). Uvedomujeme si, že ako naši zástupcovia, bez záujmu občanov a ich pomoci v riešení vecí verejných, počas celého volebného obdobia, nielen vo voľbách a pri volebných urnách, možno sami všetko nedokážete. Preto sme vám v máji položili nasledovné
otázky a požiadali vás o odpovede.

Za všetky doručené odpovede ďakujeme.

Redakcia


ODPOVEDE PRIMÁTORKY A POSLANCOV – 2. časť

Anna Ozábalová

Chýba vám aktívna podpora či pomoc občanov alebo by sa mali spoľahnúť na svojich zvolených zástupcov a nechať riešenia na nich?
Povinnosťou poslanca je komunikácia s občanom, počúvať, snažiť sa pomôcť. Pri prijímaní rozhodnutí na rokovaniach mestských zastupiteľstiev nehlasovať len za seba, ale pamätať na občana. Ja som plne otvorená každému občanovi, osobne v kancelárii na Potočnej 65, mailom, či telefonicky už celé roky.
Ktoré témy sú dnes na pokraji pozornosti a sú z vášho pohľadu dôležité, no občanmi prehliadané?
Z môjho pohľadu je veľmi dôležitá otázka riešenia parkovania v celej Skalici, riešenie dopravnej obslužnosti v nových IBV – Krivé kúty, riešenie cyklochodníkov .
Aké otázky by ste od občanov uvítali a radi vysvetlili či zodpovedali? Na čo by občania mali byť zvedaví a pritom tieto otázky od voličov nedostávate?
Otázky a podnety sú od občanov veľmi rôznorodé, pokrývajú podľa mňa všetky oblasti.

Veronika Buc

Chýba vám aktívna podpora či pomoc občanov alebo by sa mali spoľahnúť na svojich zvolených zástupcov a nechať riešenia na nich?
Vnímam aktivitu občanov pozitívne, ich pomoc a podpora je pre mňa dôležitá a aj touto cestou im veľmi pekne ďakujem za aktívny prístup. Mnohé ich postrehy a nápady sú inšpiratívne. Predpokladám, že poslanci a občania majú otvorený vzťah, v ktorom je priestor na diskusiu.
Ktoré témy sú dnes na pokraji pozornosti a sú z vášho pohľadu dôležité, no občanmi prehliadané?
Občania sú všímaví, rôznorodosť pohľadov a názorov považujem za prínos pre dianie a rozvoj v meste. Súčasné zmeny podmienok, opatrení a kritérií je veľmi živé a občania sú uvedomelí a chápajúci. Nemám doteraz skúsenosť, že by podstatné témy boli v meste širokou verejnosťou prehliadané.
Aké otázky by ste od občanov uvítali a radi vysvetlili či zodpovedali? Na čo by občania mali byť zvedaví a pritom tieto otázky od voličov nedostávate?
Otázky prichádzajú z rôznych tematických okruhov, záujem o dianie v meste je veľký a proces zisťovania odpovedí býva aj náročný. Musím skonštatovať, že zdravá zvedavosť občanov posúva a rozširuje aj moje vedomosti poslankyne, pretože k mnohým oblastiam by som sa bez otázok občanov nepriblížila.

Peter Košík

Chýba vám aktívna podpora či pomoc občanov alebo by sa mali spoľahnúť na svojich zvolených zástupcov a nechať riešenia na nich?
Akonáhle občania niečo chcú vždy sa na mňa obrátia. Rovnako je to i s prejavom ich podpory. Ak mám potrebu o niečom informovať občanov v svojom okolí tak to urobím.
Ktoré témy sú dnes na pokraji pozornosti a sú z vášho pohľadu dôležité, no občanmi prehliadané?
V občianskej spoločnosti je slobodný prístup k informáciam rovnako ako i možnosť zapojiť sa do aktivít v meste či už pasívne alebo aktívne. Vždy si ctím slobodu každého človeka, nemám očakávania. Tobôž tému nikomu nevnucujem, často k nej dospejeme spoločne. Kto chce ten sa pýta.
Aké otázky by ste od občanov uvítali a radi vysvetlili či zodpovedali? Na čo by občania mali byť zvedaví a pritom tieto otázky od voličov nedostávate?
Mám rád ľudí, rád sa s každým pozdravím i rád stretnem či i pohovorím ak je trocha času či kúsok spoločnej cesty…. ani neviem či ten či onen je volič a už vôbec nie či môj.

Ľubica Bučková

Chýba vám aktívna podpora či pomoc občanov alebo by sa mali spoľahnúť na svojich zvolených zástupcov a nechať riešenia na nich?
Je doba, v ktorej podnety a aktivita občanov sú otvorené a priame. Vítam konkrétne podnety, pohnú riešenia rýchlejšie vpred. Možno nie každá kritika sa dobre prijíma, no určite nás posúva ďalej. Poprosím len o trochu trpezlivosti, či podania pomocnej ruky. Pracujeme s najlepším vedomím a svedomím.
Ktoré témy sú dnes na pokraji pozornosti a sú z vášho pohľadu dôležité, no občanmi prehliadané?
Určite veľká téma do budúcnosti bude komunálny odpad. Ďalšou veľkou témou mesta by mala byť zeleň v meste s oddychovými plochami a cyklochodníky, kde ja vidím veľký úžitok pre občana.
Aké otázky by ste od občanov uvítali a radi vysvetlili či zodpovedali? Na čo by občania mali byť zvedaví a pritom tieto otázky od voličov nedostávate?
Podľa mňa je komunikácia s občanmi otvorená a nemajú problém sa spýtať alebo napísať to, čo chcú vedieť.

MIERNA Anna
88%
BARÁT Ľudovít
13%
BUC Veronika
88%
BUČKOVÁ Ľubica
63%
HERTL Adrián
100%
HORŇÁK Miroslav
69%
HORŇÁK Vladislav
27%
CHOVANCOVÁ Katarína
69%
KADLEČÍK František
KOJŠ Martin
69%
KOŠÍK Peter
25%
LIPOVSKÝ Miroslav
38%
OZÁBALOVÁ Anna
100%
PAGÁČ Peter
6%
PÁLFFY Žigmund
44%
RANGL Erik
31%
REKOŠOVÁ Jana
81%
ROMAN Milan
13%
SKÁLA Jozef
69%
ŠANTAVÝ Rudolf
0%