Videozáznam zo zasadnutia MsZ z 28. 11. 2018

Videozáznam si môžte pozrieť kliknutím TU

Program
1. 00:00:00 – Otvorenie
2. 00:01:00 – Určenie zapisovateľa
3. 00:03:10 – Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy mesta
4. 00:15:10 – Zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta
5. 00:21:20 – Zloženie sľubu novozvolených poslancov MsZ
6. 00:33:30 – Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia MsZ
7. 00:37:33 – Voľba mandátovej, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
8. 00:45:00 – Poverenie poslanca MsZ, oprávneného zvolávať a viesť zasadnutia MsZ
9. 00:47:15 – Voľba členov mestskej rady
10. 00:50:48 – Voľba komisií pri MsZ
11. 00:59:35 – Poverenie sobášiacich pre volebné obdobie 2018 – 2022
12. 01:02:42 – Určenie platu primátora
13. 01:08:50 – Rekapitulácia uznesení MsZ
14. 01:09:40 – Záver