Orientačná tabuľa na cintoríne nebude?

V čísle 2017/2 bol uverejnený článok Kde ležia naše dejiny? V ňom sme sa okrem iného zaoberali problémom, že často ani my sami, no najmä návštevníci mesta, nepoznáme polohu hrobov našich velikánov. Na základe podnetu nášho čitateľa, pána Kotvasa, sme dňa 15. 12. 2017 zaslali na kultúrnu komisiu mesta podnet na vytvorenie orientačnej tabule na cintorín.

Dostali sme odpoveď kultúrnej komisie v znení:

PREDMET: Prejednanie e-mailu od Ing. Želmíry Macháčkovej

Predseda komisie oboznámil členov komisie o  e-maili od pani Macháčkovej, v  ktorom navrhovala zriadenie informačnej tabule na skalických cintorínoch. Pani Horváthová povedala, že pán Boťánek vedie presný zoznam hrobových miest. Ďalej povedala, že táto problematika sa prejednávala už dávnejšie. Poznamenala, že ak by chcel niekto určitý hrob nájsť, určite ho nájde v zozname pána Boťánka. Poznamenala, že by bolo vhodné vydať skladačku s  mapkou s  hrobovými miestami významných osobností skalických i slovenských dejín. Pán Mgr. Ľudovít Košík poznamenal, že v prípade vydania takejto publikácie je nutné konzultovať s  pozostalými uvedenie jednotlivých miest do brožúry. Predseda komisie navrhol zaradiť do plánu práce Mestskej rady v Skalici a Mestského zastupiteľstva v Skalici na druhý polrok 2018 prejednanie (aktualizáciu) VZN č. 4/2011 o správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebísk na území mesta Skalica s ohľadom na informácie o významných hroboch.

Stanovisko: Komisia pre kultúru, cestovný ruch, miestne tradície a  družobné styky podporila návrh zaradenia do plánu práce Mestskej rady v Skalici a Mestského zastupiteľstva v Skalici na druhý polrok 2018 prejednanie (aktualizáciu) VZN č. 4/2011 o správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebísk na území mesta Skalica s ohľadom na informácie o významných hroboch.

S týmto stanoviskom súhlasili všetci členovia komisie.

…a tak zaujala svoje stanovisko aj naša redakcia:

Chápeme, že úradný postup treba dodržať a  že všetko má svoje oficiálne poradie. Nakoľko si však myslíme, že veci a  informácie musia predovšetkým čo najskôr slúžiť ľuďom, budeme zatiaľ pokračovať vlastnou cestou – požiadame o mapku cintorína a zoznam s vyznačením hrobových miest význačných osobností. Tieto uverejníme v našich novinách a veríme, že budú slúžiť minimálne Skaličanom, aspoň do času, kým nepríde riešenie zo strany mesta.