Videozáznam zo zasadnutia MsZ 14. 12. 2018

Videozáznam si môžte pozrieť kliknutím TU

Program
1. 00:00:00 – Otvorenie
2. 00:05:20 – Voľba členov návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. 00:06:59 – Kontrola plnenia uznesení MsZ
4. 00:13:30 – Odpovede na interpelácie poslancov
5. 00:13:48 – Návrh – Voľba predsedov a podpredsedov komisií pri MsZ – komisie pre ekonomiku, správu majetku a pôdohospodárstvo, komisie pre životné prostredie, výstavbu a územné plánovanie, komisie pre kultúru, cestovný ruch, miestne tradície a družobné styky, komisie pre vzdelávanie, mládež a šport, komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a bývanie
6. 00:33:20 – Vymenovanie predsedu správnej rady neinvestičného fondu
7. 00:38:00 – Návrh – Voľba členov správnej rady neziskovej organizácie MHKM Skalica, n.o.
8. 00:43:18 – Návrh – Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 6/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta na rok 2019
9. 01:14:53 – Návrh – Viacročný rozpočet mesta na roky 2019 – 2021, rozpočet na rok 2019 a stanovisko hlavného kontrolóra
10. 02:03:35 – Návrh plánu práce mestskej rady a MsZ na I. polrok 2019
11. 02:06:18 – Správa hlavného kontrolóra o výsledkoch kontrol
12. 02:19:45 – Informácia o výsledku kontroly efektívnosti a účinnosti triedeného zberu komunálneho odpadu, vykonanej Najvyšším kontrolným úradom SR a o prijatých opatreniach
13. 02:31:30 – Interpelácie poslancov
14. 02:36:49 – Diskusia
15. 02:56:54 – Rekapitulácia uznesení MsZ
16. 02:57:37 – Záver